Aanbod ondernemer tijdens de procedure alleszins redelijk

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf    Categorie: Schade / Zorgvuldigheid    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 134861/146556

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument stelt dat de schilder niet heeft gewerkt zoals is afgesproken in de offerte. Het gaan dan vooral om de kwaliteit van het grondwerk voorafgaand aan het schilderwerk. De ondernemer stelt dat er wel is gewerkt conform de offerte, maar niet met de juiste producten. Er is overigens wel degelijk gewerkt. Tevens heeft de ondernemer herstelwerkzaamheden en een langere garantie aangeboden na het bezoek van de deskundige. De consument is daar echter niet mee akkoord gegaan. De deskundige verwacht dat het bestaande verfsysteem met het gegeven hersteladvies voldoende bescherming biedt voor de komende jaren. De commissie merkt op dat, hoewel er niet met de geoffreerde producten is gewerkt, er geen schade is ontstaan. Verder oordeelt de commissie dat het gedane aanbod door de ondernemer alleszins redelijk is. Echter, dit aanbod is gedaan nadat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, zodat de klacht ten dele gegrond wordt verklaard.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Schilders Behangers en Glaszetbedrijven (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De commissie heeft een onderzoek laten doen door de heer [DESKUNDIGE], die daarvan schriftelijk rapport heeft uitgebracht.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 28 maart 2022 te Den Haag.

Partijen hebben ter zitting hun standpunt toegelicht.

De ondernemer werd ter zitting vertegenwoordigd door de heer [VERTEGENWOORDIGER].

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 29 juni 2021 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van schilder werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.738,55.

Het werk is uitgevoerd op of omstreeks 27 en 28 september 2021.

Het geschil betreft de vraag of het werk is uitgevoerd zoals overeengekomen en of het werk voldoet aan de eisen van goed en deugdelijk werk.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

De consument heeft een bedrag van € 1.738,55 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Volgens de consument is er niet gewerkt volgens de afspraken in de offerte. Er is niet gewerkt met een terpentine-verdunbare grondlaag zoals afgesproken en er is ook niet overgegrond en niet tussendoor geschuurd. Ook het eerste schuurwerk is niet terdege uitgevoerd. Als er al een grondlaag is aangebracht, dan is dat gedaan enkele minuten voor het aanbrengen van de laklaag en tegen de instructies betreffende overschilderbaarheid op de verpakking.

Volgens de consument heeft de ondernemer in het verweer voor het eerst toegegeven dat niet volgens de offerte is gewerkt. Overigens is de gevelbetimmering later met de hand geschuurd en geverfd, in de regen.

De door de deskundige begrote herstelkosten hebben betrekking op de uitvoering van de werkzaamheden zoals deze zijn afgesproken. Dan blijft er nog € 441,05 over. De consument verzoekt te overwegen om dit verschil aan de consument te doen toekomen.

Als wordt besloten om het werk volgens het advies te herstellen (waar de voorkeur van de consument naar uit gaat), dan wil de consument dat het werk door gediplomeerde schilders uitgevoerd wordt. Ook zou de consument graag willen dat dan de verfsmet op de goten wordt schoongemaakt, en dat de vergoeding van de schade aan de boom wordt bevestigd. In de loop van de lente zal duidelijk moeten worden of de boom zich kan herstellen.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De consument heeft niet zelf een uitdrukkelijke materiaalkeuze gemaakt, die is afkomstig van de eerdere contactpersoon bij de ondernemer. De consument kan niet zeggen of er momenteel al sprake is van problemen met het schilderwerk. De consument kijkt niet zo vaak omhoog naar de daklijst.

Het is niet zo dat, zoals de ondernemer vermoedt, de consument van mening is dat er een laag te weinig geschilderd is. Het gaat erom, dat het grondwerk niet in orde is. Dat is de basis van het schilderwerk. Als het grondwerk niet in orde is, is ook wat erop is aangebracht niet in orde.

Er is andere verf gebruikt dan in de offerte opgenomen. De consument heeft dus niet gekregen waarvoor hij betaald heeft.

De consument verlangt het alsnog volledig uitvoeren van het werk zoals overeengekomen, en bovendien vergoeding van de schade aan een boom in de tuin van de consument.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De gebruikte primer is niet conform de offerte. Dit is slordig en hier had uitleg over gegeven kunnen worden.

De consument heeft wettelijk recht op een aflopende garantie van vijf jaar, zoals hem al bericht is.

De ondernemer heeft niet toegegeven dat er niet volgens offerte is gewerkt, wel is toegegeven dat er niet met de producten is gewerkt die genoemd staan in de offerte.

De schilders die het project hebben gedraaid zeggen dat de 2.5 beurt wel is uitgevoerd. Dat de consument nu aankaart dat de achtergevel is geschilderd in de regen is vreemd en verwarrend. In eerdere correspondentie is dit niet aangegeven en ook in de rapportage van de deskundige staat hier niets over.

Eerder is al aangegeven dat als de consument een aankoopbon aanlevert de kosten van de boom worden vergoed.

Na de rondgang met de deskundige is aangeboden om nog een extra laag aflak aan te brengen, nadat er eerst grondig gereinigd is en de nieuw aangebrachte aflak laag is gematteerd. Tevens is aangeboden om de garantie te verhogen naar zeven jaar aflopend. Bovendien is aangeboden om de consument ten aanzien van de laagdikte tegemoet te komen.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De ondernemer heeft eerder ook al aangegeven dat het niet netjes is dan niet geheel conform de offerte gewerkt is.

Volgens de ondernemer is er wel deugdelijk werk verricht. Bij het onderzoek door de deskundige zijn geen problemen gebleken. Het ziet er ook netjes uit.

De gehanteerde droogtijden zijn wel erg krap. Er zijn echter nog geen problemen ontstaan. De kans is erg groot dat als daar problemen zouden ontstaan, die nu al wel zichtbaar zouden zijn geweest.

De ondernemer verbaast zich erover dat de consument toen volgens hem geen deugdelijk werk werd uitgevoerd het werk niet stil heeft laten leggen. Nu is er gewoon doorgewerkt en klaagt de consument er achteraf over dat dat niet in orde was.

De ondernemer heeft eerder aangeboden om alsnog de verflaag te matteren en vervolgens nog eens over te schilderen, waarna een aflopende garantieperiode van zeven jaar gehanteerd zou worden. De consument is daar niet mee akkoord gegaan.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Het betreft buitenschilderwerk op hout aan gootplanken, gootklossen en betimmeringen in de voor-en achtergevel van de woning. Bij de schouwing zijn geen zichtbare gebreken in de vorm van onthechting of scheur-of barstvorming aangetroffen. De dekking is voldoende. Wel zien we enige verfsmet op de beugels/goot en enkele oneffenheden in het schilderwerk. De consument geeft aan dat bij zonlicht veel meer oneffenheden in het schilderwerk zichtbaar zijn. Er is een eenvoudige hechtproef uitgevoerd zonder insnijding (andreas kruis) met genormaliseerd hechtingstape. De hechting van de verf op de gevelbekleding boven het balkon en op een gootklos blijkt goed.

De deskundige heeft op basis van de door hem gemaakte foto’s kunnen vaststellen dat er in het schilderwerk oneffenheden voorkomen die bij de voorbehandelingen niet of onvoldoende vlak zijn geschuurd. Op beperkte schaal komt verfsmet voor op de gootbeugels/goot en op het aansluitende metselwerk. Door het gebruik van een ander type grondverf (watergedragen) en een ander type afwerklaag voldoet het uitgevoerde werk niet aan de omschreven werkwijze in de eerder genoemde offerte. Omdat aan de betreffende onderdelen, volgens de consument, al geruime tijd geen onderhoud is uitgevoerd is een gedegen voorbehandeling van wezenlijk belang. Mogelijk is het slechte schilderwerk van de gootplank en gootklossen van het pand van de buren, dat aansluit op het pand van de consument, een goede indicatie van de conditie bij aanvang van het schilderwerk.

Volgens de deskundige is de omvang van de klacht opvallend.

Herstel of reparatie is technisch mogelijk. De deskundige adviseert om het betreffende werk als volgt te behandelen: Het geheel reinigen en vervolgens terdege machinaal schuren waarbij oneffenheden verlopend gladgeschuurd dienen te worden. Vervolgens het geheel gronden met een grondverf op basis van alkydhars. Na voldoende drogen licht schuren en het geheel dekkend en egaal afschilderen met een lakverf op basis van een gesiliconiseerde alkydhars, één en ander conform de voorschriften van de betreffende verffabrikant.

De deskundige schat de herstelkosten voor het opnieuw schilderen van de gootplanken, gootklossen en betimmeringen, conform bovengenoemd hersteladvies op € 1.297,50 (arbeid/steiger en materiaal) inclusief BTW.

Het gebruik van een watergedragen hechtprimer als eerste grondlaag op oud schilderwerk is niet verstandig. Door de snelle droogtijd dit product ligt snel overschilderen voor de hand. Echter het interval tussen de toegepaste primerlaag Capacryl Aqua Uniprimer is, volgens de productinformatie van Caparol, minimaal 12-16 uur bij het overschilderen met een acrylaatlak, en circa 48 uur bij het overschilderen met een alkydharslakverf. Als die minimale droogtijd niet wordt aangehouden kunnen er problemen ontstaan met insluiting van oplosmiddelen en filmvormingsmiddelen. De deskundige moet afgaan op de informatie van de consument, die aangaf dat de schilders direct over de grondverf de afwerklaag hebben aangebracht. In dat geval zou aangenomen mogen worden dat er geen 48 uur droogtijd in acht is genomen tussen de primerlaag en de afwerklaag. Daarbij komt dat de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid ook invloed hebben op de droging en doorharding van het verfsysteem. De deskundige verwacht dat het bestaande verfsysteem met het aangegeven hersteladvies voldoende bescherming biedt voor de komende jaren.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De klacht zoals die door de consument in het vragenformulier is verwoord heeft specifiek betrekking op de werkwijze van de ondernemer.

De ondernemer heeft, zoals tussen partijen vast staat, bij de uitvoering van het werk een ander product gebruikt dan in de offerte was opgenomen.

Hoewel de ondernemer niet de in de offerte omschreven producten heeft gebruikt, is niet gebleken dat hierdoor schade is ontstaan. Het door de ondernemer gebruikte product is voor de toepassing zeer gebruikelijk en geenszins goedkoper of van mindere kwaliteit dan het op de offerte beschreven product.

De commissie is van oordeel dat in dit geval het resultaat van doorslaggevend belang is, en niet de wijze waarop de ondernemer gewerkt heeft en de producten die gebruikt zijn. De essentie van een aannemingsovereenkomst is immers het tot stand brengen van het overeengekomen werk, waarbij het resultaat beoordeeld dient te worden. Hoeveel uur nodig is geweest om het werk tot stand te brengen is daarbij, tenzij sprake is van een op uurbasis aangenomen werk, ook niet van belang.

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft gerapporteerd dat geen gebreken in de vorm van onthechting of scheur-/barstvorming waarneembaar zijn. Er is voldoende dekking. De hechting van de verf blijkt goed.

De deskundige heeft op basis van hetgeen de consument hem heeft meegedeeld ook aangegeven dat als bij de uitvoering van het werk mogelijkerwijze onvoldoende droogtijd in acht genomen zou kunnen zijn, er nadien problemen kunnen ontstaan. De deskundige heeft echter niet aangegeven dat er nu al daadwerkelijk problemen zijn ontstaan.

Hoewel het gebruikte product niet volgens de offerte is, is alleen het gebruik van dat afwijkende product geen grond om het werk af te keuren. Dat geldt temeer nu de consument een ruime garantietermijn heeft, waarbinnen altijd nog geklaagd kan worden als zich alsnog problemen voordoen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht voor wat betreft dit onderdeel ongegrond is.

De consument heeft impliciet geklaagd over de kwaliteit van het werk.

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft gerapporteerd dat sprake is van oneffenheden, die bij de voorbehandeling niet of onvoldoende vlak zijn geschuurd.

Naar het oordeel van de commissie had de consument mogen verwachten dat de voorbehandeling op dit punt degelijk zou gebeuren.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat dit onderdeel van de klacht gegrond is.

Volgens de deskundige zou het werk hersteld kunnen worden. De ondernemer heeft aangeboden om herstel anders te doen, door de aanwezige laag te matteren, grondig te reinigen en een extra aflaklaag aan te brengen, in combinatie met een verlengde garantie van aflopend zeven jaar.

Het werk is, zoals de deskundige heeft aangegeven, qua dekking en hechting voldoende. Daarmee is het hout op zich voldoende beschermd. De consument heeft zelf aangegeven de huidige staat van het schilderwerk niet te weten, omdat hij niet zo vaak omhoogkijkt. Daaruit blijkt al dat het esthetische aspect van de hoge daklijst ondergeschikt is aan de bescherming van het hout.

Op grond daarvan is de commissie van oordeel dat de door de deskundige voorgestelde wijze van herstel, die aanzienlijke kosten met zich meebrengt, niet in verhouding staat tot het gebrek in de vorm van oneffenheden.

De commissie is dan ook van oordeel dat het voorstel van de ondernemer alleszins redelijk is. Dit aanbod is echter gedaan nadat het geschil bij de commissie is aangemeld.

Samenvattend is de commissie van oordeel dat de klacht als geheel ten dele gegrond is en dat de ondernemer de door hem voorgestelde werkzaamheden moet uitvoeren, met uitbreiding van de aflopende garantie tot zeven jaar.

De ondernemer vergoedt de helft van het door de consument betaalde klachtengeld.

De door de ondernemer te betalen bijdrage in de kosten van behandeling wordt gematigd met 50%

Zodra de werkzaamheden zijn uitgevoerd zal het bij de commissie in depot gestorte bedrag aan de ondernemer worden doorbetaald.

Ten aanzien van eventuele schade aan de boom zijn tussen partijen vóór aanmelding van het geschil afspraken gemaakt. De ondernemer heeft daarbij in de brief van 2 november 2021 een ondubbelzinnige toezegging gedaan, waar de consument de ondernemer aan kan houden. Een uitspraak van de commissie zou daar niets aan toevoegen, daarom is er voor de commissie geen grond om over de boom nog een beslissing te nemen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer voert de volgende werkzaamheden uit:

De ondernemer brengt een extra laag aflak aan, nadat er eerst grondig gereinigd is en de reeds aanwezige aflaklaag is gematteerd. Tevens dient de ondernemer schriftelijk aan de consument te bevestigen dat de garantie wordt aangepast naar zeven jaar aflopend.

Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van twee maanden na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 51,25 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd. De behandelingskosten worden gematigd met 50%.

Met inachtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend.

Zodra de commissie bericht heeft ontvangen van beide partijen dat een en ander overeenkomstig de beslissing is geschied, zal het depotbedrag ten bedrage van € 1.738,55 aan de ondernemer worden doorbetaald.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Schilders Behangers en Glaszetbedrijven, bestaande uit

mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, J. Hania en mr. M.J. Boon, leden, op 28 maart 2022.