Geschil betreft hoogte eindafrekening, consument ontvankelijk

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Opzegging / Prijs    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: tussenadvies   Uitkomst: meer informatie nodigontvankelijk   Referentiecode: 171116/174186

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De ondernemer heeft middels zijn verweerschrift aangevoerd dat de consument tegen de verkeerde partij zou klagen. De ondernemer heeft dan ook verzocht om de consument niet-ontvankelijk te verklaren. De ondernemer is van mening dat de consument tegen de netbeheerder had moeten klagen, nu de netbeheerder verantwoordelijk is voor de meters. De commissie is van oordeel dat de consument ontvankelijk is. Immers, het geschil betreft de hoogte van de door de ondernemer in rekening gebruikte verbruikskosten energie zoals opgenomen in de door de ondernemer opgestelde en aan de consument gestuurde jaarafrekening. De commissie bepaalt verder dat de consument contact moet opnemen met de netbeheerder. Vervolgens is door de commissie einduitspraak gedaan.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Energie (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 30 november 2022 te Den Haag.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen. Partijen hebben ter zitting hun standpunt toegelicht. Ter zitting werd de ondernemer vertegenwoordigd door de heer [naam].

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de hoogte van de door de ondernemer bij jaarrekening van 14 oktober 2021 in rekening gebrachte energiekosten.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Er is sprake van een onjuist geregistreerd verbruik als gevolg van defecte meters. De meters zijn tijdens werkzaamheden van de netbeheerder op 30 oktober 2020 op de vloer gevallen en daarbij is het glas van het display beschadigd. Het in rekening gebrachte verbruik is vier keer hoger dan normaal.

De consument heeft vele malen richting de ondernemer het defect van de meters aangegeven en geen reactie van de ondernemer mogen ontvangen. Een medewerkster van de ondernemer heeft de consument bevestigd de betaling van de jaarafrekening te blokkeren totdat er meer duidelijk is over de defecte meters en toegezegd dat er daartoe ook contact met de netbeheerder zal worden opgenomen. De ondernemer brengt de consument vervolgens ten onrechte incassokosten in rekening ten bedrage van € 400,–. Voorts heeft de ondernemer het contract met hem beëindigd en de netbeheerder opdracht gegeven per 21 mei 2022 de energielevering af te sluiten.

De consument verlangt intrekking van de jaarrekening, de energie levering te hervatten en vervanging van de defecte energiemeters. Anders dan de ondernemer is de consument van mening ontvankelijk te zijn in de klacht. Het geschil betreft immers de hoogte van de door de ondernemer in rekening gebrachte energiekosten. Deze rekening is opgesteld door en afkomstig van de ondernemer die dus de wederpartij in deze is.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument dient niet-ontvankelijk te worden verklaard. De hoogte van de jaarrekening is betwist in verband met defecte meters. Daarover moet de consument bij de netbeheerder klagen en in deze als partij betrekken dan wel als getuige of deskundige.

De netbeheerder is als eigenaar van de meters verantwoordelijk voor storingen, onderhoud en ijkingen ter waarborging van de kwaliteit en dient zorg te dragen dat de meters voldoen aan de wettelijke vereisten.

De consument is daar bij herhaling over geïnformeerd en doorverwezen naar de netbeheerder.

De consument heeft echter geen contact met de netbeheerder opgenomen, geen afspraak met deze gemaakt voor een schouwing of vervanging van de meters. Herhaalde schriftelijke verzoeken met uitleg door de klantenservice van de ondernemer brengen de consument niet op andere gedachten.

De consument meent voldoende te hebben gedaan en weigert elk initiatief ter oplossing van de situatie. Na herhaalde schriftelijke uitleg, een kosteloze aanmaning, een incassobrief en een schriftelijke vooraankondiging einde levering heeft de ondernemer uiteindelijk per 23 mei 2022 de energielevering op het adres van de consument beëindigd en hem hierover schriftelijk geïnformeerd.

Naar aanleiding van deze procedure bij de commissie is begin juni 2022 nogmaals contact opgenomen met de netbeheerder en is deze verzocht deze kwestie over te nemen en te proberen (nogmaals) contact te krijgen met de consument.

Op 24 juni 2022 heeft de ondernemer van de netbeheerder een verbruikscorrectie ontvangen waartegen de consument kennelijk niet heeft geprotesteerd. Deze correctie is gebaseerd op het historisch verbruik. De door consument betwiste jaarafrekening heeft de ondernemer dan ook laten vervallen en vervangen door de jaarafrekening van 2 juli 2022. Bij brief van 27 juni 2022 is de consument een en ander uitgebreid uitgelegd. De ondernemer heeft niets meer van de consument te vorderen

Het geschil bij de commissie duurt echter voort nu volgens de consument de ondernemer in deze onjuist heeft gehandeld en de ondernemer de door de consument ongefundeerde en niet gespecificeerde  kostenvergoeding niet wenst te betalen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument kan worden ontvangen in zijn klacht tegen de ondernemer. Immers het betreft de hoogte van de door de ondernemer in rekening gebruikte verbruikskosten energie zoals opgenomen in de door de ondernemer opgestelde en aan de consument gestuurde jaarafrekening 2021.

Daarbij is mede van belang dat de ondernemer hangende de procedure bij de Geschillencommissie de gesloten energieleveringsovereenkomst met de consument heeft beëindigd, de betwiste jaarafrekening door de ondernemer is vervangen door een ander jaarafrekening in verband met een door de netbeheerder uitgevoerde verbruikerscorrectie over 2021 en de consument ondermeer herstel en continuering wenst van deze met de ondernemer overeengekomen energieleveringsovereenkomst.

Tijdens de mondelinge behandeling is het volgende naar voren gekomen. Na het eenzijdig beëindigen van het contract door de ondernemer heeft de consument tot op heden geen contract afgesloten met een andere energieleverancier en betrekt hij via de netbeheerder nog steeds zijn energie. De netbeheerder heeft tot op heden daarvoor geen kosten in rekening gebracht. De consument reserveert wel maandelijks daarvoor een bedrag van ongeveer € 350,–. Zijn energieleveringsovereenkomst met de ondernemer wenst hij gecontinueerd te zien. De netbeheerder heeft tot op heden de betreffende defecte meters niet onderzocht of vervangen. In verband met een ziekenhuisopname kon de consument met de uitvoerder van de netbeheerder daarover geen afspraak maken. De consument begrijpt dat hij de netbeheerder moet verzoeken en in de gelegenheid moet stellen deze meters te schouwen, eventueel te ijken of te vervangen.

De ondernemer is in beginsel bereid de energielevering op basis van een overeenkomst met de consument te hervatten maar wenst daartoe wel eerst duidelijkheid te krijgen over de staat van de energiemeters bij de consument. Immers, de verbruikerscorrectie van de netbeheerder is gebaseerd op het historisch verbruik en als deze meters niet door de netbeheerder zijn geschouwd of geijkt of vervangen en deze meters thans (nog steeds) niet goed functioneren blijven partijen twisten over de hoogte van de toekomstige energielevering.

Voor de vraag of en in hoeverre de ondernemer de energieleveringsovereenkomst hangende de procedure bij de Geschillencommissie eenzijdig mocht beëindigen en eventuele hervatting van deze overeenkomst redelijk is, dient eerst duidelijk te zijn wat de staat is van de meters waarover de consument stelt dat deze defect zijn.

Het is dan ook de consument die binnen drie maanden na verzending van deze beslissing en na schouwing dan wel ijking van de meters door de netbeheerder de commissie van de daaruit naar voren gekomen informatie van de netbeheerder dient te voorzien. Daarover moet de consument aantoonbaar binnen vijf werkdagen na verzending van deze uitspraak contact opnemen met de netbeheerder en deze in staat stellen te doen hetgeen nodig is voor het schouwen dan wel ijken of vervanging van de meters.

Duidelijk moet in ieder geval worden of de meters ten behoeve van de meting van de verbruikte energie voldoen aan de wettelijke vereisten dan wel zijn of moeten worden vervangen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de consument ontvankelijk in zijn klacht.

Bepaalt dat de consument binnen drie maanden na verzending van deze beslissing en na schouwing dan wel ijking van de meters door de netbeheerder de commissie van de daaruit naar voren gekomen informatie van de netbeheerder voorziet. Duidelijk moet in ieder geval worden of de meters ten behoeve van de meting van de verbruikte energie voldoen aan de wettelijke vereisten dan wel zijn of moeten worden vervangen.

Bepaalt voorts dat de consument daarover aantoonbaar binnen vijf werkdagen dagen na verzending van deze uitspraak contact opneemt met de netbeheerder en deze in staat stelt te doen hetgeen nodig is voor het schouwen dan wel ijken of vervanging van de meters.

Houdt iedere verdere beslissing aan.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, de heer mr. SJ.S. Bakker, mevrouw mr. J.M. Hoekstra, leden, op 30 november 2022.