Afwateringsprobleem bij dakrenovatie ongegrond verklaard

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Dakbedekking    Categorie: (non)conformiteit / Deskundigenonderzoek    Jaartal: 2024
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 225509/242714

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument betwist de kwaliteit van het geleverde pannendak, bewerend dat de nieuwe pannen niet correct zijn geplaatst, resulterend in een afwateringsprobleem. De ondernemer beweert dat het probleem niet aan hun werk te wijten is. Een deskundige concludeert dat het afwateringsprobleem voortkomt uit de oorspronkelijke ontwerpkeuzes voor de dakgoot, niet uit de werkzaamheden van de ondernemer. De commissie wijst de klacht af en stelt voor dat, indien de consument het eens is, de aanpassingen aan het dak tegen betaling van € 1.200 worden uitgevoerd.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft een overeenkomst van april 2022 met betrekking tot het leveren en aanbrengen van een
nieuw pannendak met Nelskamp S-pannen, inclusief het verwijderen en afvoeren van de bestaande RBB
Sneldek pannen. De aanneemsom van € 26.898,30 is door de consument (onder protest) betaald.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt
het standpunt op het volgende neer.

De technisch adviseur van de ondernemer heeft vooraf de verzekering gegeven dat de door hem
voorgestelde nieuwe dakpan qua maatvoering/vorm gelijk is aan de oude dakpan en dat er daarom verder
geen aanpassingen nodig zouden zijn. Voor de consument was deze informatie van wezenlijk belang,
omdat zij geen aanpassingen aan het dak, de boeidelen of dakgoten wilde laten doorvoeren.

Tijdens de uitvoering van het werk constateerde de consument dat de nieuwe dakpan ten opzichte van de
dakgoot zichtbaar hoger ligt en dat de onderste rij pannen verder over de dakgoot doorloopt, waardoor het hemelwater niet meer in, maar over de dakgoot stroomt.

De uitvoerder gaf daarna toe dat er duidelijk een afwateringsprobleem is ontstaan als gevolg van de
afwijkende maatvoering van de nieuwe dakpan en dat dit alleen opgelost kan worden door verhoging van
de boeidelen, vervanging van de zinken dakgoten met kraal bovenop het boeideel en het hoger leggen van
de onderste panlatten.

Van de ondernemer is vervolgens een mail ontvangen waarin de verschillende herstelwerkzaamheden
werden beschreven met een offerte met herstelkosten die waren begroot op € 6.872,80 incl. BTW, exclusief
schilderwerk, dat volgens de schilder rond € 1.300,– incl. BTW zou zijn. Inmiddels zijn de loon- en
materiaalkosten gestegen en zullen de kosten hoger zijn.

De consument heeft de ondernemer aansprakelijk gesteld voor het afwateringsprobleem, de schade, alle
bijbehorende herstelkosten (tegen de op het moment van herstel geldende prijzen) alsmede voor alle
noodzakelijke extra kosten, waaronder de kosten van het schilderwerk (gevolgschade) na het herstelwerk.
De ondernemer heeft wettelijk de plicht om zich van tevoren te vergewissen of alles goed en zonder enige
aanpassing aan de dakgoten/boeidelen te realiseren was met de nieuwe – door de ondernemer qua maat
en vorm als gelijk voorgestelde – dakpan.

De ondernemer heeft een verwijtbare fout gemaakt door aan te geven dat de maat/vorm van de door hem
voorgestelde nieuwe dakpan gelijk was aan de oude dakpan en dat er geen aanpassingen nodig waren.
De ondernemer is verantwoordelijk voor het verstrekken van onjuiste informatie, voor onzorgvuldig
handelen en voor het verzuim te waarschuwen dat deze dakpannen hoger t.o.v. de dakgoot zouden liggen
met alle gevolgen van dien. Daarmee is de ondernemer aansprakelijk voor het ontstane
afwateringsprobleem, de schade en herstelkosten.

De ondernemer had een waarschuwingsplicht op het moment van het leggen van de eerste dakpannen,
zodra duidelijk werd, dat ze te hoog kwamen te liggen. Dit heeft hij verzuimd. Pas na de eigen waarneming
en verzoek van de consument kwam de uitvoerder ter plekke.

De ondernemer dient het herstelwerk binnen het aangenomen werk voor de opdrachtgever kosteloos te
herstellen.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern
komt het standpunt op het volgende neer.

In overleg met de consument is gekozen voor pannen met dezelfde lengtemaat als de bestaande
dakpannen, waardoor de dakconstructie niet behoefde te worden aangepast. Op verzoek van de
consument is voorts een vogelwering aangebracht. Met het blote oog is niet waarneembaar dat de nieuwe
pannen hoger liggen dan de oude pannen, omdat het verschil slechts 0,6 cm bedraagt. Wel is juist dat de
dakpannen door de vogelwering iets hoger liggen, maar dat was op uitdrukkelijk verzoek van de
consument.

De ondernemer heeft op het werk aangeboden om kosteloos de vogelwering bij de onderste rij pannen te
verwijderen en om een extra panlat aan te brengen zodat de pannen 1 cm hoger boven de dakgoot
stoppen. Beide opties zijn door de consument geweigerd. Thans zijn de daaraan verbonden kosten voor de
ondernemer aanzienlijk hoger omdat men niet meer op het werk aanwezig is met alle benodigde
hulpmiddelen.

De ondernemer acht zich niet aansprakelijk voor het afwateringsprobleem, omdat dat tot oorzaak heeft de
breedte of grootte van de dakgoot, niet het uitgevoerde werk en de daarbij gebruikte materialen. De
ondernemer heeft het werk naar behoren uitgevoerd en daaraan kleven geen gebreken.

Het deskundigenonderzoek
De deskundige heeft de situatie ter plaatse onderzocht en van zijn bevindingen op 31 januari 2024
rapport uitgebracht. Die komen op het volgende neer.

Bij hevige regen schiet het regenwater vanaf het vernieuwde pannendak deels over de dakgoot heen. Niet
al het regenwater wordt thans opgevangen door de dakgoot.

De gekozen dakpan Nelskamp S-pan is vergelijkbaar met de oude betonpan RBB Sneldek. Normaliter zijn
deze pannen gewoon uitwisselbaar op de bestaande panlatten. Echter, bij de woning van de consument is
de grotendeels verholen dakgoot onderaan de dakvlakken behoorlijk ver onder de dakpannen ontworpen,
hetgeen een kritisch ontworpen gootdetail is voor wat betreft de wateropvang. Er is slechts circa 45 tot 70
mm ruimte aanwezig tussen de onderrand van de onderste dakpannen en de rand van de zinken
gootbekleding.

De nieuwe dakpan is enkele millimeters dikker dan de oude dakpan. Daardoor komt de onderrand van de
onderste dakpannen iets hoger te liggen. Die onderrand wordt verder omhoog gedrukt door de extra
aangebrachte vogelschroot op de onderste panlat. Door de hoger gesitueerde onderrand in combinatie met
de geringe afstand tot de rand van de dakgoot schiet het regenwater bij hevige regen te hoog tegen de
rand van de dakgoot, waardoor een deel van het water over de rand klettert. Doordat de nieuwe dakpan
een gladder oppervlak heeft dan de oude dakpan heeft het aflopende water een hogere snelheid wat een
en ander kan verergeren.

Dat de ondernemer dit vooraf niet heeft verwacht, is hem eigenlijk niet te verwijten. Normaal gesproken zijn
Sneldekkers gewoon uitwisselbaar.

De door de consument vermelde herstelmethode zoals vermeld in de offerte van de ondernemer is een
goede oplossing maar verandert veel aan de woning en staat (kostentechnisch) niet in verhouding tot het
probleem.

De deskundige adviseert om enige aanpassingen te doen zodat de onderrand van de onderste dakpannen
wordt verlaagd dan wel dat de onderste dakpannen wat verder omhoog geschoven kan worden zodat de
afstand tussen de onderrand en de rand van de dakgoot wat groter wordt, als volgt:
– verwijderen en niet terugplaatsen van de plastic vogelschroot (scheelt circa 10 mm in hoogte);
– de onderste panlat verwijderen en een nieuwe, dunnere panlat iets hoger op het dakvlak aanbrengen;
– de opgezette rand van de zinken gootbekleding onder de dakpannen achterover buigen (de dakpannen
rusten op deze rand);
– om de onderste dakpannen wat verder omhoog te kunnen hangen moet de panlat waaraan deze pannen
hangen aan de bovenzjjde worden opgedikt of hoger worden gepositioneerd.

De deskundige verwacht dat met deze aanpassingen de oude situatie wordt benaderd en dat de waterlast
bij hevige regen wordt vermeden. De aan deze aanpassingen verbonden kosten begroot de deskundige op
circa € 1.200,– inclusief btw.

De consument heeft nog gesteld dat de deskundige ten tijde van zijn onderzoek nog mondeling uitlatingen
heeft gedaan waarvan zij wenst dat de commissie die in haar beschouwingen betrekt. Voor zover die
uitlatingen niet in het rapport van de deskundige voorkomen, kan de commissie die niet bij de beoordeling
betrekken bij gebreke van bevestiging door de deskundige dat hij die uitlatingen heeft gedaan.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De vraag die voorligt is of de ondernemer toerekenbaar is tekortgeschoten in de uitvoering van de
aangenomen werkzaamheden. De commissie beantwoordt die vraag ontkennend. Overwogen wordt in dit
verband dat uit de bevindingen van de deskundige Bron, waaraan de commissie zich conformeert, volgt dat
het probleem met de waterafvoer ten gronde tot oorzaak heeft het door de architect van de woning kritisch
ontworpen gootdetail voor wat betreft de wateropvang, doordat de onderste rij dakpannen behoorlijk ver
over de grotendeels verholen dakgoot is ontworpen. Dat het probleem met de waterafvoer zich thans na de
vervanging van de dakpannen blijkt te manifesteren, acht de deskundige niet aan de ondernemer
verwijtbaar, omdat de sneldek dakpannen in de oude en de nieuwe situatie gewoon uitwisselbaar zijn
zonder dat aanpassing van de onderliggende constructie nodig is, zodat de ondernemer bij het aangaan
van de overeenkomst niet op het thans gebleken probleem bedacht hoefde te zijn. Daarmee is de oorzaak
van het probleem van de waterafvoer niet aan de ondernemer toe te rekenen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Ter zitting is nog ter sprake geweest het advies van de deskundige om het probleem met enige
aanpassingen op te lossen. De ondernemer heeft zich bereid verklaard om die aanpassingen conform het
advies uit te voeren tegen betaling door de consument van het door de deskundige begrote bedrag van
€ 1.200,– inclusief btw. De consument heeft zich hiermee (nog) niet akkoord verklaard. De commissie zal
hierna in de beslissing opnemen dat, indien zij zich alsnog hiermee akkoord verklaart, de ondernemer die
aanpassingen tegen betaling van € 1.200,– inclusief btw dient uit te voeren conform het advies van de
deskundige.

Daarom wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Indien de consument binnen een maand na verzending van deze uitspraak schriftelijk aan de ondernemer
kenbaar maakt dat zij akkoord is met het aanbrengen van de door de deskundige geadviseerde en
gespecifieerde aanpassingen tegen betaling van € 1.200,– inclusief btw, dient de ondernemer die
aanpassingen binnen twee maanden na het schriftelijk akkoord van de consument (zulks in overleg met de
consument) uit te voeren.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Dakbedekking, bestaande uit de heer mr. R.J. van Boven,
voorzitter, de heer E. Wiepking, mevrouw mr. M.J. Boon, leden, op 27 maart 2024.