Aanbod en aanvaarding

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 35838

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de vraag of er tussen partijen een energieleveringscontract tot stand is gekomen en zo dit al het geval is of de consument vanaf 1 juli 2009 niet veel te hoge tarieven betaald heeft.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In oktober 2008 ben ik een paar keer door de ondernemer benaderd voor het afsluiten van een 3-jarig contract voor levering van gas en elektriciteit. Ik heb in verschillende gesprekken aangegeven nog te willen wachten vanwege de te hoge energieprijzen op dat moment. Vervolgens heb ik om een offerte gevraagd om de prijzen eens te vergelijken. Toen de olieprijs flink gezakt was heb ik rond 1 juli 2009 een nieuw contract gevraagd bij de ondernemer of een concurrent. Tot mijn grote verbazing en schrik werd ik door de ondernemer erop gewezen dat ik al een 3-jarig contract had, aangezien de ondernemer mij een mail gestuurd zou hebben, waar ik niet binnen een week op geantwoord had, met andere woorden deze niet beantwoorde mail is voor de ondernemer het ‘bewijs’ dat de 3-jarige verbintenis bindend is. Dit is en was in mijn ogen de wereld op zijn kop, geen contract gezien of überhaupt ondertekend. Naar mijn bescheiden mening kan dit toch niet bindend zijn. Indien een 3-jarig contract met een waarde van € 11.000,– door een niet beantwoord en/of nooit ontvangen e-mailtje rechtsgeldig wordt, wil ik graag de mening hierover van de commissie. Ik vind dat een 3-jarig contract of welk contract dan ook opgestuurd, gelezen, geverifieerd en getekend moet worden om bindend verklaard te worden. Dus niet via een mail, waarop niet binnen 7 dagen wordt gereageerd. Dat moet nietig verklaard worden. Vervolgens ben ik van mening dat ik recht heb op restitutie van de in mijn ogen te hoge tarieven, die ik dit jaar (2009) betaald heb. Zeker vanaf 1 juli 2009 had ik betere tarieven af kunnen sluiten met wie dan ook.   Ter zitting heeft de consument zijn standpunt nog eens toegelicht en uitdrukkelijk gehandhaafd.   De consument verlangt dat de commissie verklaart dat er geen contract tussen partijen tot stand is gekomen dan wel de nietigverklaring van het contract alsook restitutie van te hoge tarieven.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   In november 2008 hebben wij per e-mail een aanbieding gedaan aan de consument voor een 3-jarig contract met vaste tarieven. Op 11 november 2008 heeft de consument via zijn beveiligde online persoonlijke pagina de keuze gemaakt in te gaan op deze aanbieding. Het is enkel mogelijk dat deze keuze door de consument zelf is gemaakt, aangezien de klant dient in te loggen met een klantnummer en wachtwoord op de persoonlijke pagina, alvorens deze keuze te maken. Het akkoord op deze aanbieding is tot stand gekomen door te klikken op de link: ’Ja, ik kies voor zekerheid van vaste prijzen en voorkom drie jaar prijsstijgingen’. Op 21 november 2008 is het nieuwe contract verzonden. Samen met het nieuwe contract zijn ook de nieuwe tarieven verzonden en is de klant actief gewezen op de mogelijkheid binnen 7 werkdagen van het contract af te zien. Van deze mogelijkheid heeft de consument geen gebruik gemaakt. Wij zijn van mening dat het 3-jarig contract met vaste tarieven rechtsgeldig tot stand is gekomen en dat alle opgemaakte nota`s juist zijn.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog haar standpunt toegelicht en uitdrukkelijk gehandhaafd. Tevens heeft de ondernemer met instemming van de consument ter zitting een kopie in het geding gebracht, waaruit het e-mail verkeer zou blijken tussen de consument en de ondernemer.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding daarvan. De commissie verwijst voor deze grondregel naar artikel 6:217 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. De wet schrijft niet voor op welke wijze aanvaard dient te worden. Mondeling en schriftelijk is mogelijk. Er dient duidelijk te worden dat het aanbod geaccepteerd wordt door degene aan wie dat aanbod gedaan wordt. Met het klikken door de consument op de link: ‘Ja, ik kies voor zekerheid van vaste prijzen en voorkom drie jaar prijsstijgingen.’ heeft deze het aanbod aanvaard en is er tussen partijen een 3-jarig energieleveringscontract met vaste prijzen tot stand gekomen.   Naar oordeel van de commissie is uit de ter zitting overgelegde kopie van het e-mail verkeer tussen partijen gebleken, dat de consument op de link: ‘Ja, ik kies….’ heeft geklikt en daarmee het aanbod van een 3-jarig energieleveringscontract met vaste prijzen heeft aanvaard. Immers in dat e-mail overzicht tussen partijen voor zover thans van belang. staat: ‘klant heeft op 11-11-2008 11.35 24 via internet zijn bestaande contracten verlengd met eenmalig zekerheid voor 3 jaar’.   Onweersproken heeft de ondernemer gesteld dat de consument per e-mail de mogelijkheid is geboden binnen zeven werkdagen na dagtekening van het contract van 21 november 2008, eveneens per e-mail aan de consument verzonden, dat contract binnen zeven werkdagen na de dagtekening daarvan op te zeggen. Door van deze mogelijkheid geen gebruik te maken is het contract definitief geworden. Daardoor zijn ook de tarieven voor drie jaar vastgesteld, waaraan de consument voor die drie jaar gebonden is.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 12 november 2010.