Advocaat stelt rechtsbijstandsverzekeraar onterecht aansprakelijk voor openstaande declaraties van cliënt

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Advocatuur Zakelijk    Categorie: (On)bevoegdheid    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: onbevoegdverklaring   Uitkomst: onbevoegd   Referentiecode: 34320/29043

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De advocaat klaagt over twee onbetaalde facturen door de cliënt. De advocaat heeft werkzaamheden verricht voor de cliënt, voor welke werkzaamheden de advocaat declaraties heeft verstuurd aan de cliënt. De advocaat stelt dat de rechtsbijstandsverzekeraar van de cliënt verantwoordelijk gehouden kan worden voor betaling van deze declaraties. De rechtsbijstandsverzekeraar geeft nadrukkelijk aan dat zij niet de opdrachtgever is van de advocaat. Er is bepaald dat de rechtsbijstandsverzekeraar “namens de verzekerde” een opdracht verstrekt aan een advocaat. Tussen de rechtsbijstandsverzekeraar en advocaat bestaat daarom geen overeenkomst. Zij stelt daarom dat de commissie niet bevoegd is om van deze klacht kennis te nemen. De commissie oordeelt dat de rechtsbijstandsverzekeraar geen afnemer van de diensten van de advocaat is. Als rechtsbijstandsverzekeraar heeft zij in de opdrachtbrieven uitdrukkelijk aan de advocaat aangegeven dat de verzekerde de opdrachtgever is en zij namens de verzekerde aan de advocaat de opdracht geeft. De commissie verklaart zich onbevoegd.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft het niet betalen van twee declaraties. De advocaat spreekt naast zijn cliënt in deze ook [naam rechtsbijstandsverzekeraar] als rechtsbijstandsverzekeraar van de cliënt hiervoor aan.

Standpunt van de advocaat
Voor het standpunt van de advocaat verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern – en voor zover relevant voor de beslissing – komt het standpunt op het volgende neer.

De advocaat heeft werkzaamheden verricht voor een cliënt, voor welke werkzaamheden de advocaat declaraties heeft verstuurd aan de cliënt ten bedrage van € 14.683,64 inclusief BTW. Deze declaraties zijn tot op heden onbetaald gebleven. De advocaat is van mening dat de [naam rechtsbijstandsverzekeraar] als rechtsbijstandsverzekeraar van de cliënt verantwoordelijk gehouden kan worden voor betaling van deze declaraties. De polisvoorwaarden waarop [naam rechtsbijstandsverzekeraar] zich beroept gelden slechts tussen de cliënt van de advocaat en [naam rechtsbijstandsverzekeraar] en niet in de verhouding tussen de advocaat en [naam rechtsbijstandsverzekeraar]. Tussen [naam rechtsbijstandsverzekeraar] en de advocaat bestaat wel degelijk een overeenkomst te weten tot betaling van de door de advocaat voor de cliënt verrichte werkzaamheden.

Standpunt van [naam rechtsbijstandsverzekeraar] Voor het standpunt van [naam rechtsbijstandsverzekeraar] verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

[Naam rechtsbijstandsverzekeraar] is nadrukkelijk niet de opdrachtgever van de advocaat. Zowel volgens de toepasselijke polisvoorwaarden van [naam rechtsbijstandsverzekeraar] als in de opdracht aan de advocaat is bepaald dat [naam rechtsbijstandsverzekeraar] “namens de verzekerde” opdracht verstrekt aan een advocaat. [Naam rechtsbijstandsverzekeraar] vervult daarmee met de overdracht van de zaak aan een advocaat namens de verzekerde enkel de rol van financier van de rechtsbijstandskosten. Tussen [naam rechtsbijstandsverzekeraar] en de advocaat bestaat daarom geen overeenkomst, zodat [naam rechtsbijstandsverzekeraar] ook geen partij is of kan zijn in een geschil tussen een advocaat en de verzekerde. [Naam rechtsbijstandsverzekeraar] stelt daarom dat de commissie niet bevoegd is om van deze klacht, voor zover die is gericht tegen [naam rechtsbijstandsverzekeraar], kennis te nemen. [Naam rechtsbijstandsverzekeraar] is immers geen contractspartij van de advocaat. Dat is de verzekerde. Daarom heeft (kan) [naam rechtsbijstandsverzekeraar] ook niet (hebben) ingestemd met de voorwaarden van de advocaat of van de commissie, waarop de bevoegdheid van de commissie is gestoeld. Voor zover de commissie meent dat zij wel bevoegd is te oordelen over de positie van [naam rechtsbijstandsverzekeraar] in de onderhavige klacht, verzoekt [naam rechtsbijstandsverzekeraar] in de gelegenheid te worden gesteld aanvullend te reageren.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Gelet op het verweer van [naam rechtsbijstandsverzekeraar] dient de commissie eerst te bezien of zij bevoegd is kennis te nemen van dit geschil. In dit verband bepaalt het Reglement het volgende:

Artikel 1 – Begripsomschrijving
Cliënt: de afnemer van de diensten van een advocaat

Artikel 4 – Taak Commissie
De Commissie heeft tot taak geschillen tussen de cliënt en de advocaat te beslechten, voor zover deze betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van een door de cliënt aan de advocaat gegeven opdracht.

Uit hetgeen partijen over en weer hebben gesteld en ingebracht stelt de commissie vast dat [naam rechtsbijstandsverzekeraar] geen afnemer van diensten is van de advocaat. Als rechtsbijstandsverzekeraar heeft zij in de opdrachtbrieven uitdrukkelijk aan de advocaat aangegeven dat de verzekerde de opdrachtgever is en zij namens de verzekerde aan de advocaat de opdracht geeft. Dat – zoals de advocaat stelt – in de aanhef van die brieven staat ‘opdrachtbrief’ met de naam van de verzekerde is vermeld kan daar niet aan afdoen. Hetzelfde geldt voor de omstandigheid dat [naam rechtsbijstandsverzekeraar] (een gemaximeerd deel van) de kosten zal betalen van de door de advocaat voor de verzekerde verrichte werkzaamheden.

Met inachtneming van voornoemde en weergegeven artikelen van het Reglement acht de commissie zich in deze niet bevoegd kennis te nemen van dit geschil.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.