Aansluiting zowel zakelijk als privé; klacht kan worden behandeld

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Ontvankelijk    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: ontvankelijkverklaring   Uitkomst: ontvankelijk   Referentiecode: 178249/181445

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De vraag die moet worden beantwoord is of de consument ontvankelijk is in zijn klacht. Hierbij is relevant of de consument een zakelijk of persoonlijk contract heeft afgesloten. De commissie is van mening dat het contract zowel zakelijk als privé is. De klacht kan dus ook als een klacht van een consument aangemerkt worden. De consument is ontvankelijk.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft de uitvoering door de ondernemer van de opdracht van de klager om de aansluitwaarde van haar elektriciteitsaansluiting te verlagen.

De klaagster heeft de klacht op 11 mei 2022 aan de ondernemer voorgelegd.

Standpunt van de klager
Het standpunt van de klager luidt in hoofdzaak als volgt.

Naar aanleiding van de door de ondernemer opgeworpen vraag of de klager als consument dan wel als zakelijke gebruiker dient te worden aangemerkt stelt de consument, dat zowel sprake is van verbruik als consument als van zakelijk gebruik. Het betreffende pand waarin de aansluiting zich bevindt wordt zowel zakelijk als privé, als woning, gebruikt. De meterkast en de aansluitingen bevinden zich in het woongedeelte van het pand, zodat het de klager logisch voorkomt dat zij als consument wordt aangemerkt. De ondernemer richt zich zowel zakelijk als privé tot de klager. De rekening van de inmiddels uitgevoerde werkzaamheden is op naam van de klager als privé persoon gesteld.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Bij wege van preliminair verweer stelt de ondernemer zich op het standpunt dat de zaak niet door de commissie kan worden behandeld omdat de klager niet kwalificeert als consument, maar handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Zij is vennoot in een VOF, die op het adres waar de levering van energie plaatsvindt is gevestigd. De aansluiting wordt immers (uitsluitend) gebruikt voor de exploitatie van het bedrijf van de klager. Op grond van het bepaalde in artikel 3 van het Reglement van de commissie dient de commissie zich onbevoegd te verklaren.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

In het onderhavige geschil beperkt zich in dit stadium tot de vraag in hoeverre de klager in haar klacht kan worden ontvangen.

De klager stelt zich op het standpunt dat sprake is van zowel zakelijk en privé gebruik van de woning en van het verbruik van elektriciteit.

De ondernemer is daarentegen van mening dat nu in het pand waarin de aansluiting zich bevindt een onderneming wordt gedreven, waarvan de klager vennoot is zij, niet als consument kwalificeert. Ook is de rekening van de werkzaamheden waarop de klacht materieel betrekking heeft, niet op naam van het bedrijf, maar op haar naam gesteld.

De commissie is van oordeel dat gelet op het verweer van de klager dat sprake is van zowel zakelijk als privé verbruik van elektriciteit, zij als consument kwalificeert en op die grond in haar klacht tegen de ondernemer kan worden ontvangen.

De commissie volgt daarmee haar bestendige beleidslijn om in zaken als de onderhavige waarin sprake is van zowel verbruik door een privé persoon als van verbruik door een zakelijke entiteit op hetzelfde adres, de klacht van de natuurlijke persoon als de klacht van een consument aan te merken.

Op grond van het bovenstaande is de klager ontvankelijk is haar klacht, kwalificeert zij als consument en is de commissie bevoegd om haar klacht inhoudelijk te behandelen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de klager ontvankelijk in haar klacht.

Aldus beslist en vastgelegd door de Geschillencommissie Energie, bestaande uit mr. F.C. Schirmeister, voorzitter, mr. W.H. van Oorspronk en mr. E.J.P.J.M. Kneepkens, leden, op 6 december 2022.