Afrekening op basis van het gemeten verbruik op de meter; eigen verantwoordelijkheid van de consument dat de meter alleen zijn eigen verbruik registreert en niet ook het verbruik door derden.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Omvang levering    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 93767

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de afrekening voor de levering van elektriciteit op het adres [adresgegevens] te [plaatsnaam]

De consument heeft de klacht in januari 2013 voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Vermoedelijk wordt er bij de klant illegaal stroom afgetapt vanuit een achter de woning staande schuur die is verkocht aan een derde. De ondernemer biedt geen hulp om dit probleem op te lossen. Het contact is moeilijk verlopen.

De consument verlangt een financiële oplossing, in die zin dat de volledige rekening (€ 1.800,–) of een deel daarvan wordt kwijtgescholden.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.
 
De consument is bij de ondernemer klant geweest in de periode van 27 september 2012 tot en met 30 november 2013. De in rekening gebrachte voorschotten bleken te laag te zijn voor het verbruik door de consument. De consument moest daarom bijbetalen en de voorschotten zijn verhoogd. Het verbruik door de consument is niet extreem hoog.

De metergegevens zijn voor de ondernemer in beginsel bindend. Dat er elektriciteit is afgetapt staat niet vast maar ook indien dat het geval zou zijn staat de ondernemer daar buiten. Het is niet de verantwoordelijkheid van de ondernemer om het verbruik te verklaren.
De ondernemer heeft niet geweigerd om mee te werken aan een oplossing. Er is slechts eenmaal inhoudelijk contact geweest over het verbruik, de andere contacten betroffen de financiële situatie van de consument en de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Uit het verhandelde ter zitting is aannemelijk geworden dat bij het door de consument bewoonde appartement voorheen een schuur behoorde die thans bij derden in eigendom en gebruik is, terwijl de elektriciteitsvoorziening van het appartement enerzijds en de schuur anderzijds nog altijd niet gescheiden is. De ondernemer heeft met de consument afgerekend op basis van het gemeten verbruik op de meter van de consument, en dat mocht de ondernemer ook doen. Het is niet aan de ondernemer om een verklaring te geven voor de hoogte van het verbruik of om te controleren welke gebouwen door middel van de aan de meter gekoppelde elektriciteitsvoorziening van stroom worden voorzien. Het behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van de consument om ervoor zorg te dragen dat de meter alleen zijn eigen verbruik registreert en niet ook het verbruik dat mogelijk buiten zijn instemming door derden plaatsvindt. De klacht is dan ook ongegrond.
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, op 26 mei 2015.