Aanbod ondernemer voor aanhangig maken klacht redelijk.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Aanbod    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 41405

De uitspraak:

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 27 januari 2010 heeft een loodgieter van de ondernemer een lek geconstateerd aan mijn gootsteen en kraan, en aan het toilet. Onderdelen moesten vervangen worden. Mij werd toegezegd dat ik op 28 januari 2010 na 10.00 uur kon bellen voor een begroting. Voor dit onderzoek heb ik € 71,40 betaald.   Op 29 januari 2010 heb ik naar de ondernemer gebeld. Ik kreeg te horen dat de begroting nog niet bekend was en dat ik de maandag daarop (1 februari 2010) kon bellen. Op 1 februari 2010 kreeg ik dezelfde boodschap. Op 3 februari 2010 was nog steeds niets bekend. Op 5 februari 2010 vroeg ik de telefoniste of men mij niet wilde helpen. Zij verzekerde mij dat dat niet het geval was. Zij beloofde mij dat aan het einde van de volgende week (dus op 11 of 12 februari 2010) de begroting bekend zou zijn en dat ik gebeld zou worden. Opnieuw hoorde ik niets. Op 15 februari 2010 heb ik zelf opnieuw gebeld. De telefoniste beloofde dat ze mij de volgende dag meer zou kunnen vertellen. Op 16 februari 2010 heb ik weer zelf gebeld. De telefoniste beloofde mij dat ik diezelfde dag zou worden teruggebeld tussen 12.00-14.00 uur, hetgeen niet gebeurd is. Op 17 februari 2010, inmiddels drie weken na het eerste contact, had ik nog steeds geen woord vernomen van de ondernemer en heb opnieuw gebeld. In dit telefoongesprek heb ik aangegeven dat mijn geduld opraakte. Ik zei de zaak aanhangig te maken als de ondernemer weigerde mij te voorzien in de door mij betaalde dienst, namelijk het maken van een begroting om de lekkages aan toilet en gootsteen te herstellen. De telefoniste gaf mij te verstaan dat ik dat vooral moest doen en dat ze mij geen begroting zou geven. Met de mededeling dat ze nog van mij zou horen, heb ik de verbinding verbroken.   Op 22 maart 2010 heb ik een aangetekende brief verzonden met het verzoek mij een begroting te sturen dan wel het betaalde bedrag terug te betalen, vermeerderd met de kosten van het aangetekend verzenden van de brief.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij hebben de consument een schikkingsvoorstel aangeboden, deze bestaat uit een bedrag van € 71,40. Dit zijn de onderzoekkosten die de consument op 27 januari 2010 aan ons betaald heeft. Op 1 maart 2010 hebben wij dit schriftelijk aan de consument kenbaar gemaakt en dit standpunt handhaven wij.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Bij brief van 22 februari 2010 heeft de consument gevraagd werkzaamheden binnen acht dagen te begroten bij gebreke waarvan aanspraak op (terug) betaling van € 71,40 aan betaalde onderzoekskosten wordt gemaakt. Binnen die termijn is niet begroot, zodat resteert de claim van € 71,40. Al dan niet toepasselijkheid van algemene voorwaarden welke iets zeggen over de verplichting schriftelijk te begroten, kan – gelet op het bovenstaande – buiten beschouwing blijven. Wat resteert, is de vraag of op 1 maart 2010 dan wel  29 oktober 2010 voor het eerst het aanbod van de ondernemer om tot (terug)betaling van genoemd bedrag is gedaan. Ofschoon door de consument uitvoerig is betoogd dat zij het aanbod eerst later heeft gekregen, heeft zij dit ten opzichte van de productie van de brief van 1 maart 2010 onvoldoende aannemelijk weten te maken. Dit betekent dat het aanbod van de ondernemer, hetwelk hij gestand dient te doen nu hij dit niet heeft ingetrokken, bindend wordt opgelegd omdat dit voor het instellen van de procedure is gedaan.   De commissie acht het aanbod dat de ondernemer heeft gedaan, voordat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, redelijk. De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod.   De commissie acht de klacht derhalve ongegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 71,40. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven op 23 december 2010.