Aansprakelijkheidsbeperking conform de Algemene Voorwaarden voor de Universele Postdienst

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 60297

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de vermissing van een postzending.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft een pakket met een waarde van ongeveer € 200,– per post verzonden. De zending is niet aangekomen en het pakket is verloren gegaan. De consument heeft daarover geklaagd bij PostNl en is niet tevreden over de klachtafhandeling.   De consument erkent de geldigheid van de toepasselijke algemene voorwaarden, onder meer inhoudende een aansprakelijkheidsbeperking, maar vindt het onjuist dat PostNL daar een beroep op doet, zonder inhoudelijk op de klachten van de consument in te gaan. Daarenboven klaagt de consument over de wijze van klachtafhandeling.   De consument verlangt schadevergoeding.   Standpunt van PostNl   Het standpunt van PostNl luidt in hoofdzaak als volgt.   PostNl erkent dat het pakket is vermist. PostNl wijst er op dat de consument het pakket heeft verzonden zonder aanvullende service. De keus om al dan geen aanvullende service te verlangen is aan de consument. De consument heeft er voor gekozen om dat niet te doen. Consequentie daarvan is dat er in geval van vermissing geen schadevergoeding verschuldigd is. PostNl ziet geen aanleiding om in deze kwestie anders te handelen dan in andere gevallen van vermissing.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   In de Postwet en in de Algemene Voorwaarden voor de Universele Postdienst is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. In het algemeen zijn aansprakelijkheidsbeperkingen geenszins ongebruikelijk. Voor PostNl komt daar nog bij dat zij verplicht is om tegen bepaalde tarieven een landelijk dekkende postvoorziening te realiseren. Zonder aansprakelijkheidsbeperking zou dat niet mogelijk zijn voor de geldende tarieven. Bij een bepaalde tariefsoort hoort al dan geen aanvullende service. Nu de consument geen aanvullende service heeft aangeschaft, doet PostNl terechteen beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking. Omstandigheden die maken dat zulks in deze zaak anders zou moeten zijn, zijn niet aannemelijk geworden.   De klacht is in zoverre ongegrond.   De consument klaagt ook over de wijze van klachtafwikkeling. Ook dat deel van de klacht acht de commissie ongegrond.   De consument heeft na de vermissing van het pakket contact gezocht met PostNl. Daarop heeft hij op 12 april 2011 een bevestiging van vermissing gekregen, waarin wordt uitgelegd dat er bij de gekozen wijze van verzending geen recht op schadevergoeding bestaat. Alhoewel de bevestiging op sjabloonachtige wijze lijkt te zijn samengesteld, is deze compleet en juist. De consument neemt daar echter geen genoegen mee en dient diverse klachten in. De beantwoording daarvan had wellicht sneller gekund, maar is niet te laat. Alhoewel de consument het oneens blijft met het standpunt dat PostNl inneemt, is dat standpunt valide en geen reden om de klacht van de consument gegrond te achten. Het is een standpunt dat PostNl in redelijkheid heeft kunnen innemen. De consument lijkt zich op het standpunt te stellen dat een redelijke bedrijfsvoering met zich brengt dat geen beroep op de algemene voorwaarden wordt gedaan. Daargelaten de houdbaarheid van dat standpunt, komt die toets de commissie niet toe.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 16 september 2011.