Aanbieder handelt op juiste wijze, maar was niet transparant.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Private Lease    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 187573/191798

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Dit geschil vloeit voort uit een private leaseovereenkomst tussen consument en aanbieder. Consument geeft aan dat aanbieder de afrekening niet volgens de overeenkomst berekent en niet transparant is geweest. De commissie oordeelt dat de verrekening van aanbieder juist is. Wel oordeelt de commissie dat de aanbieder inderdaad niet transparant en duidelijk is geweest naar de consument toe. Het niet transparant zijn van de aanbieder heeft geleid tot deze procedure. De commissie verklaart de klacht ten dele gegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Private Lease (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling van het geschil heeft ter (digitale) zitting op 20 april 2023 te Utrecht plaatsgevonden.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk uitgenodigd om ter zitting te verschijnen.

De consument heeft ter standpunt haar standpunt nader toegelicht.

De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ter zitting zijn standpunt nader toe te lichten.

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 24 maart 2017 tussen partijen gesloten privé leaseovereenkomst waarbij de ondernemer een [naam auto], voor de duur van 36 maanden aan de consument ter beschikking zal stellen, waartegenover de consument gehouden is maandelijks een bedrag van € 168,– aan de ondernemer te voldoen. De overeenkomst is met ingang van 13 maart 2020 verlengd met 24 maanden en het maandbedrag is gewijzigd in een te betalen bedrag van € 172,40.

De overeenkomst is uitgevoerd

De consument heeft de klacht op 1 april 2022 voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De private leaseovereenkomst heeft vijf jaar geduurd. Bij de inlevering van de auto op 23 maart 2022 is de auto beoordeeld op schade door [naam autoschadeherstelketen]. De consument kreeg de mededeling dat alleen gebruiksschade was aangetroffen. Niettemin heeft de ondernemer twee schades in rekening gebracht. Dit nadat een ander bedrijf de schade opnieuw had beoordeeld, zonder medeweten van de consument. Hierop kwam de ondernemer weer terug, maar daarna werden alsnog twee schades in rekening gebracht, als inleverschade.

De wijze van berekening van de meer/minderprijs door de ondernemer is evenmin correct. De consument heeft een oud contract waarbij de meer/minder prijs per kilometer wordt berekend. De consument had minder kilometers gereden. Niettemin hanteert de ondernemer bij de afrekening de nieuwe manier van berekenen, niet de manier volgens de toepasselijke – oude – overeenkomst. Partijen zijn gebonden aan de oude overeenkomst. De ondernemer gaf aan dat de oude en de nieuwe berekening op hetzelfde uitkomt. Men zou die berekening toesturen, maar de consument heeft die nooit ontvangen. Wel heeft de consument een creditnota ontvangen van een bedrag van € 62,14.

Ter zitting heeft de consument voor zover van belang het volgende aangevoerd.

De nieuwe kilometervergoeding gold vanaf 1 december 2017; het eerste contract was van 2016.

De consument maakte bezwaar tegen het in rekening brengen van twee schades. De ondernemer heeft echter niet het protocol gevolgd dat in artikel 64 van de AV is voorgeschreven. De consument was op dat moment niet op de hoogte van de bepaling van de AV, anders had zij de ondernemer daarop gewezen. Aanvankelijk dacht de consument dat voor de schades tweemaal € 300,– eigen risico in rekening is gebracht. Zij begrijpt nu dat dit niet het geval is omdat de schades lager zijn dan het eigen risico. Zij heeft niet gelet op de schademeter.

De ondernemer heeft de nieuwe AV op de oude overeenkomst toegepast. Ook waren de nieuwe voorwaarden en aanvullende voorwaarden bij de wijziging op 24 maart 2020 nog niet van toepassing. Een berekening van de oude en de nieuwe methode heeft de consument nooit ontvangen. Het schema met al die kolommen en cijfers rechts en links is moeilijk te lezen. De ondernemer is onduidelijk en niet transparant geweest.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Inmiddels heeft de ondernemer intern uitgezocht hoe een en ander in elkaar zit met betrekking tot het leasecontract van de consument met de ondernemer.

Volgens het leasecontract is de staat van het voertuig bindend vastgesteld bij [naam autoschadeherstelketen]. Hier zijn partijen het over eens. Dat gebeurt door middel van het maken van foto’s en een gezamenlijke inspectie. Uit dit rapport volgt niet, zoals de consument beweert, dat slechts sprake is van gebruiksschade. Dat is ook logisch, omdat dat oordeel aan de ondernemer toekomt. Na beoordeling van de foto’s is de ondernemer tot de conclusie gekomen dat een aantal schades niet als gebruiksschade, maar als inleverschade is aan te merken. Daarvoor geldt een eigen bijdrage. Het onderscheid tussen beide soorten schade wordt gemaakt aan de hand van de schademeter. De schademeter maakt onderdeel uit van het welkomstpakket. Een en ander is ook zo afgesproken tussen partijen, zie artikel 3 en 5 van de aanvullende voorwaarden.

Zowel het oude contract als het gewijzigde contract bevatten een tabel om de meer/minder kilometers te verrekenen. Op beide tabellen zijn de aanvullende voorwaarden van toepassing.
Als we het daarin genoemde voorbeeld vertalen naar de situatie van de consument dan geldt een bedrag links van de gekozen kilometrage, (€ 0,96 per kilometer). De consument heeft gerekend met het bedrag dat geldt voor de meer kilometers. Dit verklaart het verschil met het door haar berekende bedrag. Het bedrag van € 0,96 per kilometer komt overeen met het bedrag op de eindafrekening.

De ondernemer heeft gehandeld in overeenstemming met de van toepassing zijnde voorwaarden. Wel ziet de ondernemer in dat de communicatie hieromtrent duidelijker had moeten zijn en hij stelt voor om het openstaande bedrag van € 110,94 kwijt te schelden.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

In het onderhavige geschil klaagt de consument over de wijze van afwikkeling van het – gewijzigde – leasecontract. Zij klaagt met name over de schadevaststelling bij het inleveren van de auto en de berekening van de vergoeding van de minder gereden kilometers.

De schadevaststelling
Eerst ter zitting doet de consument een beroep op de geschillenregeling met betrekking tot bezwaren tegen de schadevaststelling. Naar het oordeel van de commissie is dit niet alleen tardief, maar ook niet terecht. Uit de stukken die aan de commissie zijn overgelegd, blijkt immers niet van een schriftelijke klacht van de consument binnen de in de AV gestelde termijn van één week na de schadevaststelling. Ook overigens is de commissie niet gebleken dat de ondernemer onjuist handelde door op basis van het innamerapport en aan de hand van de schademeter een tweetal schades in rekening te brengen.

De verrekening van de kilometers
Naar het oordeel van de commissie heeft de ondernemer in zijn verweerschrift de verrekening van de kilometers op een juiste manier berekend. De door de consument opgeworpen discussie over de van toepassing zijnde algemene en aanvullende voorwaarden lijkt zonder belang te zijn, nu beide tabellen tot een nauwelijks verschillende uitkomst leiden. Daarom gaat de commissie aan de bezwaren van de consument op dit punt voorbij.

Wel is de commissie van oordeel dat de communicatie van de ondernemer ten opzichte van de consument onvoldoende is geweest en dat dit mede de aanleiding is geweest voor de bij de consument levende vragen en bezwaren en de opmaat is geweest tot de onderhavige procedure. Blijkens het gestelde in het verweerschrift leeft dat besef ook bij de ondernemer. De commissie gaat ervan uit dat de consument zijn aanbod tot kwijtschelding gestand doet en zal zo nodig de ondernemer daartoe veroordelen.

De slotsom is dat de klachtonderdelen over de schadevaststelling en de verrekening van de minder kilometers ongegrond zijn, maar dat de klacht over de wijze waarop door de ondernemer is gehandeld en de gebrekkige uitleg van de eindafrekening gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer verleent kwijtschelding van een bedrag van € 110,94 aan de consument.

Bovendien dient de ondernemer het door de consument betaalde klachtengeld te vergoeden en zal aan hem volgens het reglement van de commissie een bijdrage in de behandelingskosten in rekening worden gebracht.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Private Lease, bestaande uit de heer mr. F.C. Schirmeister, voorzitter, mr. A. van Aldijk en drs. C.J. Bal, leden, op 20 april 2023.