5 weken aanzegging ontbreekt – 3

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 25171

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de jaarafrekening 2007-2008 en de daarop gevolgde voorschotnota’s voor de levering van elektrische energie.   De consument heeft een bedrag van € 2.143,41 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 18 juli 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De essentie van mijn klacht is dat ik volgens de meter een elektriciteitsverbruik zou hebben van gemiddeld 14 kWh per dag. Dat is veel te hoog. Volgens mijn eigen metingen en berekeningen kom ik op een verbruik van circa 7 kWh per dag, dus de helft van wat de meter aangeeft. Die meter kan dus niet kloppen. Ik zou graag zien dat de meter gecontroleerd en geijkt wordt en ik vind dat de ondernemer daarvan de kosten moet dragen. Een andere mogelijkheid is dat een nieuwe meter wordt geplaatst en dat aan de hand van het verbruik dat de nieuwe meter aangeeft het eerdere verbruik wordt gecorrigeerd. Tot die tijd ben ik bereid om een bedrag te betalen gebaseerd op het landelijk gemiddelde verbruik. Na het onderzoek kan dan een verrekening plaatsvinden. Ondertussen zal ik zelf met behulp van een installateur nagaan of er eventueel sprake is van diefstal van elektriciteit. De ondernemer wil hieraan niet meewerken. Bovendien vind ik de informatie van de ondernemer volstrekt onvoldoende. Als ik de meter wil laten ijken, dan wil de ondernemer dat dit gebeurt door een onafhankelijk ijkinstituut op kosten van ongelijk. Ik ga hiermee niet akkoord. Naar mijn mening moet de ondernemer zelf het onderzoek instellen en bekostigen. Ik wens een dienovereenkomstige uitspraak van de commissie.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij hebben de consument herhaaldelijk uitgebreid uitleg gegeven over de ontstane situatie, onder meer op 7 augustus, 9 september en 31 oktober 2008. Kopieën daarvan hebben wij aan de commissie overgelegd. Als de consument twijfelt aan de juiste werking van de meter, dan kan de meter worden geijkt overeenkomstig artikel 12 van de Algemene Voorwaarden [naam leverancier] 2006, waarnaar de consument is verwezen in onze brief d.d. 31 oktober jl. Dat houdt in dat de meter door een onafhankelijk instituut wordt geijkt op kosten van ongelijk. De consument wenst dat risico kennelijk niet te nemen en vindt dat wij het onderzoek moeten betalen. Wij hebben echter geen enkele grond om aan de juiste werking van de meter te twijfelen. Het door de meter geregistreerde verbruik is hoog, maar niet onmogelijk.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De ondernemer is verantwoordelijk voor de energielevering tot de meter. Wat achter de meter gebeurt, kan de ondernemer niet controleren en daar heeft hij geen invloed op. In verreweg de meeste gevallen is een hoog verbruik het gevolg van factoren binnenshuis en niet van een gebrekkig functioneren van de meter. Om die reden is in de door de ondernemer genoemde algemene voorwaarden opgenomen dat indien een afnemer niettemin twijfelt aan een juiste werking van de meter, een onafhankelijke ijking kan plaatsvinden op kosten van ongelijk. De algemene voorwaarden van de ondernemer wijken in dit opzicht niet af van die van andere energieleveranciers. Ten onrechte stelt de consument zich dan ook op het standpunt dat de ondernemer een onderzoek zou moeten instellen naar het hoge geregistreerde verbruik en naar de werking van de meter en daarvan de kosten voor zijn rekening zou moeten nemen.   Blijft de consument twijfelen aan de juiste werking van de meter in die zin dat de meter meer registreert dan het werkelijke verbruik, dan staat de consument als enige mogelijkheid open dat hij een ijking op kosten van ongelijk aanvraagt. Het is de commissie niet gebleken dat de consument door de ondernemer onvoldoende is geïnformeerd.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is. Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend.   Het depotbedrag wordt aan de ondernemer overgemaakt.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, op 19 oktober 2009.