1 dag te laat

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE07-1580

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft oversluiting met betrekking tot de aansluiting op gas en electriciteit.

De consument heeft op 27 juni 2007 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 20 juni 2007 kreeg de consument telefonisch een aanbieding van de ondernemer voor een overstap met water en gas (met zeven dagen bedenktijd).

Op 27 juni 2007 heeft de consument een brief gestuurd aan de ondernemer, met vermelding dat de consument geen overstap wil maken (binnen bedenktermijn). Op 29 juni 2007 ontving de consument een brief van de ondernemer dat de overstap definitief is. Op 2 juli 2007 heeft de consument met de ondernemer gebeld. Deze ontkent de brief van de consument d.d. 27 juni 2007 te hebben ontvangen. Op 4 juli 2007 belt de consument weer met de ondernemer, welke nogmaals ontkent de brief ontvangen te hebben. Op 4 juli 2007 ontvangt de consument een brief van de ondernemer, gedagtekend 3 juli 2007, waarin staat dat de afmelding/opzegging van de consument buiten de termijn was ontvangen. (De administratie van de ondernemer is dus kennelijk niet in orde). Op 4 juli 2007 dient de consument een klacht per email in bij de ondernemer, waarin staat, dat de consument van mening is geen overeenkomst te hebben. Op 6 juli 2007 ontvangt de consument een brief van de ondernemer, waarin staat, dat haar klacht ongegrond is en dat de consument wel een overeenkomst heeft. Op 13 juli 2007 wint de consument juridisch advies in bij Vereniging Eigen Huis; volgens deze staat de consument in haar recht. Op 13 juli 2007 verzendt de consument een aangetekende brief naar de ondernemer, waarin zij nogmaals alle relevante informatie heeft medegedeeld en geschreven heeft dat zij van mening is geen rechtsgeldige overeenkomst te hebben met de ondernemer en dat, indien de ondernemer daarin volhardt, zij dit aan de geschillencommissie gaat voorleggen. Op 17 juli 2007 ontvangt de consument een brief van de ondernemer waarbij de ondernemer nogmaals, na heroverweging, vindt dat de consument een rechtsgeldige overeenkomst is aangegaan.
De consument heeft de betreffende correspondentie overgelegd.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Zij heeft de betreffende overeenkomst na rijp beraad en na de verschillende tarieven vergeleken te hebben, geannuleerd. Daarom heeft het vrij lang geduurd voordat ze de annuleringsbrief naar de ondernemer heeft verstuurd. De consument verlangt dat de afmelding/opzegging doorgaat zonder kosten voor de consument.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 18 juni 2007 heeft de ondernemer de consument telefonisch benaderd om klant te worden, waarna door de ondernemer op 19 juni (met dagtekening 20 juni 2007 vanwege de postbezorging) de bevestiging van de aanmelding is verstuurd. De telefonische aanmelding noch de bevestiging daarvan wordt door de consument betwist. Wanneer de consument het welkomstpakket met deze "bevestiging aanmelding" brief op 20 juni ontvangt, is dit "dag 1" van de wettelijke "afkoelperiode". De ondernemer geeft aan, dat 28 juni 2007 de laatste dag van de "afkoelperiode" is. Als de consument de brief op 27 juni 2007 verstuurd zou hebben, dan zou zij inderdaad op tijd zijn met annuleren. Deze brief met datum 27 juni 2007 wordt echter pas op 2 juli door de ondernemer ontvangen. Ten bewijze hiervan is een kopie van dit schrijven met een kopie van de envelop bijgevoegd. Hieruit kan duidelijk worden opgemaakt dat het poststempel van de brief gedateerd is op 29 juni 2007, inmiddels een dag na de wettelijke afkoelperiode. Dat de ondernemer aanvankelijk aan de consument aangeeft de brief niet te hebben ontvangen, klopt dus, aangezien de brief die dag pas is binnengekomen. De ondernemer stelt zich mitsdien op het standpunt dat er een rechtsgeldige overeenkomst tot stand is gekomen.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De betreffende brief is eerst op 2 juli 2007 door de ondernemer ontvangen; daarna duurt het nog enige dagen, voordat de brief binnen de organisatie is verwerkt. Daarom is aanvankelijk telefonisch aan de consument gezegd, dat haar brief niet ontvangen was.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Vaststaat, dat tussen partijen een overeenkomst met betrekking tot de levering van energie is gesloten, als door de ondernemer gesteld. Partijen verschillen van mening over de vraag, of deze overeenkomst tijdig door de consument is geannuleerd. Uit het poststempel van de enveloppe, waarin de annulering door de consument is verstuurd, blijkt duidelijk de datum 29 juni 2007, dus buiten de termijn van zeven werkdagen, waarin de consument kon annuleren. Het is het eigen risico van de consument, dat zij te lang heeft gewacht met het verzenden van de annulering.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 26 februari 2008.