Afwijzing verzoek tot correctie na verhuizing; werkelijke meterstanden inmiddels bekend; correctienota – 2

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Verhuizing    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 35413

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de aan de consument gezonden eindnota’s van 15 september 2009 en van 24 september 2009.   De consument heeft op 19 september 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Wegens een verhuizing na de verkoop van de woning van de consument aan de (adresgegevens) heeft de consument op 15 september 2009 de eindafrekening van dat adres ontvangen. Bij te betalen was een bedrag van € 640,08. De ondernemer heeft echter niet de meterstanden per 4 augustus 2009 gehanteerd. De juiste standen waren per 4 augustus 2009:   Gas: 31 820 m3; elektriciteit dal (II): 19 641 en hoog (I): 21 139 kWh. Dit blijkt uit de opgave van de energieleverancier van de nieuwe bewoner van 4 augustus 2009.   Aanvankelijk had de consument verzuimd de juiste verhuisstanden door te geven. Naar aanleiding van een verzoek daartoe van de ondernemer heeft de consument alle benodigde informatie, waaronder een dubbel ondertekend meterstandenformulier.   De ondernemer is echter niet bereid gebleken de juiste meterstanden te hanteren en een correctie uit te voeren. Men stelde dat het verschil te klein was en de formulieren niet tijdig waren ingestuurd. Dat wordt door de consument betwist.   De consument heeft onder protest de eindnota voldaan.   In juni 2009 besloot de consument voor zijn nieuwe adres (adresgegevens) een nieuwe energieleverancier te kiezen. De overeenkomst met de nieuwe leverancier is op 17 augustus 2009 ingegaan.   Op 8 september 2009 ontving de consument van de ondernemer een opgave van de meterstanden per 16 augustus 2009: gas 11 792; elektriciteit I 21 346 en II 19 159.   Op de eindafrekening van 24 september 2009 bleek dat deze standen ten onrechte niet door de ondernemer waren gehanteerd. De consument diende een bedrag van € 308,37 bij te betalen. Op deze eindafrekening werden de volgende standen aangehouden: gas 11 954; elektriciteit I 21 894 II 19 754.   De ondernemer verwijst de consument, die om correctie verzoekt, naar zijn nieuwe energieleverancier. Deze geeft aan dat geen correctie mogelijk is.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument heeft geklaagd en daarbij aangegeven dat er sprake was van geschatte standen, terwijl de werkelijke standen voorhanden waren.   De consument blijft bij zijn relaas van 14 januari 2010 en verzoekt de commissie de ondernemer op te dragen de betreffende eindnota’s te corrigeren aan de hand van de daarin genoemde meterstanden.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Bij brief van 22 oktober 2009, betreffende de (adresgegevens), laat de ondernemer aan de consument weten dat de consument de meterstanden niet tijdig, dat wil zeggen binnen 5 dagen na de verhuizing, heeft doorgegeven, waardoor de netbeheerder de standen heeft geschat.   De ondernemer krijgt van de netbeheerder geen goedkeuring om de standen te corrigeren, omdat de afwijking te klein is. Hierdoor blijven de administratieve meterstanden gehandhaafd.   Bij brief van 6 november 2009 laat de ondernemer weten dat de afwijking van de meterstanden valt binnen de normen die de netbeheerder hanteert. De ondernemer vindt het vervelend dat de correctieaanvraag wordt afgewezen. De consument wordt geadviseerd om aan de huidige bewoners te vragen een correctieverzoek in te dienen met een dubbel ondertekend meterstandenformulier. Als de ondernemer het bericht krijgt dat de standen worden gecorrigeerd dan zal hij een correctie uitvoeren. Ook kan de consument het verschil met de nieuwe bewoner verrekenen.   Bij brief van 12 november 2009 laat de ondernemer weten dat de gecorrigeerde meterstanden door haar niet zijn ontvangen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie stelt voorop dat de ondernemer uit hoofde van een door hem met de consument gesloten overeenkomst in beginsel slechts het werkelijke gebruik van energie door de consument in rekening mag brengen. Brancheafspraken die tot een andere uitkomst leiden kunnen aan de consument niet worden tegengeworpen.   Uit de stukken en uit hetgeen, onweersproken door de ondernemer, ter zitting door de consument is aangevoerd, blijkt dat de ondernemer op beide eindafrekeningen waarover door de consument wordt geklaagd, niet de werkelijke maar geschatte standen hanteert, die in beide gevallen hoger zijn dan de door de consument gestelde werkelijke standen. In weerwil van herhaalde verzoeken van de consument, die aanvankelijk niet tijdig, maar uiteindelijk wel de juiste informatie heeft verschaft, is de ondernemer met een beroep op de netbeheerder c.q. de nieuwe leverancier niet tot correctie overgegaan.   Nu naar het oordeel van de commissie niet gezegd kan worden dat de verschillen dermate klein zijn dat de consument geen gerechtvaardigd belang bij de gevraagde correcties heeft, zal de commissie de ondernemer dan ook opdragen beide eindafrekeningen te corrigeren op basis van de door de consument aan haar verstrekte gegevens.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Draagt de ondernemer op de eindnota van 15 september 2009 te corrigeren uitgaande van de volgende eindstanden: gas 31 820; elektriciteit I 21 139 en II 19 641.   Draagt de ondernemer op de eindnota van 24 september 2009 te corrigeren uitgaande van de volgende eindstanden: gas: 11 792; elektriciteit I 21 346 en II 19 159.   De ondernemer dient deze correctie binnen 14 dagen na de verzenddatum van dit bindend advies uit te voeren en de consument daarover binnen deze termijn te informeren.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 3 december 2010.