Abonnement was voor bepaalde tijd, klacht ongegrond

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Sport en Beweging    Categorie: Beëindiging / Overeenkomst    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 195009/204137

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument verlangt voortzetting van het sportschoolabonnement van haar dochter. De ondernemer heeft aangevoerd dat het om een abonnement gaat met een vaste looptijd van 52 weken. De ondernemer heeft toegestaan dat de dochter van de consument in ieder geval tot de uitspraak van de Geschillencommissie zonder kosten mag blijven sporten. De commissie is van oordeel dat uit het contract blijkt dat er een contract voor bepaalde tijd is gesloten. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Sport en Beweging (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De commissie stelt vast dat de klacht tijdig is ingediend. Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 13 juni 2023. De ondernemer heeft ter zitting zijn standpunt toegelicht. De consument heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid ter zitting zijn/haar standpunt toe te lichten.

De ondernemer werd ter zitting vertegenwoordigd door mevrouw [naam] en de heer [naam].

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 25 oktober 2021 met de ondernemer tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een [naam programma] voor één persoon voor de periode van 27 oktober 2021 tot en met 26 oktober 2022 voor de som van € 15,95 per periode van vier weken.

De consument heeft de klacht eerst voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De sportschool van mijn dochter heeft haar abonnement stopgezet met als reden: dit abonnement voor € 15,95 loopt maar voor één jaar. Terwijl in de algemene voorwaarden staat dat bij niet opzeggen, de overeenkomst voor onbepaalde tijd doorloopt. Zij geven aan dat ik een nieuw abonnement af moet sluiten voor € 34,50 per maand. Mij is overigens nooit verteld dat dit abonnement maar voor één jaar is en dat staat ook nergens op hun website vermeld.

Ik heb geprobeerd hierover het gesprek aan te gaan, maar het was heel moeilijk om iemand te spreken. Uiteindelijk ben ik gebeld door een medewerker die aangaf: wij blijven bij ons standpunt want zo staat het in het contract.

De consument verlangt voortzetting van de gesloten overeenkomst.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument wenst het contract betreffende het [naam programma] te kunnen voortzetten na de einddatum van 26 oktober 2022. Het [naam programma] is een aanbod met een vaste looptijd van 52 weken. Het is een programma waarbij wij vanuit een maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel kinderen met overgewicht willen helpen om een gezondere leefstijl te ontwikkelen. We bieden deze cursus onder de kostprijs aan voor de periode van één jaar. We kunnen als organisatie niet oneindig onder de kostprijs blijven werken. Die fondsen zetten we nu weer in om ditzelfde mogelijkheid voor andere kinderen te creëren.

Het contract betrof de periode 27 oktober 2021 tot en met 26 oktober 2022, deze periode hebben we contractueel afgesproken en heeft de consument door ondertekening van het contract bevestigd. Er staat zelfs een sterretje bij de einddatum om duidelijk te maken dat er een vaste einddatum overeen gekomen is. Bij contractduur is ook duidelijk te zien dat het gaat om een vaste periode van 52 weken. Zowel wij als de consument kunnen niet eenzijdig een contractuele einddatum openbreken. Deze expliciete afspraken maken onomstotelijk duidelijk dat het hier niet gaat om een lidmaatschap voor onbepaalde tijd met een stilzwijgende verlenging. Mensen zouden niet blij zijn als wij contracten met een vaste einddatum in het contract ineens stilzwijgend verlengen en daarbij naar een bepaling uit de algemene voorwaarden wijzen die hier duidelijk niet van toepassing is aangezien het niet om een contract met automatische verlenging gaat.

In de mailwisseling is te zien dat er een uitzondering aan mevrouw verleend is waarbij haar dochter tot de uitspraak van de Geschillencommissie gratis mag blijven doorsporten. Dit is een zeer coulante oplossing vanuit onze zijde, waarbij er al geschikt is vanuit onze kant.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Uit de overgelegde stukken blijkt dat de consument een overeenkomst voor één jaar heeft afgesloten (namelijk voor de periode 27 oktober 2021 tot en met 26 oktober 2022) en niet een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat de overeenkomst automatisch eindigde en dat als de consument wenste dat haar dochter een programma vergelijkbaar met het [naam programma] een nieuwe overeenkomst moest worden afgesloten tegen de bij een dergelijk programma horende tegenprestatie, in casu € 34,50 per maand.

De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Sport en Beweging, bestaande uit de heer prof. mr. A.W. Jongbloed, voorzitter, de heer J.G. Boelens MSm, mevrouw mr. E.J.P.J.M. Kneepkens, leden, op 13 juni 2023.