Aan de zijde van de consument is niets aangevoerd dat twijfel doet rijzen aan de inspanningen van de ondernemer zodat de klacht ongegrond is.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Opdracht    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK06-0057

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de factuur van de ondernemer aan de consument na intrekking van de opdracht.

De consument heeft een bedrag van € 483,25 niet betaald en in depot gestort onder de commissie.
 
Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft zich onvoldoende ingespannen om tot verkoop van de woning van de consument te komen. De consument voert daartoe een aantal omstandigheden aan die de commissie hieronder zal bespreken.
De ondernemer heeft daarom geen recht op een vergoeding, behoudens de kosten voor een advertentie in het NVM huis-aan-huis-blad, de raampresentatie en de kadasterkosten.
 
Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft gewezen op de ligging boven een laad- en losstation van een supermarkt en aan een busbaan en op de gemiddelde looptijd van 236 dagen dat een appartement in het complex te koop staat.
Na 172 dagen heeft de consument de opdracht ingetrokken en is hij de gefactureerde kosten verschuldigd geworden. De ondernemer betwist dat hij zich onvoldoende heeft ingespannen.
 
Beoordeling van het geschil

Vast staat – dat is ook door de consument erkend – dat de door de ondernemer gezonden factuur ad € 483,25 in beginsel op grond van de overeenkomst tussen partijen verschuldigd is. De consument voert echter aan dat de ondernemer geen aanspraak op het bedrag heeft omdat hij tekort is geschoten in zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
Die stelling heeft de consument echter onvoldoende concreet onderbouwd.
Het verwijt dat de ondernemer geen contact heeft gelegd met andere makelaars is onjuist. Dat contact is wel gelegd, reeds door opname in het NVM-systeem. Voor zover de consument de ondernemer verwijt dat deze ten onrechte geen direct, persoonlijk contact heeft gelegd betreffende zijn pand is dit verwijt, wat er ook van waar moge zijn, niet relevant. Een dergelijke plicht rust niet op een, bij een verkoop als deze, bemiddelend makelaar.
Het verwijt dat de ondernemer gegadigden voor de woning van de consument bewust heeft trachten te interesseren voor andere woningen dan die van de consument is louter speculatief gesteld en op geen enkele wijze onderbouwd.
De klacht dat de makelaar de vijf verkoopbrochures zelf heeft vervaardigd en verstuurd levert geen tekortkoming op. De consument heeft immers niet gesteld dat de brochure van onvoldoende kwaliteit zou zijn.
Het verwijt dat de makelaar – kort gezegd- met onvoldoende overtuigingskracht het pand aan de gegadigden heeft aangeprezen is eveneens zuiver speculatief en in het geheel niet feitelijk onderbouwd. Integendeel, de consument verwijt de ondernemer juist dat hij de identiteit van de vijf gegadigden niet wenst bekend te maken hetgeen impliceert dat hij van het verloop van de contacten niet op de hoogte is.
Wat dit laatste verwijt betreft deelt de commissie de visie van de ondernemer dat hij daartoe niet zonder meer gehouden is.
Als bemiddelaar die in contact treedt met gegadigden voor de koop van een woning heeft een makelaar ook te waken voor de gerechtvaardigde belangen van die gegadigden, waaronder het belang om, indien terstond wordt afgezien van het aangaan of voortzetten van onderhandelingen, niet verder benaderd te worden. Dat belang kan onder omstandigheden wijken voor het belang van de opdrachtgever van de makelaar om informatie omtrent die contacten of onderhandelingen te achterhalen. Dat belang van die opdrachtgever dient dan evenwel geconcretiseerd te zijn en dat is hier niet het geval. De enkele teleurstelling over het uitblijven van een transactie maakt nog niet dat de makelaar reeds daarom de identiteit van afgehaakte kandidaten dient prijs te geven.
Samengevat is er van de zijde van de consument niets aangevoerd dat twijfel doet rijzen aan de inspanningen van de ondernemer zodat de klacht ongegrond is.
Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Het door de consument in depot gestorte bedrag van € 483,25 wordt als volgt verrekend. Het depotbedrag wordt overgemaakt aan de ondernemer.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 7 maart 2007