Aanbod van ondernemer niet overeenkomstig diens wil. Consument tekortgeschoten in onderzoeksplicht, geen beroep op gerechtvaardigd vertrouwen.

  • Home >>
  • Thuiswinkel >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Aanbod    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 109810

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op de op 28 september 2016 tussen partijen tot stand gekomen koopovereenkomst terzake een horloge voor het bedrag van € 599,–.

De consument heeft zijn klacht op 3 oktober 2016 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft op de website van de ondernemer een aanbieding gezien voor een horloge, merk [merknaam], type [typenummer 1]. De aanbieding wekte zijn interesse, maar hij constateerde dat de bij de aanbieding geplaatste afbeelding niet het horloge van het genoemde merk en typenummer weergaf, maar een ander horloge van ditzelfde merk, met typenummer [typenummer 2]. Hij heeft daarom contact gezocht met de ondernemer en hem is in dat telefoongesprek bevestigd dat de aanbieding wel degelijk de [typenummer 1] betrof. De consument heeft toen een bestelling voor dit horloge geplaatst.

Vervolgens werd een horloge van het type [typenummer 2] geleverd. De consument heeft aangegeven hier niet mee akkoord te gaan nu naar zijn mening een rechtsgeldige overeenkomst voor de koop respectievelijk verkoop van een [merknaam] [typenummer 1] tot stand is gekomen.

De consument wil nakoming door de ondernemer van die overeenkomst en derhalve levering van een [merknaam] [typenummer 1] voor een prijs van € 599,–. Als alternatief kan hij ook akkoord gaan met de levering van een ander, nader door hem aangeduid, horloge voor deze koopprijs. Van dit alternatieve horloge ligt de adviesprijs € 125,– lager dan die van de [merknaam] [typenummer 1], zodat de schade van de ondernemer beperkt zou blijven.

Ter zitting heeft de consument toegevoegd dat hij een horlogeliefhebber is en dat hij al surfend over het internet op het aanbod van de ondernemer stuitte. Hij heeft voldaan aan zijn onderzoeksplicht door telefonisch te informeren of het aanbod inderdaad wel de [merknaam] [typenummer 1] betrof. Dit is hem tot tweemaal toe bevestigd. De consument is steeds oplossingsgericht blijven denken en in dat licht heeft hij de ondernemer ook een alternatief voorstel gedaan om er samen uit te komen. Vanwege de starre houding van de ondernemer heeft hij zich echter genoodzaakt gevoeld het zover te laten komen dat deze zaak nu loopt.

Hem is geen enkel alternatief aanbod gedaan door de ondernemer om er samen uit te komen. Het bedrag dat nu door de ondernemer wordt genoemd waarvoor deze bereid zou zijn een tegoedbon te verstrekken als compensatie voor de ondervonden teleurstelling acht de consument niet toereikend. Hij denkt zelf aan een vergoeding ter hoogte van helft van verschil tussen de prijs in de aanbieding en de gebruikelijke marktprijs van een [merknaam] [typenummer 1].

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De informatie die op de website vermeld stond terzake van het horloge is bij de ondernemer aangeleverd door de leverancier van het horloge. Die moet de verkeerde match van de afbeelding met tekst hebben gemaakt. De ondernemer is hier niet debet aan. Toen de consument telefonisch contact opnam met de klantenservice van de ondernemer heeft hij niet gesproken over de discrepantie tussen de aangeboden prijs en de gebruikelijke prijs van een horloge van dit type. De medewerker van de klantenservice heeft op dit punt dus geen onderzoek kunnen doen. Hij heeft slechts de informatie gecheckt die van de leverancier voorhanden was en aangezien die klopte met hetgeen op de website stond vermeld heeft hij de consument inderdaad bevestigend geantwoord. Later is de ondernemer pas gebleken dat de door de leverancier aan hem aangeleverde informatie niet klopte. Daarover heeft hij consument toen direct geïnformeerd.

Het aanbod op de website was dus geen op een rechtsgevolg gerichte wilsuiting van de ondernemer, nu dit aanbod gebaseerd was op onjuiste informatie. De consument heeft niet aan zijn onderzoeksplicht voldaan met zijn telefonische navraag, nu hij niet heeft gevraagd of de prijs wel klopte bij het aangeboden artikel. Daar was hij op basis van de jurisprudentie wel toe gehouden. Het betoog van de consument dat hij dacht dat het een scherpe prijsaanbieding was omdat het horloge het laatste exemplaar van de voorraad was, gaat niet op. Als er sprake is van een stunt, korting of scherpe aanbieding had dat wel uit het aanbod gebleken. Dat was het aanbod ook zo genoemd en dan had er een van/voor prijs gestaan. In dit geval geldt dit al helemaal omdat het prijsverschil tussen de aanbieding en de reguliere prijs voor een horloge van dit type € 1.400,– betrof, meer dan 200% van de prijs in de aanbieding.

Er is geen rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen terzake een [merknaam] [typenummer 1]. [typenummer 2], die de ondernemer had bedoeld aan te bieden voor de genoemde prijs en die ook aan de consument is geleverd, is door laatstgenoemde teruggestuurd. De ondernemer heeft die terugzending en derhalve de ontbinding van de koopovereenkomst terzake dat artikel geaccepteerd. Hij acht zich niet tot meer jegens de consument gehouden.

De ondernemer vraagt zich af of het de consument wel echt om de [merknaam] [typenummer 1] gaat of gewoon om geldelijk gewin, getuige diens suggestie dat de kwestie ook kon worden afgedaan door een ander horloge voor de overeengekomen prijs (maar met een hogere marktwaarde dan die prijs).

Ter zitting heeft de ondernemer hieraan toegevoegd dat hij zich niet aan de indruk kan onttrekken dat de consument bewust zijn vraag aan de klantenservice heeft geformuleerd zoals hij dit heeft gedaan en dus bewust niet de afwijkend lage prijs heeft genoemd om de ondernemer niet op het spoor te zetten. Hoe dan ook kan de consument zich niet op gerechtvaardigd vertrouwen zijnerzijds beroepen.

De ondernemer is in zaken waarin een vergissing als deze gemaakt is gebruikelijk de teleurgestelde consument een tegoedbon of iets dergelijks aan te bieden om hem of haar enigszins te compenseren voor de teleurstelling. In dit geval is die weg niet ingeslagen, waarschijnlijk doordat er sprake was komen te zijn van irritatie van de medewerkers op de afdeling en/of persoonlijke gevoelens die erbij kwamen kijken.

Bij een dergelijke tegoedbon moet gedacht worden aan een bedrag van € 75,– tot € 100,–.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op een consument, die kennisneemt van een aanbod waarin een groot verschil bestaat tussen de gevraagde koopprijs en de gebruikelijke prijs, rust de verplichting zich ervan te vergewissen of de vermelde prijs wel de prijs is die de aanbieder feitelijk bedoelt te vragen voordat hij zich op gerechtvaardigd vertrouwen dat de aanbieding in overeenstemming was met de bedoeling van de aanbieder kan beroepen. Indien het bewuste aanbod vermeldt dat het om een aanbieding gaat, dat het een stunt betreft of indien een kortingspercentage en/of een van/voorprijs worden genoemd kunnen reeds dit aanwijzingen zijn dat de ondernemer ook feitelijk de wil heeft om het aangeboden artikel voor de genoemde (in de markt lage) prijs te verkopen en zal de consument eerder, zonder nader onderzoek, een beroep kunnen doen op gerechtvaardigd vertrouwen.

In dit geval bevatte het aanbod van de ondernemer geen van dit soort vermeldingen. Het aanbod behelst niet veel meer dan een beschrijving van het artikel en een prijs. De vermelding dat het horloge het laatste exemplaar uit de voorraad was is onvoldoende om aan te kunnen nemen dat de ondernemer dus wilde stunten met de prijs. De vermelding kan immers gewoon bedoeld zijn om een consument over te halen snel toe te happen om te voorkomen dat hij of zij achter het net vist.

De consument had dan ook nader onderzoek moeten doen naar de juistheid van de vermelde prijs, een en ander in lijn met het door beide partijen aangehaalde Otto-arrest van het Hof ’s-Hertogenbosch van 22 januari 2008. Het door de consument ingestelde onderzoek valt niet als zodanig te duiden. Hij heeft immers niet geïnformeerd naar de juistheid van de prijs in het aanbod maar zich beperkt tot de vraag of het aanbod de door hem gewenste [merknaam] [typenummer 1] betrof. Hiermee heeft hij niet gecheckt of het aanbod als geheel van de ondernemer conform diens wens was.

De in de aanbieding vermelde prijs is aanzienlijk lager dan de gebruikelijke prijs in de markt voor een horloge van dit type, onverschillig of wordt uitgegaan van de opgave van de ondernemer van de marktconforme prijs (ca. € 2.000,–) of die van de consument (€ 1.400,—1.800,–). Er zijn geen feiten en omstandigheden aangevoerd waaruit kan worden afgeleid dat de ondernemer desondanks de wil had het artikel voor die prijs te verkopen. Diens uitleg dat de vermelding een fout betrof, voortvloeiend uit de onjuiste informatie die de leverancier hem had verstrekt, komt alleszins aannemelijk voor.

Conclusie moet dus zijn dat het aanbod van de ondernemer niet overeenkomstig zijn wil was. De consument is tekortgeschoten in zijn onderzoeksplicht en kan zich dus niet beroepen op gerechtvaardigd vertrouwen. Er is geen rechtsgeldige overeenkomst terzake de levering van een [merknaam] [typenummer 1] voor een prijs van € 599,– tot stand gekomen. De ondernemer kan dan ook niet gehouden worden tot nakoming.

De klacht is ongegrond.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel op 20 juni 2017.