Aansprakelijkheid ondernemer. Welke kosten komen voor vergoeding in aanmerking.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Kosten    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE05-0564

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 8 april 2005 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst.
 
De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden (met levering van de daartoe benodigde onderdelen) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 993,85. De werkzaamheden zijn verricht op of omstreeks 8 april 2005. De consument heeft op 25 juli 2005 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.
 
Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. 

Bij een kilometerstand van 80.600 heeft de ondernemer op 8 april 2005 in opdracht en voor rekening van de consument onder meer de distributieriem en spanrol vervangen van de camper van de consument. Drie maanden later, op 8 juli 2005, is hij met de camper gestrand, terwijl de consument onderweg was naar zijn vader, die op sterven lag. De kilometerstand was toen 87.290. Vastgesteld is dat de stranding is veroorzaakt door het loslopen van de spanrol die in april was vervangen. De camper is van de snelweg afgesleept (sleepkosten € 150,–) en ruim een week later hersteld voor een bedrag van € 372,47. Om verder te kunnen komen, heeft de consument die dag de taxi en de trein moeten nemen (kosten € 82,60, heen en terug).
 
Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
 
Wij zijn stilgevallen bij Nederweert. Het takelbedrijf heeft de camper naar zijn eigen vestiging gebracht en zij vroegen mij waar de auto naar toe moest. Wij hadden op dat moment wel andere dingen aan ons hoofd en hebben ons laten leiden door de suggestie van het takelbedrijf. Daar komt bij dat we op dat moment helemaal niet stil hebben gestaan bij het idee dat er iets met de distributieriem verkeerd zou zitten. De distributieriem was immers pas vervangen. Het takelbedrijf dacht aan een V-snaar en zelf dachten we dat het een elektronisch probleem kon zijn. Pas toen de garage aan het repareren ging, bleek dat de spanrol was losgelopen.
 
De consument verlangt vergoeding van de reparatie- en alle overige directe kosten, door hem berekend op € 605,07.
 
Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer, voor zover de commissie dat kan afleiden uit de door de consument overgelegde correspondentie van de ondernemer met hem, luidt in hoofdzaak als volgt.
 
De ondernemer heeft de werkzaamheden laten uitvoeren door een derde. Deze is bereid de reparatiekosten ad € 372,47 te vergoeden, uit coulance. De ondernemer is dat ook, maar wil de overige kosten niet vergoeden.
 
De reparatie is op 7 april 2005 uitgevoerd en er gold een garantietermijn van drie maanden. Die was op 8 juli 2005 verlopen. Er was geen spoedeisend belang bij onmiddellijk herstel. De consument had daarom de ondernemer de gelegenheid tot herstel moeten bieden, wat hij niet heeft gedaan. In dat geval vervallen alle aanspraken op BOVAG-garantie.
 
Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
 
Wij hebben tientallen campers in de verhuur en die halen we van heinde en verre op. Ik had de camper zo op een auto kunnen laden om hem op te halen. De consument heeft echter helemaal niet gereclameerd. Daardoor is ons de gelegenheid onthouden de situatie zelf te beoordelen en eventueel zelf te (laten) repareren. Nu is de auto hersteld door een vreemde garage die niet is aangesloten bij de BOVAG. Ik heb geen enkel zicht meer op wat er met de camper aan de hand was. Op grond van de BOVAG-voorwaarden kan de consument in zo’n geval geen aanspraak maken op garantie.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
Het verweer van de ondernemer kan niet leiden tot een ongegrondverklaring van de klacht. Tussen partijen staat vast dat een losgelopen spanrol de oorzaak is geweest van het stilvallen van de auto. In elk geval heeft de ondernemer dat niet weersproken of andere mogelijke oorzaken aangevoerd. Het oorzakelijk verband tussen het loslopen van de spanrol en het vervangen van de distributieriem ligt voor de hand. Blijkens de factuur van de ondernemer is daarbij immers ook de spanrol vervangen. Ruim 6.600 kilometer later loopt deze los. Dan moet vooralsnog – zonder nadere verklaring voor dit loslopen – worden aangenomen dat deze bij de vervanging niet deugdelijk is gemonteerd en dat derhalve de onderhoudsopdracht van de consument niet deugdelijk is uitgevoerd. De opdrachtnemer (in dit geval de ondernemer) is aansprakelijk voor de gevolgen daarvan, ook indien deze buiten een garantietermijn optreden. Die gevolgen kunnen zowel bestaan uit een noodzaak om te repareren, maar ook uit financiële (gevolg)schade.
 
In geval van een dergelijk tekortschieten is de consument – en dat merkt de ondernemer terecht op – in beginsel gehouden de ondernemer de gelegenheid te bieden de klacht te verhelpen. Dat heeft de consument niet gedaan. Desalniettemin acht de commissie de ondernemer tot vergoeding van een deel van de schade gehouden. Vergoeding van de reparatiekosten heeft de ondernemer al toegezegd en krijgt hij ook vergoed van de firma die feitelijk de werkzaamheden heeft uitgevoerd. Bovendien is dat op zich ook redelijk, omdat niet aannemelijk is dat de ondernemer zelf goedkoper zou zijn uitgeweest, wanneer hij de camper vanuit de omgeving Nederweert naar zijn bedrijf in Delft had moeten ophalen, zodat moet worden aangenomen dat de kans bijzonder groot is dat de ondernemer in geval van telefonisch contact over de reparatie zou hebben ingestemd met herstel in het bedrijf waar dat nu ook heeft plaatsgevonden.
 
Rest de post reiskosten en sleepkosten. De sleepkosten zijn het direct gevolg van het stilvallen van de camper en zouden de consument ook in rekening zijn gebracht wanneer hij tevoren overleg zou hebben gehad over de reparatie met de ondernemer. De kosten zijn het direct gevolg van het loslopen van de spanrol en daarom ook veroorzaakt door de gebrekkige montage daarvan. Deze post dient derhalve ook als schadepost te worden toegerekend aan de ondernemer.
 
De post reiskosten laat de commissie voor rekening van de consument. Bij de beoordeling van deze post dient rekening gehouden te worden met de omstandigheid dat tegenover deze kosten ook een beperking van lasten staat, doordat de kilometers niet zijn gemaakt met de camper. Bij gebreke aan inzicht in die besparing kan deze post niet voldoende deugdelijk worden berekend. Bovendien is niet duidelijk in hoeverre taxikosten noodzakelijk waren. Voorts volgt de noodzaak tot het maken van een deel van die kosten uit de omstandigheid dat de consument de ondernemer niet de gelegenheid heeft geboden de camper op te halen.
 
Op grond van het voorgaande komt de commissie tot het oordeel dat de kosten van reparatie en de sleepkosten door de ondernemer dienen te worden voldaan. De reiskosten laat de commissie voor rekening van de consument. Mitsdien wordt beslist als na te melden.
 
Beslissing
 
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 522,47. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen op 3 januari 2006.