Afwijken van algemene voorwaarden mag maar niet ten nadele van consument.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 63469

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 29 mei2011 tussen partijen totstandgekomen huurovereenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het ter beschikking stellen van een vakantiewoning (Alkea) in Brenzone (Italië) aan het Gardameer voor de periode 20 augustus 2011 tot 27 augustus 2011 tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.133,50, exclusief een bedrag van € 396,– ter plaatse te voldoen.   De consument heeft op 6 september 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Zonder opgave van redenen heeft de ondernemer per brief van 7 juni 2011 de reservering van de vakantiewoning in Brenzone geannuleerd. De ondernemer weigert de aanbetaling van € 666,29 aan ons terug te betalen met een beroep op de artikelen 8 en 12 van de ‘Voorwaarden tussen verhuurder en huurder (van de verhuurder)’. Volgens mij zou de aanbetaling dienen te gebeuren binnen 14 dagen na bevestiging van onze reservering. We hebben die definitieve bevestiging op 6 juni 2011 ontvangen en de betaling van € 666,29 gedaan op 10 juni 2011. Door de annulering van de ondernemer was de door ons te huren vakantiewoning op 24 juli 2011 niet meer beschikbaar.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik erken bij nader inzien dat ik op 29 mei 2011 een definitieve huurovereenkomst heb gesloten. Het is juist dat ik op 31 mei 2011 telefonisch contact heb gehad met de ondernemer over de door mij gedane boeking op 29 mei 2011. Ik heb gelezen dat ik direct een aanbetaling moest doen van € 666,29. Dat bedrag heb ik niet direct voldaan, maar pas op 10 juni 2011. Hiertoe beroep ik mij op de algemene voorwaarden van de Thuiswinkel organisatie. Daarin wordt een betalingstermijn genoemd van 14 dagen.   De consument verlangt terugbetaling van € 666,29.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 29 mei 2011 heeft de consument van ons een definitieve boeking ontvangen voor de vakantiewoning in Italië. Na het maken van de boeking heeft de consument een definitieve bevestigingsmail ontvangen, waarin staat aangegeven dat de aanbetaling gelijk voldaan dient te worden. Tijdens het telefonisch onderhoud met een van onze medewerkers op 31 mei 2011 heeft de consument te kennen gegeven een optie boeking te willen in plaats van een definitieve boeking. In dit gesprek is de consument geïnformeerd dat er een definitieve boeking is gemaakt en dat kosteloos annuleren helaas onmogelijk is. We hebben toen per brief van 7 juni 2011 de boeking geannuleerd conform onze voorwaarden vanwege het niet ontvangen van de aanbetaling. Wij hebben de consument nog de mogelijkheid gegeven een nieuwe reservering te maken, waarbij de annuleringskosten zouden komen te vervallen, na ontvangst van de aanbetaling. Die hebben wij drie dagen later ontvangen, maar tevens hebben wij gehoord dat de oorspronkelijk gehuurde vakantiewoning niet meer beschikbaar was. Er is toen door ons naar alternatieve woningen gezocht aan de hand van de door de consument opgegeven zoekcriteria. Een maand later ontvingen wij van de consument schriftelijk op 25  uli dat geen van de gestuurde alternatieven in aanmerking kwamen en dat de consument zijn aanbetaling teruggestort wilde hebben. Naar onze mening is de consument, die niet aan artikel 8 van de huurvoorwaarden heeft voldaan de aanbetaling aan ons verschuldigd.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Deze zaak is voor ons van belang voor de vraag welke voorwaarden gelden, onze huurvoorwaarden of de algemene voorwaarden van de Thuiswinkel organisatie. Immers, beide voorwaarden zijn op de overeenkomst tussen partijen van toepassing en onze voorwaarden eisen een directe aanbetaling en de Thuiswinkel organisatie voorwaarden hanteren een betalingstermijn van 14 dagen. Het is juist dat de aanbetaling door de consument is gedaan op 10 juni 2011. Voor het overige handhaven wij ons standpunt.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Vaststaat dat de consument op 10 juni 2011 de aanbetaling heeft gedaan van € 666,29, mitsdien binnen de termijn van 14 dagen als genoemd in artikel 13 van de algemene voorwaarden van de Thuiswinkel organisatie.   Artikel 17 van de algemene voorwaarden van de Thuiswinkel organisatie, voor zover thans van belang, luidt: ‘Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn…………………..’   De termijn van directe betaling is strijdig met artikel 17 van de Thuiswinkel organisatie voorwaarden. De termijn wijkt namelijk ten nadele van de consument af.   Een en ander betekent dat de consument tijdig heeft betaald en de ondernemer geen aanspraak mag maken op de annuleringskosten, zijnde het aanbetalingbedrag van € 666,29, van artikel 8 in combinatie met artikel 12 van de voorwaarden van de ondernemer. Overigens geldt artikel 12 enkel voor het geval de consument tot annulering overgaat en dat is hier niet gebeurd. Immers, het is de ondernemer die heeft geannuleerd.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 666,29. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, op 19 januari 2012.