Muggenziften’ of toch een vergoeding?

Dat er muggen in de gietvloer zitten en rollerbanen op de begane grond zijn te zien kan de ondernemer niet worden verweten. Wel dat op de eerste etage de rollerbanen slordig zijn en er in de slaapkamer een schade is die niet, zoals de ondernemer stelt, is veroorzaakt doordat de consument te vroeg op de vloer heeft gelopen. De verstoorde verhouding maakt dat consument de ondernemer geen gelegenheid hoeft te geven de gebreken herstellen. In plaats daarvan moet de ondernemer een vergoeding betalen.

Bij het aanbrengen van een gietvloer voor de prijs van € 5.226,- is de ondernemer volgens de consument zijn verplichtingen niet deugdelijk nagekomen. Op de begane grond, de eerste etage en de zolder zijn de aanzetten van de lakroller zichtbaar wat een zeer storend effect geeft en aantoont dat de vloer niet goed is aangebracht. In de grootste slaapkamer op de eerste etage loopt door een hechtingsfout dit deel van de vloer niet gelijk met de rest. Bovendien zijn de muggen niet volgens de afspraak uit de vloer verwijderd. Voorts heeft de ondernemer bij het gieten van de vloer zonder pak gewerkt, waardoor er haartjes in de vloer zijn gekomen. Ook heeft de ondernemer zich niet aan de planning gehouden wat met een gedwongen verhuizing tot een bijzonder stressvolle situatie heeft geleid.

De consument heeft geen enkel vertrouwen meer in de ondernemer en wil niet dat hij de herstelwerkzaamheden uitvoert. Eerder herstel was ook niet deugdelijk. Dit rechtvaardigt volgens de consument dat wordt afgeweken van de hoofdregel dat de ondernemer in de gelegenheid moet worden gesteld tekortkomingen te herstellen. Zo zijn de rollerslagen op de begane grond meer dan gering en lopen ze kris kras door elkaar wat zeer storend is. Ook zijn de verkleuringen veel eerder opgetreden. De consument ontkent dat hij de woning te vroeg heeft betreden. Dan zouden er meer beschadigingen zichtbaar moeten zijn dan de ene beschadiging in de slaapkamer.

De consument verlangt vergoeding van zijn schade dan wel herstel van de gebreken waarbij volgens hem het opnieuw gieten van de vloer de enig juiste oplossing is voor het probleem op de eerste etage. De ondernemer betwist de klacht over de aanzetten van de lakroller. Het is normaal dat er na de oplevering enige mate van spaanslagen is te zien. Dit kan verergeren onder invloed van strijklicht. De aanzetten zullen door gebruik verminderen. De hechtingsfout in de slaapkamer op de eerste etage is ontstaan doordat de consument te vroeg op de vloer is gaan lopen. Een voetafdruk wijst daarop. Dit probleem kan worden verholpen, maar de kosten komen voor rekening van de consument.

Er zijn voorstellen gedaan om de muggen te verwijderen, maar die heeft de consument niet aanvaard. Hoewel de consument erkent dat de muggen niet aan de ondernemer zijn te verwijten wil hij toch dat ze kosteloos worden verwijderd. Bij het aanbrengen van de vloer heeft de ondernemer wel degelijk een pak gedragen. De consument was toen niet aanwezig zodat hij hierover niet kan oordelen. De planning is inderdaad niet gehaald, maar dat kwam omdat de temperatuur van 18 graden niet gehaald kon worden. Dat heeft de applicatie bemoeilijkt. De klacht van de consument moet volgens de ondernemer ongegrond worden verklaard.

De door de commissie ingeschakelde deskundige vindt het beeld van de rollerbanen op de begane grond normaal. Op de eerste verdieping is slordiger gewerkt. Daar zijn de rollerbanen niet even dik en zijn er zelfs structuurverschillen. De schade in de slaapkamer is ontstaan door contact van water met onverhard gietmateriaal. Dit heeft niets te maken met te vroeg op de vloer lopen. De reparatie blijft zichtbaar tenzij een overlaging in kleur wordt uitgevoerd. De deskundige spreekt wat de muggen in het oppervlak betreft van een extreme situatie. De muggen zijn op veel en zeer opvallende plaatsen aanwezig en zonder een totale overlaging niet te verwijderen.

De commissie is van oordeel dat de ondernemer niet aansprakelijk voor de muggen in de vloer op de begane grond is. Het is geen gebrek van de vloer. Niet gebleken is dat er tijdens het aanbrengen van de gietvloer muggen waren waardoor de ondernemer niet met het gieten van de vloer zou kunnen beginnen. De consument heeft ook in e-mails erkend dat de muggen in de vloer niet de schuld van de ondernemer zijn. De muggen zijn volgens de commissie natuurlijk bijzonder vervelend, maar dit komt voor rekening en risico van de consument. De afspraak dat de ondernemer de muggen zou verwijderen ging niet door omdat de consument druk bezig was met verhuizen. Deze tijdsdruk kan de ondernemer niet worden verweten. De klacht over de muggen is daarom ongegrond.

Dat geldt ook voor de klacht over de rollerbanen op de begane grond. Volgens de deskundige vertonen ze een normaal beeld en blijkt uit zijn rapport niet dat de gietvloer niet deugdelijk is gelegd. Dat weegt voor de commissie zwaarder dan de opmerking van de consument dat de rollerbanen kris kras door elkaar lopen en zeer storend zijn.

De commissie neemt het oordeel van de deskundige over dat op de eerste etage de rollerbanen slordig zijn en dat de beschadiging in de slaapkamer niet is veroorzaakt doordat de consument te vroeg op de vloer heeft gelopen. Dan zouden meer beschadigingen te zien zijn. Deze klacht van de consument is wel gegrond. Conform de aanbeveling van de deskundige moet over de vloer een laag in kleur worden aangebracht.

De commissie vindt dat van de consument niet kan worden verlangd dat hij meewerkt aan het herstel door de ondernemer. De onderlinge verstandhouding is behoorlijk verstoord en er is een gerede kans dat dit tot nieuwe geschillen zal leiden. Bovendien heeft de ondernemer eerdere herstelwerkzaamheden niet deugdelijk uitgevoerd. Daarom moet hij de consument de herstelkosten voor het overlagen op de eerste verdieping vergoeden.