Niet gerechtigd tarief tussentijds te verhogen

Sportschoolgewichten

De prijsverhoging van 20% was aanzienlijk meer dan het prijsindexcijfer van het CBS. Ook wijken de algemene voorwaarden van de ondernemer voor een deel af van de Fit!vak voorwaarden.

De vraag of de ondernemer eenzijdig een prijsverhoging mag doorvoeren staat centraal in het geschil dat een consument met de ondernemer van een sportschool/wellnesscentrum heeft. Hij heeft een overeenkomst van 104 weken. Voor het sporten betaalt hij € 9,– per week en voor een upgrade om de wellnessfaciliteiten te gebruiken € 5,– per week. Dat laatste tarief heeft de ondernemer met € 1,– verhoogd en dat pas elf dagen later gemeld.

De consument is het met die verhoging niet eens omdat een duidelijk tarief is afgesproken dat niet eenzijdig gewijzigd mag worden. Het is onredelijk bezwarend als de ondernemer zonder kennisgeving vooraf prijzen kan verhogen, zeker als het tarief ook nog eens vrij kort na het ingaan van het abonnement wordt verhoogd. De consument meent dat dit niet mogelijk zou moeten zijn. Hij wil dat het abonnement wordt voortgezet met hooguit een prijsverhoging conform de stijging van de consumentenprijsindexcijfers.

Volgens de ondernemer is de aanpassing van het tarief in overeenstemming met zijn algemene voorwaarden. Het is niet zijn bedoeling de prijzen telkens te verhogen. De betreffende verhoging was echter onvermijdelijk, omdat een abonnement voor de combinatie van fitnessfaciliteiten met wellness per saldo voordeliger was dan een abonnement voor alleen de wellnessfaciliteiten.

Doordat met de communicatie iets niet goed is gegaan waren de gebruikers te laat van de prijsverhoging op de hoogte. Daarom is voor de te vroege ingangsdatum een meer dan royale compensatie geboden. Bovendien konden de gebruikers het abonnement (gedeeltelijk) opzeggen.

De algemene voorwaarden van de ondernemer wijken volgens de commissie gedeeltelijk af van de Fit!vak voorwaarden. Volgens zijn algemene voorwaarden kan de ondernemer zijn tarieven jaarlijks op 1 september op basis van het consumentenprijsindexcijfer aanpassen, maar kan de consument de overeenkomst dan niet ontbinden. De verhoging bedroeg 20% en dat is aanzienlijk meer dan het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie van het CBS, zoals bepaald in de Fit!vak voorwaarden.

De door de ondernemer gehanteerde bepaling in zijn algemene voorwaarden is onredelijk bezwarend. Dat de ondernemer de consument buiten de algemene voorwaarden in de gelegenheid heeft gesteld de overeenkomst, althans de wijziging daarvan, te ontbinden doet daarbij niet ter zake. Alleen de bepaling in de algemene voorwaarden moet worden getoetst, niet de wijze waarop de ondernemer daar invulling aan geeft.

Omdat hij deze bepaling niet kan toepassen kan de ondernemer tijdens de looptijd van de overeenkomst geen prijsverhoging toepassen, anders dan met inachtneming van de Fit!vak voorwaarden. De klacht van de consument is gegrond. De ondernemer moet de prijsverhoging terugbetalen.

Geschillencommissie Sport en Beweging