Aankoop gedaan door onderneming van consument

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Webshop    Categorie: Overig    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: onbevoegdverklaring   Uitkomst: onbevoegd   Referentiecode: 142562/153088

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft een telefoon gekocht bij de ondernemer, welke binnen de garantietermijn kapot is gegaan. De ondernemer heeft de telefoon niet gerepareerd. Uit de overgelegde documenten blijkt dat het aannemelijk is dat de onderneming van de consument de aankoop heeft gedaan, waardoor de commissie niet bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 19 juli 2018 tussen de consument dan wel het bedrijf van de consument ([naam bedrijf consument]) en de ondernemer totstandgekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een mobiele telefoon tegen een daarvoor te betalen prijs van in totaal € 177,–.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De inhoudelijke klacht komt er heel in het kort op neer dat de bij de ondernemer gekochte telefoon binnen de garantie kapot is gegaan, dat de ondernemer de telefoon niet heeft gerepareerd en dat toen een duurder vervangend toestel is gekocht door de consument.

Op de vraag of dit een particuliere aankoop is of dat dit een bedrijfsmatige aankoop is, heeft de consument als volgt gereageerd. De aankoop is als consument gedaan. Het bedrijf van de consument beschikt niet over een mobiel telefoonnummer, noch over een mobiele telefoon en heeft daar ook nimmer over beschikt. Dat het formulier volledig is ingevuld en daardoor de bedrijfsnaam ook is ingevuld (dat kan zijn omdat de consument doorgaans tracht grondig te werk te gaan, dan wel omdat de browser van de consument – Firefox – dergelijke gegevens automatisch invult omdat de consument dat heeft ingesteld en ooit eenmalig heeft ingevuld in de browser) maakt de aankoop niet anders. Het betreft een particuliere aankoop, als consument. Bij de betaling is dit ook te zien: de betaling is verricht via de persoonlijke ING rekening op naam: “[naam consument]” en niet via de bedrijfsrekening.

Ter nadere toelichting en onderbouwing heeft de consument nog het volgende naar voren gebracht. Alle zakelijke aankopen worden gedaan vanaf de zakelijke rekening, die op naam van het bedrijf staat. Voorts is het zo dat de browser, na ooit ergens wat besteld te hebben, de toen ingevulde gegevens opslaat en aanvult. Zo kan het gebeuren dat dus – zonder het zelf in te vullen – bij ‘organisatie’ of iets dergelijks “[naam bedrijf consument]” komt te staan. Dat betekent echter allerminst dat het een bedrijfsmatige aankoop zou betreffen.
In Chrome heeft de browser bijvoorbeeld inmiddels reeds dríe profielen met adresgegevens opgeslagen, waarbij dan overigens sommige gegevens totaal onjuist zijn (soms het e-mailadres, soms het telefoonnummer). Chrome slaat die gegevens automatisch op als je een adresformulier op een website invult, zoals die waarbij je een aankoop doet. Chrome vult die gegevens vervolgens automatisch de volgende keer in als je op een vergelijkbaar adresformulier komt. De aankoop was een privé aankoop, waarvoor niet de zakelijke rekening is gebruikt. De consument heeft bijlagen toegevoegd, onder meer een overzicht van een rekening op naam van het bedrijf en het betalingsbewijs van de factuur van de ondernemer vanaf een ING rekening met tenaamgestelde [naam consument].

Geen standpunt van de ondernemer
De inhoudelijke klacht van de consument is door de commissie nog niet aan de juiste ondernemer – per abuis was eerst een andere ondernemer benaderd – voorgelegd om daartegen verweer te voeren. Uit eigen beweging heeft de commissie een voorbeslissing ingepland om te bepalen of de klacht van de consument in behandeling wordt genomen en of de procedure wordt voortgezet.

In dat verband heeft de commissie aan de consument meegedeeld dat de kans bestaat dat de commissie de klacht niet verder kan behandelen, omdat er mogelijk sprake is van een zakelijk geschil. Daarvoor was al aan de consument verzocht om een bankafschrift te sturen waarop zowel de aankoop van de telefoon als de tenaamstelling van de bankrekening zichtbaar is. In eerdere instantie is het volgende meegedeeld: “Op de overeenkomst staat een bedrijfsnaam ‘[naam bedrijf consument]’. Graag vernemen wij of dit een particuliere aankoop is of dat dit een bedrijfsmatige aankoop is.”

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie dient allereerst ambtshalve te onderzoeken of zij bevoegd is van deze zaak kennis te nemen. Meer in het bijzonder gaat het daarbij om de vraag of de consument ten tijde van de overeenkomst een natuurlijk persoon is geweest die niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De commissie heeft immers op grond van haar reglement tot taak geschillen tussen consument en ondernemer te beslechten. Volgens het reglement is een consument de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Uit de overgelegde factuur blijkt dat daarop de naam van het bedrijf van de consument staat bij het kopje “verkocht aan:”. Ook is daar de naam van de consument zelf vermeld en de adresgegevens. Dezelfde gegevens zijn vermeld bij het kopje “verzenden aan:”. Bij het eerstgenoemde kopje “verkocht aan:” is echter ook nog het BTW-nummer van het bedrijf van de consument vermeld.
Bij mail van 25 oktober 2021 is de koopovereenkomst ontbonden, is aanspraak gemaakt op terugbetaling van de koopprijs en is schadevergoeding gevorderd van de ondernemer, die tevens in gebreke is gesteld. De afzender van de mail is [naam bedrijf consument]. De afsluiting van de mail vermeldt onder elkaar [naam bedrijf consument], de (naam en titel van de) consument, de adresgegevens en het emailadres en de website van [naam bedrijf consument]. In de disclaimer onder het bericht staat: “Dit bericht is afkomstig van [naam bedrijf consument], ingeschreven bij de Kamer van Koophandel”. Ook de oorspronkelijke klacht dat de telefoon niet functioneert, van 24 april 2020, is op dezelfde wijze afkomstig van [naam bedrijf consument]. Het contact met de ondernemer is dus altijd vanuit het bedrijf van consument geweest.

Tegenover dit een en ander legt het verweer van de consument onvoldoende gewicht in de schaal. Het betoog dat de browser de gegevens van het bedrijf van de consument automatisch zou hebben ingevuld wordt gelogenstraft doordat op de factuur bij het ene kopje wél het BTW-nummer van het bedrijf van de consument staat ingevuld, en bij het andere niet. Overigens is het ook de verantwoordelijkheid van de consument om te controleren of de gegevens op de factuur correct zijn, omdat op de factuur de inhoud van de overeenkomst – inclusief de partijen bij die overeenkomst – zijn vermeld. De vermelding van het bedrijf van de consument inclusief (aparte) vermelding van het BTW-nummer maakt duidelijk dat de overeenkomst door/met het bedrijf gesloten is. Dat vindt bevestiging in de sommatiemail van 25 oktober 2021 met de hierboven vermelde gegevens, waaruit de commissie concludeert dat het bedrijf de afzender is. In een van de door de consument overgelegde versies van deze mail is deze bovendien weergegeven op (digitaal) briefpapier van het bedrijf.
Weliswaar is de factuur vanaf de privé rekening van de consument betaald en niet vanaf de op naam van het bedrijf gestelde rekening, maar daaraan kent de commissie (ondanks dat apart om verstrekking van deze gegevens is verzocht) geen beslissende betekenis toe. Het bedrijf van de consument betreft een éénmanszaak en de betaling vanaf de privé rekening verandert niet de partij bij de overeenkomst.

Op grond van het voorgaande acht de commissie zich onbevoegd het geschil te behandelen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Webshop, bestaande uit de heer mr. J.P.C. van Dam van Isselt, voorzitter, mevrouw mr. H.F. Lankhorst, de heer mr. C.A. Bontje, leden, op 24 juni 2022.