Ondeugdelijke herstelwerkzaamheden

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Schadeherstelbedrijven    Categorie: Schade materieel / schade ondeugdelijk uitgevoerd / schadeherstelbedrijven / SHB    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 189880/192204

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil vloeit voort uit een op 19 april 2022 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van schadeherstelwerkzaamheden tegen een door de (verzekeraar van de) consument te betalen bedrag van € 1.646,31.
In het onderhavige geschil klaagt de consument over de uitvoering van de herstelwerkzaamheden door de ondernemer. Zij stelt dat dit niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet en licht dat toe aan de hand van een rapport van een derde-schadeherstelbedrijf. De ondernemer voert geen inhoudelijk verweer, behoudens de betwisting dat de krassen op de motorkap door zijn toedoen zijn ontstaan, maar geeft aan een onderzoek door een onafhankelijke deskundige te verlangen. De commissie sluit zich ook aan bij conclusie van de deskundige dat de reparatie aan de auto van de consument naar behoren is uitgevoerd. Op grond hiervan is de klacht van de consument ongegrond.

 

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 19 april 2022 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van schadeherstelwerkzaamheden tegen een door de (verzekeraar van de) consument te betalen bedrag van € 1.646,31. De overeenkomst is in april 2022 uitgevoerd. De consument heeft de klacht op 22 april 2022 voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer. De consument heeft op 16 maart 2022 een aanrijding met haar auto gehad, die daarbij is beschadigd. De schade bevond zich aan de rechterzijde, de passagierszijde. De consument bood haar auto ter reparatie aan bij de ondernemer. Van de schadeomvang heeft DEKRA een rapport opgesteld. Op basis daarvan heeft de ondernemer de schade hersteld. De kosten zijn door de verzekeraar van de consument rechtstreeks betaald aan de ondernemer. Na het ophalen van de auto constateerde de consument dat de werkzaamheden niet deugdelijk waren uitgevoerd. De lak vertoonde een sinaasappelstructuur. De lak aan de bestuurderszijde vertoonde nevelvorming. De consument heeft dit direct gemeld aan de ondernemer, waarop tweemaal herstel is uitgevoerd. Ondanks de twee herstelpogingen is nog steeds sprake van blanke lak aan de bestuurderszijde, is de lak aan de passagierszijde nog steeds niet deugdelijk hersteld en bevinden zich nu krassen op de motorkap en witte vlekken op de kunststof delen van de auto. De consument heeft de werkzaamheden door een ander schadeherstelbedrijf laten beoordelen. Daaruit blijkt dat:

– De lakdikte van de rechterzijde varieert tussen 200 en 400 mq;

– Het linker achterscherm is gespoten met laagdiktes tussen 200 en 400 mq

– Het spuitwerk in glans is teruggezakt;

– Sprake is van een duidelijk waarneembare sinaasappelstructuur;

– Sprake is van nevelvorming aan de linkerzijde en de linker dorpel;

– Aan de linkerzijde sprake is van duidelijke hologrammen als gevolg van polijstwerk;

– Aan de rechterachterzijde en linker achter scherm zijn duidelijke spuitranden te zien.

De consument heeft de ondernemer op 8 augustus 2022 in gebreke gesteld. Daarop stelde de ondernemer voor om de klacht aan de commissie voor te leggen. De consument verlangt deugdelijk en kosteloos herstel.

Standpunt van de ondernemer

 

Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer. De auto is tweemaal bij de ondernemer geweest om de klachten van de consument op te lossen. Het is niet juist dat de krassen op de motorkap door toedoen van de ondernemer zijn ontstaan, zoals de consument beweert. De vraag is of het herstelwerk voldoet aan de daaraan te stellen eisen. De ondernemer ziet graag dat een onafhankelijke deskundige dit beoordeelt.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft voor zover van belang het volgende vastgesteld. Op 16 maart 2022 heeft bovenomschreven voertuig schade opgelopen aan de rechterzijkant. De schade werd door de ondernemer gerepareerd. De klant is niet tevreden over het schadeherstel en heeft de volgende klachten:

 1. Door een externe partij werden lakdiktes gemeten van 200 – 400 µm;
 2. Spuitwerk is in glans teruggezakt;
 3. Er is sprake van een sinaasappelstructuur;
 4. Er is sprake van nevelvorming op de linkerzijde;
 5. Op de linkerzijde zijn hologrammen zichtbaar;
 6. Er zijn spuitranden zichtbaar aan de rechterzijde;
 7. Krassen op de motorkap;
 8. Witte vlekken op kunststofdelen.

Het onderzoek werd uitgevoerd op 3 januari 2023 bij de ondernemer. Voorafgaande aan het onderzoek werden de klachten met de klant besproken.

Onderzoek en Vaktechnisch oordeel

 1. De deskundige heeft aan de linker- en de rechterzijde de laklaagdikte gemeten met een geijkte laklaagdiktemeter van het merk Elcometer. De deskundige mat aan de rechterzijde een laklaagdikte van 243 – 280 µm. Aan de linkerzijde mat de deskundige een laklaagdikte van 94 – 98 µm. Uit de meting blijkt dat er aan de linkerzijde nooit gespoten is. Gelet op het feit dat de rechterzijkant is overgespoten, is het normaal dat er sprake is van een hogere waarde. De gemeten waarde aan de rechterzijde is een gebruikelijke waarde na het overspuiten van de delen.
 2. De deskundige heeft de glans van het spuitwerk geïnspecteerd en kan niet anders tot de conclusie komen dan dat de glans perfect is.
 3. De deskundige constateerde tijdens het onderzoek dat de lakopbouw perfect is en dat er geen sprake is van een sinaasappelstructuur.
 4. Op de linkerspiegel was nevelvorming zichtbaar. Of dit ontstaan is tijdens de werkzaamheden van de ondernemer kan de deskundige niet vaststellen. Tijdens het herstel zijn foto’s gemaakt door de ondernemer waaruit blijkt dat het voertuig correct is afgeplakt en afgedekt (foto 4). Tijdens het onderzoek heeft de deskundige geprobeerd de nevel op de linkerbuitenspiegel met thinner op te lossen (foto 5). De nevel loste niet op. Ook met het steken/schrapen met een scheermesje was de nevel niet te verwijderen. Derhalve acht de deskundige het onwaarschijnlijk dat er tijdens de werkzaamheden nevel op de linkerzijde is ontstaan.
 5. Op de linkerzijde constateerde de deskundige een lichte vorm van hologrammen die waarschijnlijk ontstaan zijn tijdens het poetsen van het voertuig in het verleden. Ook zijn duidelijk sporen van borstels van een wasstraat en gebruiksschade zichtbaar aan de linkerzijde. Inmiddels ook aan de rechterzijde.
 6. Elke deskundige kan zien dat er aan een auto gespoten is. De spuitranden die de deskundige aantrof zijn acceptabel. Het verwijderen hiervan zal meer schade veroorzaken.
 7. Volgens de klant heeft de ondernemer tijdens het herstel krassen op motorkap veroorzaakt. De ondernemer deelde de deskundige mee dat hij dit niet veroorzaakt heeft en dat deze van eerdere datum zijn. Om de klant tevreden te stellen heeft hij getracht de krassen weg te polijsten. De deskundige constateerde overigens meerdere beschadigingen aan de motorkap die van eerdere/oudere datum zijn.
 8. Het voertuig kwam door de regen nat aan (foto 1). De deskundige kon geen witte plekken constateren op de kunststofdelen.Conclusie: De deskundige is van mening dat de reparatie aan de rechterzijde naar behoren is uitgevoerd, doch laat de beslissing aan de commissie.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

In het onderhavige geschil klaagt de consument over de uitvoering van de herstelwerkzaamheden door de ondernemer. Zij stelt dat dit niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet en licht dat toe aan de hand van een rapport van een derde-schadeherstelbedrijf.

De ondernemer voert geen inhoudelijk verweer, behoudens de betwisting dat de krassen op de motorkap door zijn toedoen zijn ontstaan, maar geeft aan een onderzoek door een onafhankelijke deskundige te verlangen.

De commissie stelt vast dat geen van de partijen op- of aanmerkingen hebben gemaakt naar aanleiding van de bevindingen van de door haar ingeschakelde deskundige. Om die reden zal zij diens bevindingen, die hierboven zijn weergegeven overnemen en tot de hare maken. De commissie sluit zich ook aan bij diens conclusie dat de reparatie aan de rechterzijde van de auto van de consument naar behoren is uitgevoerd.

Op grond hiervan is de klacht van de consument ongegrond.

Derhalve wordt beslist als volgt.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Schadeherstelbedrijven, bestaande uit de heer mr. F.C. Schirmeister, voorzitter, mr. P.P. van der Neut, en B.H. Oving, leden, op 23 februari 2023.