Afsluiting drinkwatertoevoer; incassotraject leidende tot afsluiting volgens juiste procedure; ontvreemde poststukken is geen omstandigheid voor rekening drinkwaterbedrijf; klacht ongegrond.

  • Home >>
  • Water >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Water    Categorie: Afsluiting    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 65311

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een afsluiting van de drinkwatertoevoer.   De consument heeft op 22 december 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik ben in augustus 2011 afgesloten vanwege een openstaande nota uit naar ik meen april 2011. Alle andere facturen waren voldaan en ik wist niet dat er nog een factuur uit april 2011 openstond. Dat is mij nooit meegedeeld. Ik heb direct na de afsluiting gebeld en gezegd dat dit geen correcte handelwijze was. Pas na 4 dagen werd de watertoevoer weer aangesloten, omdat er in het weekend bij de ondernemer niemand aanwezig was. Ik vind het echt een schande. De ondernemer zei mij dat er herhaaldelijk aanmaningen naar mij zijn gestuurd en dat er ook een incassomedewerker langs is geweest. Ik heb geen post ontvangen en ik heb nooit iemand gezien. Er zijn geen berichten achtergelaten. De afsluiting kwam dus voor mij als een volkomen verrassing. Ik heb de ondernemer bij herhaling gevraagd de in rekening gebrachte kosten van afsluiting en heraansluiting te crediteren, maar de ondernemer is daartoe niet bereid en heeft mij naar de commissie verwezen.   De consument verlangt terugbetaling van de in rekening gebrachte kosten van afsluiting en heraansluiting.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 12 maart 2011 hebben wij een jaarafrekening aan de consument gestuurd. Deze nota is ondanks diverse betalingsherinneringen en bezoeken door incassomedewerkers onbetaald gebleven. Ook nadat wij de consument hadden gewaarschuwd dat tot afsluiting zou worden overgegaan bleef betaling uit. Uiteindelijk is op 24 november 2011 (dus niet in augustus 2011, zoals de consument stelt) de watertoevoer afgesloten. Dat was een donderdag. Wij sluiten nooit op een vrijdag af, omdat er dan onvoldoende tijd overblijft om voor het weekend de aansluiting te herstellen. De consument heeft niet tijdig betaald, waardoor de aansluiting pas de maandag daarop kon worden hersteld. De consument heeft ons meegedeeld dat het mogelijk is dat voor haar bestemde post is ontvreemd. Dat is een omstandigheid die voor haar rekening komt. Bovendien is een incassomedewerker aan de deur geweest die een bericht heeft achtergelaten omdat de consument niet thuis was. Het bevreemdt ons dat de consument zegt geen bericht te hebben gevonden. Dat de consument naar haar zeggen niet op de hoogte was van de openstaande nota kan ons dus niet worden toegerekend en dus kunnen wij de gemaakte kosten niet crediteren.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De ondernemer heeft in het incassotraject leidende tot de afsluiting van de watertoevoer de juiste procedure gevolgd. Er zijn vele betalingsherinneringen verzonden, waarvan de ondernemer kopieën heeft overgelegd. De adressering op die herinneringen is correct. Ook is de consument op de gebruikelijke wijze gewaarschuwd dat de watertoevoer zou worden afgesloten als er niet tijdig werd betaald. Tenslotte hebben er twee bezoeken door een medewerker van de ondernemer plaatsgevonden en is een bericht achtergelaten omdat de consument niet thuis was. Het moet uitgesloten worden geacht dat de consument geen enkel bericht van de ondernemer heeft ontvangen. Uit de stukken van het geschil blijkt dat de consument zelf veronderstelt dat voor haar bestemde poststukken zijn ontvreemd. Dat is een omstandigheid die niet aan de ondernemer kan worden toegerekend. Daar komt bij dat de consument zelf bij de ondernemer had kunnen informeren waar de jaarafrekening bleef, die zij kennelijk niet onder ogen heeft gehad.   De jaarlijkse afrekening van het waterverbruik, waarbij de maandelijkse voorschotbedragen worden verrekend, is allerwege gebruikelijk en het moet de consument dus zijn opgevallen dat de jaarafrekening 2010/2011 uitbleef. Aan de ondernemer valt dus niets te verwijten en derhalve kan hij niet worden verplicht de gemaakte kosten te crediteren.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 27 maart 2011.