Eerder bindend advies niet juist nagekomen, commissie beslist weer

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: (non)conformiteit / Schadevergoeding    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: vervolg bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 72348/105555

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Deze uitspraak is een vervolg op een eerdere uitspraak uit 2021 van de commissie tussen deze ondernemer en consument. De ondernemer zou panelen niet juist hebben geïnstalleerd. De commissie had in het bindend advies geoordeeld dat de klacht van consument gegrond was en de ondernemer moest de installatie herstellen. Het herstel hiervan is volgens de consument een verslechtering in plaats van een verbetering. Ook wil de consument een schadevergoeding. De ondernemer heeft geen nieuwe argumenten aangeleverd. Er is een deskundige ingeschakeld. De commissie oordeelt dat de ondernemer het bindend advies van 2021 voor herstel niet tijdig en deugdelijk heeft uitgevoerd. De commissie oordeelt nu dat de klacht van consument gegrond is en ondernemer moet nieuwe panelen plaatsen en schadevergoeding betalen aan consument.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 16 mei 2023 te Den Haag.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

De consument heeft ter zitting het standpunt toegelicht. De consument werd ter zitting vergezeld door zijn echtgenote [naam].

Door de ondernemer is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid ter zitting het standpunt toe te lichten.

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de uitvoering van de door de commissie in het tussen partijen gewezen bindend advies van 7 september 2021 opgedragen herstelwerkzaamheden.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

In week 15 (2022) heeft de ondernemer geprobeerd twee zonnepanelen te vervangen:
a) Eén paneel is niet vervangen omdat de “vervanger” kapot was.
b) Het tweede paneel is vervangen door een exemplaar dat alleen functioneert tot licht bewolkt weer, maar bij volle zon niet mee komt.
c) Een derde paneel dat met het bij b) bedoelde op dezelfde optimizer zit is nu uitgevallen, hoewel het tevoren probleemloos werkte.
Samengevat: er is van een verslechtering in plaats van een verbetering sprake. Na drie verstreken jaren en grote overschrijding van de door de commissie gestelde termijnen vind ik dit een ernstige constatering. Ik heb er bezwaar tegen dat het bedrijf claimt “gerepareerd” te hebben en dat ik voor wat betreft het “nieuwe probleem” (zie c) geduld (!) moet hebben. Conform de suggestie die mij gedaan is door de jurist van Techniek Nederland, vraag ik u deze zaak te heropenen, omdat de uitspraak die de commissie in deze zaak gedaan heeft niet tot een oplossing blijkt te leiden.

De consument verlangt:
A. Graag zou ik zien dat een onafhankelijke specialist de situatie komt beoordelen en aangeeft of en zo ja hoe en door wie er gerepareerd kan worden. Deze benadering heeft mijn voorkeur.
B. Indien A niet kan of geen oplossing biedt zou in mijn optiek een schadevergoedingsregeling overwogen kunnen worden (in geval van irreparabiliteit op basis van een levensduur van twintig jaar voor een zonnepaneel). Ik vind het heel vervelend mij opnieuw in deze zaak tot u te moeten wenden, maar ik hoop dat door een andere aanpak ( A of B of …(?)) dit dossier eindelijk eens afgerond kan worden.

Bij brief van 26 april 2023 heeft de consument een (vijftal) nadere verzoeken aan de commissie geformuleerd.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft naar aanleiding van de onderhavige vervolgklacht enkel twee documenten geüpload, die gedateerd zijn van voor het eerdere tussen partijen gewezen bindend advies van 7 september 2021.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport van 11 april 2023, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Het probleem wordt hoofdzakelijk veroorzaakt, omdat er geen vervangende panelen leverbaar zijn die in het systeem ingepast kunnen worden. Om die reden heeft de ondernemer aangeboden twee nieuwe panelen te leveren en te plaatsen incl. een omvormer.

Echter, na het verschijnen van het concept bemiddelingsverslag heeft de consument als eis gesteld dat er ook een schadevergoeding van 1000 kWh zou moeten worden voldaan.
Technisch komt het er op neer dat er twee panelen (A8 en A14) onvoldoende opbrengst hebben en vervangen zouden moeten worden. Omdat er geen panelen meer leverbaar zijn is het aanbod allerzins redelijk om deze panelen uit esthetisch oogpunt te laten liggen en twee nieuwe panelen te plaatsen incl. een extra omvormer. Paneel A7 dient gerepareerd te worden.

Ten aanzien van de schadevergoeding kan ondergetekende geen uitspraak doen, omdat dit geen technisch geschil betreft en dit laten wij graag aan de Commissie.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie stelt vast dat de ondernemer de (vervolg)klacht van de consument niet gemotiveerd heeft weersproken. Mede gelet op wat de consument ter onderbouwing van zijn klacht heeft aangevoerd en het gestelde in het deskundigenrapport is de commissie van oordeel dat voldoende is vast komen te staan dat de ondernemer de in het bindend advies van 7 september 2021 opgedragen herstelwerkzaamheden, te weten het kosteloos vervangen van de twee defecte panelen door passende andere panelen, niet tijdig en niet deugdelijk heeft uitgevoerd.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

De commissie acht de door de deskundige geadviseerde herstelwerkzaamheden redelijk en zal de ondernemer opdragen deze herstelwerkzaamheden binnen vier weken na de verzenddatum van dit vervolg bindend advies uit te voeren zonder de consument daarvoor kosten in rekening te brengen.

De commissie is tevens van oordeel dat de ondernemer de door de consument geleden schade wegens misgelopen energieopbrengst wegens de mede door de ondernemer veroorzaakte vertraging dient te vergoeden. Nu dit niet is weersproken, stelt de commissie de hoeveelheid misgelopen energie vast op 1.000 kWh en begroot de financiële schade op € 350,–.

Nu de klacht gegrond is, dient de ondernemer tevens het door de consument betaalde klachtengeld te vergoeden.

De commissie zal, zoals reeds ter zitting toegelicht, de aanvullende verzoeken van de consument zoals verwoord in zijn brief van 26 april 2023 moeten afwijzen. Deze verzoeken houden verband met situaties welke zich in de toekomst mogelijk kunnen voordoen. De commissie kan hier niet op vooruit lopen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer dient binnen zes weken na de verzenddatum van dit vervolg bindend advies twee nieuwe panelen te plaatsen inclusief omvormer, alsmede paneel A7 te repareren, een en anders zoals in het deskundigenrapport aangegeven en zonder de consument daarvoor kosten in rekening te brengen.

Bovendien dient de ondernemer aan de consument binnen twee weken na de verzenddatum van dit vervolg bindend advies aan de consument een schadevergoeding te betalen van € 350,–, alsmede overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

De commissie wijst af het meer of anders verlangde.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven, bestaande uit de heer mr. A.G.M. Zander, voorzitter, de heer drs. H.H.F.M. van den Oever, mevrouw mr. M.J. Boon, leden, op 16 mei 2023.