Afbreken van het roer veroorzaakt door slechte kwaliteit roer.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Waterrecreatie    Categorie: HISWA Algemene Aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: WAT00.0068

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil 

Het geschil vloeit voort uit de schriftelijke overeenkomst d.d. 13 maart 1999 tot aanschaf van een kajuitzeilboot voor een bedrag van ƒ 60.875,–. Het schip is geleverd op 6 mei 1999.
 
De consumenten hebben hun klacht op 1 augustus 2000 schriftelijk aan de ondernemer voorgelegd.
 
Standpunt van de consumenten
 
Het standpunt van de consumenten luidt in hoofdzaak:
 
Op 14 juli 1999, ongeveer twee maanden na de aanschaf van de boot, is zonder aanleiding het roer gebroken in diep water. De ondernemer heeft meerdere malen telefonisch toegezegd een nieuw roer te leveren, maar heeft dat tot op heden niet gedaan.
 
De consumenten hebben hun klacht de dag erna mondeling aan de ondernemer kenbaar gemaakt. De ondernemer heeft die dag mondeling toegezegd dat hij binnen een paar weken zou zorgen voor een nieuw roer, dat hij direct in Polen zou bestellen bij de bouwer van de boot. Volgens de consumenten zijn zij telefonisch echter steeds aan het lijntje gehouden. Ten slotte hebben zij een aangetekende brief gestuurd waarin hun verzoek is toegelicht, maar daar kwam helemaal geen reactie op.
 
De consumenten verlangen dat de ondernemer hun alsnog kosteloos een nieuw en origineel roer levert, dan wel een vergoeding betaalt zodat een professioneel bedrijf een roer voor hen kan maken.
 
Standpunt van de ondernemer
 
De ondernemer heeft zijn standpunt niet schriftelijk aan de Commissie kenbaar gemaakt.
 
Beoordeling van het geschil
 
De Commissie heeft het volgende overwogen:
 
De Commissie stelt allereerst ambtshalve vast dat zij bevoegd is dit geschil te behandelen. Weliswaar is de ondernemer sedert 1 juli 1999 niet meer aangesloten bij HISWA Vereniging, doch de overeenkomst waaruit het geschil voortvloeit dateert van 13 maart 1999 en op dat moment was de ondernemer nog wel HISWA-lid.
 
Inhoudelijk overweegt de Commissie het volgende. Op basis van de stukken en het verhandelde ter zitting acht de Commissie voldoende aannemelijk dat het aan de ondernemer is toe te rekenen -althans binnen diens risicosfeer valt – dat het roerblad zo spoedig na de levering is afgebroken. Ter zitting heeft de consument aan de Commissie het overgebleven deel van het roerblad getoond, waaruit bleek dat het is afgebroken waar het roer smaller wordt. De consument gaf aan dat het afgebroken deel circa 1 meter lang is geweest. De Commissie heeft voorts geconstateerd dat het laminaat zeer droog en hol is en de vorm van de beschadiging wijst erop dat het roer zijwaarts is omgeklapt, derhalve niet in achterwaartse richting. Op basis van hetgeen is waargenomen acht de Commissie het niet aannemelijk dat het roer is afgebroken doordat de boot aan de grond is gelopen, dan wel door een aanvaring met een hard voorwerp of iets dergelijks. Aannemelijk is eerder dat het afbreken van het roer samenhangt met de kwaliteit van het roer zelf, bijvoorbeeld doordat de glasmat destijds niet goed is geïmpregneerd met hars.
 
De Commissie is derhalve van oordeel dat de ondernemer een nieuw roer aan de consument dient te leveren. Indien en voor zover de ondernemer daarmee in gebreke blijft, dient hij in plaats daarvan een vergoeding aan de consument te voldoen zodat de consument het roer zelf kan aanschaffen c.q. doen vervaardigen. De Commissie stelt deze vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op een bedrag van ƒ 3.000,–.
 
Op grond van het voorgaande is de Commissie van oordeel dat de klacht gegrond is en dat als volgt dient te worden beslist.
 
Beslissing
 
De ondernemer dient aan de consument een nieuw roer te leveren. Deze levering dient plaats te vinden binnen acht weken na de verzenddatum van dit bindend advies.
De ondernemer dient evenwel reeds binnen twee weken na de verzenddatum van dit bindend advies schriftelijk aan de consument aan te tonen dat hij daartoe een bestelling heeft geplaatst.
 
Voor zover de ondernemer niet binnen twee weken heeft aangetoond dat hij een bestelling heeft geplaatst en/of voor zover het roer niet binnen acht weken is geleverd, dient de ondernemer een vergoeding van ƒ 3.000,– aan de consument te voldoen. Betaling dient in dat geval plaats te vinden binnen twee weken nadat de ondernemer in gebreke is gebleven. 

Aldus beslist door de Geschillencommissie Waterrecreatie op 29 maart 2001.