Aard en ernst van gebreken in samenhang met laat tijdstip herstelpoging/levering rechtvaardigen ontbinding.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 57275

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 24 mei 2010 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van meubels tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 6.200,–. De levering vond plaats op of omstreeks 18 oktober 2010. De consument heeft op 18 oktober 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Bij aflevering zijn diverse gebreken aan de meubels geconstateerd. Het gaat om niet goed gestikte naden, boorgat aan de achterkant van een eetkamerstoel, scheuren in de meubels, vlekken in de loveseat, scheren bij de naden, scheuren in het doek aan de onderkant, krassen op de eettafel en dressoirkast, schuim van de zittingen is niet goed bevestigd. De gebreken zijn direct gemeld en per e-mail herhaald en op 1 november 2010 nogmaals besproken met een monteur die bij de consument langs kwam. Dit geldt ook voor de toegebrachte schade, twee krassen, aan de vloer. Afspraken over een voorstel tot oplossing zijn niet nagekomen. De consument heeft vernomen dat de eetkamerstoelen niet meer leverbaar zijn zodat vervanging niet mogelijk is. Op 17 december 2010 is opnieuw een monteur langs geweest om de schade op te nemen zonder herstelwerkzaamheden te verrichten. Op 18 januari 2011 is de ondernemer in gebreke gesteld en is hem een termijn van een maand gegund om de gebreken te herstellen. Herstel is niet gevolgd zodat de consument de overeenkomst wenst te ontbinden.   In juli 2011 hebben partijen een schikking bereikt na het bezoek van de deskundige op 27 mei 2011. Overeengekomen is: herstelwerkzaamheden te verrichten, aankoopbedrag van de eettafelstoelen te retourneren, schade aan de vloer te vergoeden waarbij een bedrag van € 250,– in mindering strekt, garanties blijven van toepassing, alles wordt in één keer afgehandeld hetgeen betekent dat alle meubels tegelijk worden opgehaald, geen leenmeubels worden verstrekt en binnen een redelijke termijn worden teruggebracht.   Betalingen zijn eerst op 16 respectievelijk 29 september 2011 geschied na initiatief van de consument De consument is akkoord gegaan met uitstel voor het ophalen en vervangen van de meubels vanwege de bouwvak. In september 2011 heeft de ondernemer na dreiging met voortzetting van de procedure een afspraak gemaakt de meubels op te halen. Het ophalen van de meubels op 28 september 2011 is niet geschied omdat de auto te klein was. Getracht werd leenmeubels af te leveren. Het dressoir bleek niet te kunnen worden hersteld met een lakstift zodat deze ook vervangen moet worden. Na drie maanden is nog steeds geen enkel meubel opgehaald of vervangen. Van belang is dat alle meubels op elkaar zijn afgestemd. Een gedeeltelijke ontbinding is dan ook niet meer mogelijk.   De consument stelt dat de afspraken conform de onderling getroffen schikking niet zijn nagekomen en wenst ontbinding van de gehele overeenkomst.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument heeft veel gelegenheid gegeven aan de ondernemer de afspraken na te komen. Gemaakte afspraken zijn telkens weer niet nagekomen. Er is geen vertrouwen meer in correcte nakoming.   De consument verlangt ontbinding van de koopovereenkomst en een vergoeding voor de schade aan de vloer van € 545,98 (zie schadeopgave).   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Ten aanzien van de klachten is het volgende aangeboden op 25 februari 2011. De 3-zitsbank kan worden opgehaald voor herstel, er kunnen nieuwe eetkamerstoelen worden uitgekozen, de eetkamertafel is opnieuw besteld, de loveseat kan worden opgehaald voor herstel (herstoffering), er is gevraagd om opgave van de schade aan de vloer, er is een stift besteld om schade aan dressoir te herstellen (stift wordt kosteloos aan de consument gestuurd). Al deze acties zijn ingezet na het tweede bezoek van de monteur doch zijn kennelijk niet duidelijk geweest.   De ondernemer stelt dat hij diverse malen heeft geprobeerd het herstel van de beschadigde meubels in gang te zetten. Bij de laatste poging op 28 september 2011 is dit  door een fout in de transportplanning mis gegaan. Er is direct contact opgenomen en er is gevraagd een en ander een week later te regelen. Hiertoe is de ondernemer door de consument niet in de gelegenheid gesteld. De ondernemer wenst de gelegenheid te krijgen de schikking uit te voeren.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De ondernemer erkent dat de situatie niet de schoonheidsprijs verdient en dat er logistiek een en ander is misgelopen. Hij benadrukt dat de vertraging ook is gelegen in de behandeling van het geschil bij de commissie nu in die periode geen actie volgt. De consument heeft afgezien van de behandeling bij de commissie in juli 2011 in verband met een schikking. Nadat het ophalen van de meubels in september 2011 logistiek gezien was misgelopen, had dit een week later alsnog kunnen geschieden.   De ondernemer heeft aangeboden om de klachten op te lossen zoals hiervoor omschreven.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   3-zits lederen bank Het zitgedeelte van de 3-zits lederen bank is in vakken verdeeld van circa 20 cm x 20 cm. De stiknaden in het leer staan enigszins onder spanning als men plaats neemt op de bank omdat het stiksel enkelvoudig is en een grote steekafstand heeft. Daarnaast is de stikspanning aan de losse kant. De stikseldraden liggen mede hierdoor enigszins zichtbaar bovenop het leer. Dit veroorzaakt de beginnende inscheuringen op de stiknaden. Na een zodanige korte gebruiksperiode mag dit niet voorkomen. Als oplossing ziet de deskundige vervanging van het leer van het zitgedeelte.   Eetkamertafel Bij de eetkamertafel (200 x 90 en 75 cm hoog) met een houten blad en een chromen onderstel zitten op het blad twee lichte beschadigingen en op het chromen onderstel een rechte kras. Vaktechnisch zijn de beschadigen op het houtenblad met een lakstift redelijk weg te werken. De kras op het chromen onderstel kan met koperpoets redelijk worden weggewerkt.   Eetkamerstoelen De zes met leder beklede eetkamerstoelen zijn vooral aan de onderkant slordig afgewerkt. Het afwerkdoek (Non-Woven) laat op diverse plaatsen los. Het leer is in de hoeken bij de poten onzorgvuldig afgewerkt en bij één van de stoelen zit een gaatje (circa 3 mm) in het leer. Bij een andere stoel zit een schuurplek op de achterrug. De stiknaden staan ook hier onder spanning. Omdat de stoelen uit de collectie zijn, biedt de ondernemer aan om voor hetzelfde bedrag (€ 50,–) een herkeuze te maken, ofwel de stoelen terug te nemen en de aankoopsom te retourneren.   Fauteuil(s) Bij de twee fauteuils is aan de onderzijde het onderdoek (Non-Woven) op de (scherpe) randen van de daar aanwezige houten regels ingescheurd. De oorzaak is hoogstwaarschijnlijk ontstaan door druk op het doek tijdens het transport. De deskundige acht vervanging wenselijk waarbij ook de scherpe randen van de houten regels eerst afgerond dienen te worden. Bij een van de fauteuils is voorstaand links aan de achterkant van de zitting een droogkring van een niet te bepalen vloeistof enigszins zichtbaar van circa 20 cm in een halve cirkel. De door de consument aangegeven aanwezige reuk stelt de deskundige niet te hebben waargenomen. De bekleding dient vervangen te worden.   Dressoir Het dressoir heeft twee deuren en drie laden en een chromen onderstel. Hier zitten voorstaand aan de rechterzijkant en voorstaand aan de linker bovenkant in het hout lichte krassen. Het ontstaan van deze krassen is onduidelijk maar is naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door transport. De schade kan met een lakstift worden weggewerkt/gecamoufleerd. (De ondernemer stelde voor om met zijn leverancier te overleggen wat hier de beste optie was, geheel omruilen, de buitenkant vervangen of de aanwezige beschadigingen bijwerken).   Laminaatvloer De vloer bestaat uit laminaat [type] pine. Er is een plank beschadigd. Er is een kras op deze plank aanwezig van ongeveer 10 cm lang. Deze plank bevindt zich ongeveer een meter vanuit de lange kant van de woonkamer en ongeveer drie meter vanuit de korte kant van de woonkamer. De consument heeft een taxatie laten opstellen door [een derde] om deze plank te vervangen. Deze bedraagt € 545,98. Volgens de consument is deze kras tijdens het uitpakken (los snijden van de verpakking met een mes) van de meubels ontstaan. De deskundige kan de oorzaak van deze kras niet beoordelen. De consument heeft getekend voor een goede ontvangst, maar geeft hierbij nadrukkelijk aan, dat dit onder tijdsdruk van de bezorgers is gebeurd. De consument heeft de beschadiging kort na de bezorging bij de ondernemer telefonisch gemeld. De ondernemer heeft toegezegd in de herstelkosten bij te dragen indien de ondernemer is staat zou worden gesteld de onderhavige klacht op te lossen.   De salontafel en de vierdeurskast zijn vrij van klachten. De klachten ten aanzien van de bank en eetkamerstoelen zijn opvallend en de klachten van de vloer, eetkamertafel en fauteuils zijn gering, aldus de deskundige. Herstel wordt mogelijk geacht.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Vastgesteld kan worden dat de meubels diverse gebreken vertonen. Het oordeel van de deskundige wordt hierbij gevolgd door de commissie. Uitgangspunt is dat in geval van gebreken gelegenheid aan de ondernemer dient te worden gegeven tot het verrichten van herstelwerkzaamheden. De consument heeft voldoende gelegenheid tot herstel geboden en meerdere keren ingestemd met verschuiving van de termijn. Desondanks is het niet gelukt binnen redelijke termijn de meubels op te halen, te herstellen dan wel te vervangen. Dit is de ondernemer toe te rekenen en komt voor diens risico. Dat een deel van de ‘vertraging’ te wijten is aan de duur van de procedure bij de commissie, maakt dit niet anders. De commissie stelt dan ook vast dat sprake is van een tekortkoming in de nakoming en acht mede gezien de aard en ernst van de gebreken in samenhang met de late levering/herstelpoging, ontbinding gerechtvaardigd.   De consument heeft echter vanaf medio oktober 2010 de beschikking gehad over de meubels. Hoewel de meubels gebreken vertoonden, heeft de consument de meubels wel kunnen gebruiken. De commissie acht het dan ook redelijk dat de consument daarvoor een gebruiksvergoeding betaalt aan de ondernemer van € 600,–.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De overeenkomst d.d. 24 mei 2010 wordt ontbonden verklaard. Dit betekent dat alle meubels worden opgehaald door de ondernemer binnen een termijn van 14 dagen na de verzenddatum van dit bindend advies. De ondernemer brengt de consument ter zake geen kosten in rekening.   De aankoopsom van € 6.200,– wordt door de ondernemer aan de consument terugbetaald. De consument betaalt aan de ondernemer een vergoeding van € 600,– voor het gebruik van de meubels. Dit betekent dat de ondernemer aan de consument na verrekening een bedrag dient te betalen van € 5.600,–.   Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 600,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 25 januari 2012.