Geen rekening voor niet afgesproken werkzaamheden

Zonder voorafgaand overleg en zonder het met de consument over de meerkosten te hebben doet een notaris meer dan wat in de opdracht is overeengekomen. De consument hoeft de in rekening gebrachte uren niet te betalen.

Volgens een consument heeft de kandidaat-notaris ongevraagd werkzaamheden verricht en in rekening gebracht. Zij heeft haar verzocht een brief te sturen aan de beoogde executeurs van een nalatenschap met het verzoek financiële verantwoording af te leggen. De kandidaat-notaris gaf een kostenraming van € 500,- aan. Dit bedrag werd € 823,- en dat vecht de consument niet aan. De totale rekening was echter € 1.803,- omdat de notaris zonder overleg een uitgebreid overleg met de beoogde executeurs heeft gevoerd. De consument wil creditering van de nota met € 980,-. Dat bedrag stort zij bij de commissie in depot.

De kandidaat-notaris geeft aan dat bij de mondelinge opdracht is afgesproken dat de werkzaamheden op basis van bestede tijd in rekening zouden worden gebracht. Zij heeft de consument daarbij een inschatting van de kosten afgegeven, maar later bleek dat er extra werkzaamheden verricht moesten worden. Dat zij niet kon inschatten hoeveel tijd de reactie van de executeurs in beslag zou nemen is al bij het eerste gesprek aangegeven. Ook heeft ze een bespreking met de beoogde executeurs gevoerd en hun reactie in een brief aan de consument gemeld.

Volgens de commissie moet een notaris op grond van Verordening beroeps- en gedragsregels 2011 de cliënten tijdig en duidelijk uitleg geven over de financiële gevolgen van zijn inschakeling en tijdig mededelen wanneer hij meer kosten in rekening brengt dan voorzien. Voor de commissie staat het onvoldoende vast dat de notaris aan deze informatieverplichting heeft voldaan. De overeenkomst betrof het sturen van een brief aan de beoogde executeurs maar niet een bespreking met hen. Daarover is met de consument vooraf niet gesproken. Dat had de notaris naar het oordeel van de commissie wel moeten doen. Het is logisch dat op de brief een reactie zou komen, maar in welke vorm en wie de kosten daarvan zou dragen is niet afgesproken. De consument heeft daar ook geen opdracht voor gegeven.

Dit houdt in dat de uren die de kandidaat-notaris daarvoor in rekening brengt moeten worden gecrediteerd. De klacht van de consument wordt toegewezen. Het depotbedrag van € 980,- wordt aan haar geretourneerd.

Geschillencommissie Notariaat