Afsluitkosten; ondernemer heeft geen hernieuwd huisbezoek afgelegd dan wel aan de consument mededeling gedaan over datum van afsluiting; kosten in dit geval voor rekening van beiden.

  • Home >>
  • Water >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Water    Categorie: Afsluiting    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 74267

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de door de ondernemer in rekening gebrachte kosten wegens het af- en aansluiten van de wateraansluiting.   De consument heeft op 18 januari 2013 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 17 januari 2013 heeft de ondernemer zonder concrete aankondiging de wateraansluiting afgesloten.   De ondernemer heeft zich niet gehouden aan de regelgeving, in het bijzonder artikel 4 van de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 17 april 2012 (Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater).   Op de ondernemer rust ingevolge deze regeling een inspanningsverplichting om afsluitingen zoveel mogelijk te voorkomen. De ondernemer heeft weliswaar op 1 augustus 2012 een bezoek gebracht aan de woning van klager, maar heeft toen niemand thuis aangetroffen. Hierna ontving de consument een aanmaning voor de nota van juli 2012 op 14 augustus 2012. Het bezoek had betrekking op de openstaande nota van april 2012. De nota van april is na het huisbezoek op 4 september 2012 voldaan.   Voor de openstaande nota van januari 2013, waarop de afsluiting volgde, heeft de ondernemer niet voldaan aan zijn inspanningsplicht om afsluiting te voorkomen. De woning van de consument bevindt zich op de 3e etage en de plaats van de afsluiting is gelegen buiten naast de voordeur. Er is niet de moeite genomen om aan te bellen. Het water is zonder waarschuwing afgesloten en men heeft een briefje in de brievenbus gedaan dat dit was gebeurd. De afsluiting vond plaats vóór 08.00 uur in de ochtend.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Er was geen sprake van betalingsonwil, maar van betalingsonmacht. De consument wachtte op een betaling van het uitzendbureau die maar niet kwam. De consument is aan te merken als een kwetsbare consument waarover in de regeling van het afsluitbeleid wordt gesproken. Hij heeft dat niet aan de ondernemer gemeld.   Er is op de bewuste dag niet aangebeld. Het was nog geen 08.00 uur ’s ochtends. Iedereen was thuis. Om 08.19 uur heeft de consument met de ondernemer gebeld om opheldering te krijgen over de afsluiting. De consument wist niet dat de afsluiting op 17 januari 2013 zou plaatsvinden.   Het gaat de consument om de in rekening gebrachte afsluitkosten. Voorrijkosten zou de consument hoe dan ook zijn verschuldigd. De afsluitkosten bedroegen € 164,50.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Per 1 januari 2012 was er geen openstaand saldo.   In de periode vanaf 1 januari 2012 tot de dag van de afsluiting heeft de ondernemer nimmer enig bericht ontvangen. Op 1 augustus 2012 heeft een incassomedewerker van de ondernemer een bezoek aan het adres van de consument gebracht om het openstaande saldo te bespreken. Hij treft niemand thuis. Er wordt een schrijven achtergelaten inhoudende dat het openstaande bedrag binnen 2 dagen moet worden voldaan. Betaling volgt pas een maand later. Hierna blijft verdere betaling uit. De voorschotfacturen van 8 juli 2012 en 8 oktober 2012 blijven onbetaald. Op 10 november 2012 wordt voor de laatste factuur nog een herinnering gestuurd.   Op 17 januari 2013 wordt door een incassomedewerker wederom een bezoek gebracht aan het adres van de consument. Zoals bij elk bezoek wordt eerst aangebeld. Hierop komt geen reactie, waarop de watermeter wordt afgesloten. Nog dezelfde dag neemt de consument contact met de ondernemer op. Hij zendt een betaalbewijs van een bedrag van € 528,– dat hij aan de ondernemer heeft overgemaakt. De betaling is gedaan naar een onjuist rekeningnummer. Nadat dit is hersteld wordt meteen aangesloten.   De ondernemer betwist dat hij zich onvoldoende heeft ingespannen als is voorgeschreven in de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers.   Er is getracht een huisbezoek af te leggen en voorafgaand aan de afsluiting is er aangebeld. Eerst daarna is afgesloten.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Er is aan de consument geen exacte datum van de voorgenomen afsluiting opgegeven. Dat is vaak nog niet bekend. De instructie is dat er moet worden aangebeld voordat er wordt afgesloten. Op 17 januari 2013 is na de afsluiting een brief, die ter plekke is geprint, achtergelaten.   Het 2e bezoek is het moment van de afsluiting. De ondernemer begrijpt dat mensen in een problematische financiële situatie hun post niet altijd openmaken.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Het geschil van partijen betreft de door de consument opgeworpen vraag of de ondernemer zich aan de ingevolge artikel 4 van de Regeling afsluitbeleid voorgeschreven inspanningsverplichting om persoonlijk contact met de consument met een betalingsachterstand te krijgen, heeft voldaan.   Naar de consument stelt heeft een eerdere poging tot het afleggen van een huisbezoek betrekking op een andere openstaande factuur dan waarvoor is afgesloten en heeft na dat huisbezoek ook betaling van het openstaande bedrag plaatsgevonden. De ondernemer heeft de afsluitingsdatum van tevoren niet aangekondigd en heeft evenmin op de bewuste dag bij de consument, die thuis was, aangebeld. De ondernemer stelt daartegenover dat hij met de poging op 1 augustus 2012 om een huisbezoek af te leggen, het sturen van meerdere aanmaningen en betalingsherinneringen en het aanbellen op 17 januari 2013 voorafgaand aan zijn inspanningsverplichting heeft voldaan.   De commissie stelt voorop dat betalingsonmacht geen reden is om geen betalingen te hoeven doen. De consument is in gebreke gebleven om de ondernemer te informeren over zijn problematische financiële positie, maar heeft ervoor gekozen om zich in stilzwijgen te hullen en in zoverre heeft hij het onheil, te weten de afsluiting aan zichzelf te wijten.   Met de consument is de commissie echter van oordeel dat het op de weg van de ondernemer had gelegen om voorafgaand aan het moment van afsluiting een hernieuwd huisbezoek af te leggen dan wel aan de consument mededeling te doen van de voorgenomen datum van afsluiting van de wateraansluiting. Daarbij komt dat tegenover de betwisting van de consument dat er door de incassomedewerker op 17 januari 2013 voorafgaand aan de afsluiting is gebeld, geen nader bewijs is overgelegd van deze handeling, maar men slechts heeft verwezen naar de aan de medewerkers gegeven instructie om in alle gevallen aan bellen. Aldus is niet komen vast te staan dat er daadwerkelijk is aangebeld.   Gelet op het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht van de consument als gedeeltelijk gegrond moet worden aangemerkt. Dit brengt mee dat de ondernemer zal worden veroordeeld om aan de consument de helft van de in rekening gebrachte afsluitkosten terug te betalen. Dit betreft een bedrag van € 82,25.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 82,25. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,42 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Water op 12 april 2013.