Aard en ernst van klachten rechtvaardigen ontbinding overeenkomst.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 53875

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 8 april 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het egaliseren van een vloer en het leggen van marmoleum tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 9.000,– en € 1.100,–. De levering vond plaats op of omstreeks 25 mei 2009.   De consument heeft een bedrag van € 10.100,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 2 juni 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De vloer is slecht geëgaliseerd. Er is gruis achtergebleven onder het marmoleum. Er zijn scheef gesneden stroken. Ten gevolge van het verwijderen van een overtollige lasnaad zijn er insnijdingen in het marmoleum aan weerzijden van het marmoleum. Het marmoleum is op diverse plaatsen beschadigd. De randafwerking is hobbelig als gevolg van geen goede hechting. Het marmoleum sluit slecht aan op de plinten, trappen en kozijnen en komt op sommige plaatsen los van de onderlaag. Ook past het slecht rond de aansluitingen van alle verwarmingsunits. De randen langs de plinten/wanden zijn niet afgekit. Het marmoleum bestaat in de gang, aanbouw en boven uit “lapjeswerk”. De uitgevoerde reparaties zijn onvolledig en is slecht van kwaliteit. De oplossing rond de steunbalk in de woonkamer is niet acceptabel. Het nieuw gelegde marmoleum in de wasruimte ligt los en is niet afgekit. Herstel in de gang is slecht uitgevoerd. Er is slecht kitwerk, de lasnaden zijn niet strak en het marmoleum is slecht gesneden. Daarnaast hebben wij klachten met betrekking tot de communicatie en de integriteit.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Wij herkennen ons totaal niet in hetgeen de ondernemer nu naar voren brengt. Wij hadden geen deadline maar woonden tijdelijk in een huis van vrienden in de buurt. Ik heb herhaaldelijk eten en drinken aangeboden. Het huis was aangeveegd. Discussie is hierover nooit gevoerd. Onze klachten hebben niets te maken met omstandigheden maar met de manier van werken. Wij willen de benodigde werkzaamheden laten uitvoeren door een andere ondernemer. Deze ondernemer komt er bij ons niet meer in.   De consument verlangt ontbinding van de koopovereenkomst, vergoeding van alle gemaakte kosten. Zoals die van uitruimen, tijdelijke huisvesting alsmede andere gemaakte kosten en de vergoeding van de nog te maken kosten.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   In 2008 is een offerte uitgebracht, de overeenkomst is gesloten in april 2009 en de uitvoering van de werkzaamheden zou plaatsvinden in mei 2009. Op het afgesproken moment van leggen was het huis eigenlijk nog niet daarvoor klaar. Omdat de consument een deadline had als gevolg van de voorgenomen verhuizing hebben wij de werkzaamheden uitgevoerd. Daardoor is minder mooi strak werk afgeleverd. De vloer moest nog worden aangeveegd, er liepen nog veel mensen en er lagen kabels en verlengsnoeren. Achteraf gezien denk ik dat we beter hadden moeten communiceren en spijt het ons dat we het marmoleum gelegd hebben. De vloer heeft ook schade opgelopen, zo is er boven een lekkage geweest en hebben wij een gedeelte nieuw gelegd. Er waren daarna nieuwe problemen, waarvoor de verzekering is ingeschakeld. Ook waren er bouwkundige problemen met de vloer in de gang, waardoor schade ontstond. De problemen stapelden zich op. Wij zijn een aantal keren belemmerd toen wij werkzaamheden wilden verrichten, afspraken werden vaak afgezegd en er is zelfs gedreigd met de politie. Wij hebben misschien wel te veel service verleend. De door uw deskundige gemaakte foto’s zijn wel heel erg uitvergroot en er zijn er veel hetzelfde. Het betreft bovendien wit marmoleum en daardoor zie je alles.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Het slecht geëgaliseerde is op een aantal punten op de begane grond in een baan matig zichtbaar en tevens op een paar punten aan de randen. Wat veel ernstiger is, is het algehele beeld van de randen en de naden, vooral op de begane grond. De oorzaak is dat het marmoleum niet volgens de richtlijnen van het vak is gelegd. De naden zijn niet recht, de lasnaad is te diep weggestoken, er zijn hakkerige naden op diverse plekken en er is een inzetstuk in de hoek bij de pilaar. Het marmoleum is tegen de plinten aan gelegd. Deze zijn niet verwijderd en later op het marmoleum geplaatst. Ook is zichtbaar dat op veel plaatsen met de hand is ingesneden en niet met korte of lange afschrijver (speciaal voor marmoleum ontwikkeld gereedschap) eerst afgetekend en daarna afgesneden. Verder zijn randen rondom afgekit. Hierdoor wordt veel onnauwkeurig stoffeerwerk weggemoffeld (in overleg met klant). Op de eerste etage valt alles wel mee. Wat mijns inziens beslist niet kan is de naad voor de kast waar de wasmachine in staat. De vloer in de kast zelf ligt voor een groot gedeelte los. Ook is de bovenste trede van de trap beschadigd bij het leggen. Bij het benedengedeelte waar de praktijk is gevestigd moet in de gang nog een deel worden gelegd in verband met waterschade. In de behandelkamer van de praktijk mist een hap van de vloer achter het gordijn. Verder zijn er nog een aantal kleine punten die op zich niet de moeite waard zijn maar wel in het geheel het beeld versterken en bij reparatie zeker meegenomen kunnen worden.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Naar aanleiding van de door de consument gestelde klachten heeft de commissie een onafhankelijke deskundige gevraagd de vloer te beoordelen en daarover te rapporteren. Op basis van dit rapport, hetgeen hierboven uitvoerig is aangehaald,is voor de commissie komen vast te staan dat de opgeleverde marmoleum vloer niet is conform hetgeen de consument op grond van de gesloten overeenkomst kon en mocht verwachten. De vraag die nu beantwoord dient te worden is aan wie dit moet worden toegerekend. De ondernemer heeft gesteld de vloer bij het uitvoeren van de werkzaamheden eigenlijk niet zodanig te hebben aangetroffen als nodig was en dat de omstandigheden ook niet ideaal waren. De consument heeft dit echter met klem tegen gesproken en dit is voor de commissie dan ook niet komen vast te staan. De ondernemer dient als ter zake kundige zorg te dragen voor een juiste ondervloer en voor de juiste omstandigheden die nodig zijn bij het leggen van een vloer, zoals het schoon en aangeveegd zijn. De commissie is van oordeel dat niet had moeten worden overgegaan tot het leggen indien de omstandigheden op dat moment daar niet aan voldeden. Bovendien is niet komen vast te staan dat met de consument hierover is gecommuniceerd op het moment dat met het leggen is begonnen. Indien de ondernemer van oordeel is dat het risico voor het leggen op dat moment voor de consument zou zijn, dan had de ondernemer dit voor aanvang van het leggen uitdrukkelijk af moeten spreken met de consument en daarvan is niets gebleken. Daarnaast is er in dit geval ook sprake van slordig snijden en van slordige naden. De klacht wordt dan ook gegrond verklaard. De consument heeft gevraagd om ontbinding van de overeenkomst. Gezien de aard en de ernst van de klachten wijst de commissie dit toe.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De overeenkomst d.d. 8 april 2009 wordt ontbonden verklaard.   Het in depot gestorte bedrag van € 10.100,– wordt aan de consument overgemaakt.   Indien de ondernemer gebruik wenst te maken van zijn recht de gelegde vloer bij de consument te verwijderen, dan dient de ondernemer bovendien een bedrag van € 1.000,– aan de consument te vergoeden voor de te maken kosten voor de werkzaamheden, zoals daar zijn het in- en uitruimen van de woning en het daarvoor noodzakelijke verblijf buitenshuis.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 600,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 1 juli 2011.