Zorgaanbieder niet voldoende professioneel gehandeld; klacht ten dele gegrond

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Zorg Algemeen    Categorie: bejegening    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 198520/206200

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De commissie verklaart een klacht van de vader over een traject bij de zorgaanbieder met als doel (van beide ouders) om hun dochter een uitlaatklep te geven in verband met een procedure bij de rechtbank over aanpassing van het ouderschapsplan betreffende de woonsituatie van de dochter, ten dele gegrond. De commissie verklaart het onderdeel van de klacht dat een melding bij Veilig Thuis betreft, ongegrond.

De uitspraak

In het geschil tussen

de heer [naam], wonende te [plaatsnaam] (hierna te noemen: de cliënt)

en

Familysupporters B.V., gevestigd te Zaandam
(hierna te noemen: de zorgaanbieder).

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zorg Algemeen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De cliënt heeft de klacht voorgelegd aan de zorgaanbieder. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

Ter zitting werd de zorgaanbieder vertegenwoordigd door mevrouw [naam], interim-directeur, en mevrouw [naam], orthopedagoog.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 14 september 2023 te Utrecht.

De commissie heeft het volgende overwogen.

Beoordeling
Het standpunt van cliënt
Cliënt is de vader van een inmiddels 14-jarige dochter, [naam kind]. De ouders van [naam kind] zijn circa acht jaar geleden gescheiden. Het verblijf van [naam kind] bij haar ouders is 50/50 verdeeld, dus [naam kind] verblijft 50% van de tijd bij haar moeder en de andere 50% bij haar vader. Volgens cliënt heeft [naam kind] ongeveer medio 2021 te kennen gegeven een andere verdeling te wensen. [Naam kind] wil volgens cliënt graag 80% van de tijd bij haar vader wonen en de resterende 20% bij haar moeder verblijven. Volgens cliënt is deze wens het gevolg van het feit dat [naam kind] vaak ruzie heeft met haar moeder, hoofdzakelijk, omdat [naam kind] niet met de nieuwe partner van haar moeder kan opschieten. Aangezien de moeder van [naam kind] niet wil meewerken aan zo’n nieuwe verdeling heeft cliënt zich tot de rechtbank gewend met het verzoek om het ouderschapsplan dat acht jaar geleden is vastgesteld, aan te passen. [Naam kind] heeft in het kader van het rechtsonderzoek gesproken met de Raad voor de Kinderbescherming (de Raad). Volgens cliënt heeft de Raad hetgeen cliënt heeft aangevoerd over de ruzies en de wens van [naam kind] om 80% van de tijd bij hem te verblijven, bevestigd.
In verband met alle perikelen rondom de procedure bij de rechtbank leek het ieder van de ouders goed voor [naam kind] dat zij met iemand kon praten over de problemen die ten grondslag liggen aan de procedure.

Door de huisarts zijn [naam kind] en haar ouders daartoe verwezen naar Family Supporters.
[naam kind] heeft drie gesprekken gevoerd met [naam psycholoog], psycholoog bij Family Supporters. Cliënt heeft twee keer gesproken met [naam psycholoog] en met [naam orthopedagoog], orthopedagoog bij Family Supporters.
Tot grote verbazing van cliënt hebben [naam psycholoog] en [naam orthopedagoog] vervolgens gerapporteerd dat:
– [Naam kind] nooit heeft gezegd vaak ruzie te hebben met haar moeder en diens nieuwe partner;
– [Naam kind] wil dat de huidige verblijfsregeling van 50/50 wordt gehandhaafd.
Volgens cliënt liegen [naam psycholoog] en [naam orthopedagoog], omdat ze de leugens van de moeder van [naam kind], die medicus is, geloven. Volgens cliënt wordt er ten onrechte van uitgegaan, welk beeld wordt aangewakkerd door de moeder van [naam kind], dat [naam kind]zich in een loyaliteitsconflict bevindt tussen haar vader en haar moeder.
In een gesprek met [naam psycholoog] en [naam orthopedagoog] heeft cliënt meegedeeld een hartig woordje met [naam kind] te zullen spreken omdat er een procedure aanhangig is gemaakt om aan de wens van [naam kind] tegemoet te komen en [naam kind] kennelijk niet eerlijk is geweest tegen [naam psycholoog]. Naar aanleiding van deze enkele opmerking van cliënt heeft Family Supporters volgens cliënt geheel ten onrechte een melding gemaakt bij Veilig Thuis.
Voorts is er volgens cliënt door [naam psycholoog] en [naam orthopedagoog] ongevraagd een eindrapport opgemaakt dat naar de huisarts van [naam kind] en naar de Raad is gestuurd. Volgens cliënt zit [naam kind] nog midden in het traject en heeft geen enkele instantie gevraagd om een rapport. Volgens cliënt heeft [naam kind] nog jarenlang ondersteuning nodig van een instantie als Family Supporters, maar heeft Family Supporters te kennen gegeven dat het traject is afgerond.
Onlangs hebben [naam kind] en haar ouders een intakegesprek gehad voor multidimensionele familietherapie (mdft). Ook is een gesprek gevoerd met SAFE waarbij de ouders van [naam kind] tegelijkertijd aanwezig waren.
Volgens cliënt is er door de zorgaanbieder nooit aangedrongen op een gezamenlijk gesprek van beide ouders met Family Supporters.
Cliënt verzoekt de commissie het volgende te doen of te bepalen:
• [naam psycholoog] en [naam orthopedagoog] moeten een reprimande krijgen voor onprofessioneel gedrag;
• er mag niet ongevraagd een eindrapport naar de huisarts en de Raad worden gestuurd, tenzij het een eerlijk rapport is;
• de psychische hulp aan [naam kind] door Family Supporters moet worden voortgezet en
• de melding bij Veilig Thuis moet worden gerectificeerd op grond van het feit dat deze buiten proportie was.
Cliënt heeft ten aanzien van een review van zijn hand die op de site van Family Supporters heeft gestaan, verklaard dat erin stond dat hij zeer ontevreden was over hoe er met hem is omgegaan en dat er heel slecht is geluisterd door Family Supporters. Volgens cliënt was er geen sprake van een schokkende tekst, maar heeft hij de tekst na sommatie door Family Supporters verwijderd, omdat hij geen zin had in een rechtszaak.

Het standpunt van de zorgaanbieder
Volgens de zorgaanbieder staat [naam kind] tussen twee ruziënde ouders in. Dit maakt het voor [naam kind] heel lastig om precies te zeggen wat ze vindt en wil in deze situatie. De zorgaanbieder ziet geen mogelijkheden om de communicatie tussen de ouders (in het belang van [naam kind]) te verbeteren. Er is dan ook meer externe hulp ingezet om te beoordelen wat [naam kind] nodig heeft. De zorgaanbieder stelt niet te oordelen over wat wel of niet waar is. Het is ook niet de taak van de zorgaanbieder om te onderzoeken hoe de omgang eruit moet komen te zien. Volgens de zorgaanbieder heeft [naam kind] rust nodig in de zin van dat de ouders geen strijd meer met elkaar voeren. Pas dan kan de hulpverlening aan [naam kind] slagen. De zorgaanbieder kan het doel om de strijd tussen de ouders te beëindigen zodat er hulp aan [naam kind] kan worden geboden, niet behalen en is daarom gestopt met de hulpverlening.
De zorgaanbieder was verplicht om een melding bij Veilig Thuis te maken, nu het de ouders van [naam kind] niet is gelukt om de zorgen die er zijn bij [naam kind] te verminderen. De zorgaanbieder maakt zich ernstige zorgen over de situatie van [naam kind]. De zorgaanbieder kan de regie niet pakken in een dergelijke situatie. De Raad moet een oordeel geven over wat het beste is voor het kind. De zorgaanbieder heeft verklaard dat het rapport waarschijnlijk niet met cliënt is besproken voordat de melding bij Veilig Thuis plaatsvond.
Volgens de zorgaanbieder was het niet mogelijk om met vader en moeder tegelijk aan tafel te zitten, terwijl daar wel op is aangedrongen. Het is volgens de zorgaanbieder standaardprocedure om in het geval van hulpverlening aan een kind van gescheiden ouders gezamenlijk met ouders en kind in gesprek te gaan.
De zorgaanbieder heeft verklaard dat de Raad heeft gevraagd naar het rapport van het traject bij Family Supporters en dat Family Supporters dat rapport vervolgens aan de Raad heeft verstrekt.
De zorgaanbieder heeft aangevoerd dat er gedurende twee dagen een negatieve review met grove tekst over [naam orthopedagoog] en [naam psycholoog] en Family Supporters op de site van Family Supporters heeft gestaan. In de review staat onder andere dat [naam orthopedagoog] en [naam psycholoog] ongetwijfeld de meest onprofessionele zorgverleners zijn die er bestaan op dit gebied, dat het amateurs zijn, dat het prutsers zijn, dat er veel klachtenprocedures tegen Family Supporters lopen, dat ze incompetent zijn en dat ze jou en je gezin kapot maken. De zorgaanbieder heeft cliënt gesommeerd die review binnen twee dagen te verwijderen, hetgeen client ook heeft opgevolgd.

De commissie overweegt als volgt
De commissie dient te beoordelen of de zorgaanbieder is tekortgeschoten in de nakoming van de behandelovereenkomst met [naam kind] en met cliënt. Bij de uitvoering van die overeenkomst heeft de zorgaanbieder een zorgplicht om die zorg te betrachten die een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in dezelfde omstandigheden zou hebben betracht. Er is sprake van een inspanningsverplichting.
De commissie overweegt dat aan de concrete verzoeken van cliënt om aan de zorgaanbieder iets op te leggen (zoals dat de therapie van [naam kind] moet worden voortgezet of de melding bij Veilig Thuis moet worden gerectificeerd) of om een reprimande te geven door de commissie niet kan worden tegemoetgekomen, omdat de zij hiertoe niet bevoegd is. De commissie kan slechts beoordelen of er bij de uitvoering van de behandelovereenkomst zorgvuldig is gehandeld en dus of er sprake is van tekortkomingen in de uitvoering van die behandelovereenkomst. De commissie zal de klacht van cliënt dan ook op die wijze behandelen. De commissie heeft de klacht onderverdeeld in:
– klachtonderdeel A: de algemene gang van zaken in het traject bij Family Supporters en
– klachtonderdeel B: de melding bij Veilig Thuis.
De commissie concludeert dat bij de aanmelding van [naam kind] en haar ouders bij Family Supporters door Family Supporters niet is onderzocht, door middel van intakegesprekken, welk doel er met het traject bij Family Supporters werd beoogd en welke door alle partijen onderschreven functie Family Supporters daarin zou kunnen vervullen. De commissie concludeert dat Family Supporters zonder vooronderzoek zelf een conclusie heeft getrokken over wat er moest gebeuren en daarmee direct aan de slag is gegaan. Daarbij is naar het oordeel van de commissie onder andere onvoldoende geprobeerd om de ouders gezamenlijk te spreken over de (woon)situatie van [naam kind]. De commissie is op grond van vorenstaande van oordeel dat er van aanvang aan niet voldoende professioneel is gehandeld door de zorgaanbieder, welke professionaliteit wel van Family Supporters had mogen worden verwacht. Dit leidt tot de conclusie dat er bij de uitvoering van behandelovereenkomst onvoldoende zorgvuldig is gehandeld en dat er sprake is van een tekortkoming. De commissie is van oordeel dat klachtonderdeel A gegrond is.
Wat betreft meer specifiek de melding bij Veilig Thuis is de commissie van oordeel dat de zorgaanbieder gelet op de zorgelijke en onveilige situatie waarin [naam kind] zich bevond, welke situatie werd bevestigd door de opmerking van cliënt dat hij een hartig woordje met zijn dochter ging spreken over hetgeen ze bij Family Supporters zou hebben verklaard, op goede gronden besloten heeft om die melding bij Veilig Thuis te doen. Hoewel de commissie tot dit oordeel komt, is de commissie echter ook van mening dat, hoewel dit niet tot de kern van de klacht behoort, de zorgaanbieder die melding bij Veilig Thuis eerst met klager had moeten bespreken. De commissie is van oordeel dat klachtonderdeel B ongegrond is.
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.
Tenslotte overweegt de commissie nog dat, hoewel de commissie oordeelt dat de klacht van cliënt ten dele gegrond is, het handelen van Family Supporters niet had mogen leiden tot de review van cliënt op de site van Family Supporters, nu die review buiten elke proportie en daardoor ongepast was.

De commissie beslist als volgt.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie:
• verklaart klachtonderdeel A gegrond;
• verklaart klachtonderdeel B ongegrond;
• bepaalt dat de zorgaanbieder overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van €52,50 aan de cliënt te vergoeden ter zake van het klachtengeld;
• bepaalt dat betaling van het klachtengeld binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies dient plaats te vinden.

Bovendien dient de zorgaanbieder overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van €52,50 aan de cliënt te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Zorg Algemeen, bestaande uit de heer mr. A.R.O. Mooy, voorzitter, de heer drs. T. Knap, de heer mr. P.O.H. Gevaerts, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. C. Koppelman, secretaris, op 14 september 2023.