Aanbod via internet vermeldt onjuiste optie. Navigatiesysteem wel in advertentie, niet op prijskaart in showroom.

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Informatie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE04-0934

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil vloeit voort uit een op 24 maart 2004 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte Toyota Avensis tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 14.250,–.
De levering vond plaats op of omstreeks 26 maart 2004.
 
De consument heeft op 26 maart 2004 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.
 
Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
Op internet, op de website van de Auto Telegraaf, werd door de ondernemer een Toyota Avensis aangeboden, waarbij was vermeld dat deze beschikte over een navigatiesysteem. Ik ben op 24 maart 2004 naar de ondernemer toegegaan om te kijken en heb een proefrit gemaakt, waarbij ik op de cd-speler toetsen zag waarop stond reroute en guidance. Daaruit leidde ik af dat deze toetsen behoorden bij het navigatiesysteem. Bij het sluiten van de koop, diezelfde dag, ging ik er dan ook van uit dat de auto van een navigatiesysteem was voorzien. Inmiddels is gebleken dat op het bord in de showroom het navigatiesysteem niet als optie vermeld stond, maar dat heb ik niet gelezen omdat ik al via de advertentie op internet op de hoogte was van de opties waarover de auto beschikte. Bij de levering van de auto, twee dagen later, bleek echter dat dit niet het geval was. Ik vind dat de ondernemer ervoor moet zorgen dat de auto die hij levert voldoet aan hetgeen in de advertentie wordt vermeld.
De ondernemer heeft, nadat ik schriftelijk mijn klacht aan hem had voorgelegd, aangeboden de koop ongedaan te maken, maar daarmee ga ik niet akkoord, want de auto voldoet verder prima aan mijn verwachtingen.

De consument verlangt dat de ondernemer de ontbrekende opties alsnog aanbrengt.
 
Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Tijdens het verkoopgesprek heeft de consument nooit gesproken over een navigatiesysteem en ook op de prijskaart in de showroom staat zo’n systeem niet als optie vermeld. De consument had dan ook al voor het totstandkomen van de koop kunnen vaststellen dat er een fout stond op de door hem geraadpleegde website. Overigens stond de auto op mijn eigen website zonder navigatiesysteem geadverteerd. Dat op de websites van de Auto Telegraaf en Mazda Nederland ten onrechte was vermeld dat de auto over een navigatiesysteem beschikte, komt doordat deze websites automatisch worden gevoed door de gegevens van de RDW. Hieraan kan de consument echter geen rechten ontlenen, nu deze website zijn voorzien van een disclaimer.
Op mijn voorstel om de koop ongedaan te maken, heeft de consument niet gereageerd.

Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
Allereerst wordt overwogen dat ondernemers in beginsel in dienen staan voor de juistheid van een door hen geplaatste advertentie, alsmede dat op consumenten de plicht rust te onderzoeken of hetgeen zij kopen voldoet aan datgene wat zij daarvan verwachten.
 
Gebleken is dat de advertentie waarop de consument bij de koop is afgegaan ten onrechte vermeldde dat de auto over een navigatiesysteem beschikte. Voorts is vast komen te staan dat de consument het bord in de showroom, waarop een navigatiesysteem niet als optie werd genoemd, heeft genegeerd omdat hij meende reeds van de aanwezige opties op de hoogte te zijn, en dat hij bij het verkoopgesprek nimmer gewag heeft gemaakt van zijn wens ten aanzien van een navigatiesysteem. Dit had echter, gezien het belang dat hij aan deze optie hechtte, op zijn weg gelegen. Onder deze omstandigheden kon de ondernemer niet weten dat de consument in de veronderstelling verkeerde dat hij een auto kocht met een navigatiesysteem en dat dit voor hem van belang was.
Dit leidt de commissie tot het oordeel dat de consument niet aan de op hem rustende onderzoeksplicht heeft voldaan en dat de gevolgen hiervan voor zijn rekening dienen te komen.
Hierbij is in aanmerking genomen dat zowel het bord in de showroom als de eigen website van de ondernemer geen onjuistheden betreffende de auto bevatte, zodat slechts in beperkte mate van onjuiste informatieverstrekking door de ondernemer sprake is geweest.
Dat de consument ten onrechte bepaalde toetsen van de cd-speler als behorend tot een navigatiesysteem heeft aangemerkt, doet daaraan niet af.
 
In een situatie als de onderhavige waarin de consument niet aan zijn onderzoeksplicht heeft voldaan, kan de stelling van de ondernemer, dat de consument geen rechten kan ontlenen aan advertenties die zijn voorzien van een disclaimer, onbesproken blijven.
 
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
 
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen op 15 juli 2004.