Afzuigkap voor consument uitgangspunt voor aankoop keuken. Consument wist dat ondernemer deze via derde wilde leveren. Informatieplicht ondernemer in dit geval niet boven onderzoekplicht consument.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 63770

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 23 februari 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een keuken met bijbehorende apparatuur tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 24.945,– vermeerderd met installatiekosten van € 1.705,54. De levering vond plaats op of omstreeks mei 2010 (week 18). De consument heeft een bedrag van € 3.725,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft direct na ingebruikname (mei 2010) de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De geleverde afzuigkap voldoet niet. De afzuiging is onvoldoende en vette lucht wordt niet goed geabsorbeerd. Er is een inbouwunit geplaatst in een schouw die twee kleine roosters aan de zijkant heeft. De unit is aan het plafond bevestigd hetgeen niet in overeenstemming is met de installatie vereisten van de fabrikant. De ombouw van de afzuigkap paste niet waardoor de consument twee maanden geen gebruik heeft kunnen maken van de keuken. Na plaatsing van de nieuwe ombouw bleken de uitblaasroosters niet goed te zijn gemonteerd. De ondernemer heeft op 9 februari 2011 de montagehandleiding bij de fabrikant opgevraagd. Dit bleek een handleiding te zijn van een randafzuiging zonder plasmanorm-unit. De consument meent dat het product is samengesteld. Er is geen standaardproduct geleverd. De ondernemer heeft een ombouwkast op maat gemaakt. Zonder de beschikbare montagehandleiding zijn de afzuiginstallatie en ombouwkast al in mei 2010 geïnstalleerd. Er zijn vervolgens grote uitblaasroosters rondom de schouw geplaatst waardoor het binnenwerk zichtbaar is. Als gevolg van de te verrichten werkzaamheden is het stucwerk aan het plafond en de wand beschadigd. Het geluid van de afzuigkap is niet acceptabel. De koolstoffilters zijn al drie keer vervangen.   De consument heeft de ondernemer op 24  november 2011 in gebreke gesteld. Er is [een expertiserapport] opgemaakt waarin is aangegeven dat de afgezogen vette lucht wordt afgebroken en schone lucht dient te worden teruggeblazen. Dit blijkt niet te werken.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De ondernemer was volledig op de hoogte van de situatie en de afmetingen en hoogte van het souterrain. Er is geen deugdelijk advies verstrekt door de ondernemer. De consument wenste een alternatief voor de afzuiging naar buiten. De etenslucht blijft hangen en bij gebruik van de wok staat het blauw van de rook terwijl er wel voldoende beluchting in de ramen aanwezig is. Er is een ‘upgrade’ uitgevoerd en een gat naar het plafond gemaakt. De filters moeten regelmatig worden vervangen. Hierop was de consument niet voorbereid. Er is weinig vertrouwen meer in de ondernemer.   De consument meldt tot slot dat de verankering in het plafond zakt door de metalen constructie.   De consument verlangt kosteloos herstel van de gebreken aan de afzuiginstallatie en herstel van de schade en vergoeding wegens ongemak.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer stelt dat de afzuigkap volgens de leverancier goed functioneert en is gemonteerd volgens de voorschriften van de fabrikant. De klachten zijn verholpen. Er is geen technisch probleem aanwezig volgens de fabrikant. Overigens wenste de consument persé dit type afzuigkap. Deze kap zit niet in het assortiment van de ondernemer. De kap is in het bijzijn van de consument correct gemonteerd.   [Het expertiserapport] wordt door de ondernemer niet erkend.   Wegens ongemak is een vergoeding aangeboden van € 500,–.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De ondernemer stelt dat de consument de desbetreffende afzuigkap wenste en dat in geval de ondernemer dit kon leveren een keuken zou worden afgenomen. Er was geen discussie mogelijk over alternatieven. De kap is op uitdrukkelijk verzoek van de consument geplaatst. De ondernemer benadrukt dat de kap goed functioneert. Nadat de aanmaning was verzonden, volgde plotseling de klacht.   De ondernemer heeft d.d. 8 juli 2011 een vergoeding aangeboden van € 500,–.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De keuken bevindt zich in het souterrain van de woning en heeft een plafondhoogte van 205 centimeter. Er is één deur aanwezig. Een en ander heeft een nadelige invloed op de afzuigunit. Het apparaat is na twee aanpassingen in orde maar levert niet het gewenste resultaat op. Een goede afvoer is alleen mogelijk door een afvoer naar buiten te maken.   Technisch herstel is mogelijk door een nieuwe schouw met dezelfde afzuigunit, zonder plasmanorm-reiniging en een afvoer naar buiten.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   In navolging van de deskundige stelt de commissie dat de afzuigkap in orde is. Dit betekent dat geen gebrek in het product aanwezig wordt geacht. Dat de afzuiging niet het gewenste resultaat oplevert doet hieraan in beginsel niet af. De lage plafondhoogte kan -zoals de deskundige stelt- weliswaar een negatieve invloed hebben op de afzuigmogelijkheid, doch het voert te ver aan te nemen dat de ondernemer hiervoor had moeten waarschuwen. Immers, het is duidelijk dat de desbetreffende afzuigkap voor de consument het uitgangspunt is geweest voor de aankoop van de keuken. Daarbij komt dat de consument ervan op de hoogte was dat de ondernemer dit product niet in het assortiment had doch wel bereid was dit via derden te leveren. Aan de levering heeft de ondernemer voldaan. De informatieplicht van de ondernemer gaat gezien de voornoemde omstandigheden niet boven de onderzoekplicht van de consument.   Een plasmanorm-afzuigkap heeft een recirculatie hetgeen betekent dat de ‘gezuiverde’ lucht weer in de ruimte wordt geblazen. Dit geeft een ander effect op de afzuiging dan een afzuiging naar buiten, waarover de consument aanvankelijk beschikte. Dat de plasmanorm-afzuigkap niet het gewenste resultaat oplevert, kan niet louter voor rekening en risico van de ondernemer worden gebracht. Er is geleverd hetgeen is besteld zodat geen sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis uit de overeenkomst.   Het aanbod van de ondernemer een schadevergoeding te betalen van € 500,– voor het ongemak dat de consument heeft ondervonden onder meer als gevolg van herstelwerkzaamheden, acht de commissie redelijk.   De klacht die ter zitting is geuit over de constructie aan het plafond betreft een nieuwe klacht die eerst bij de ondernemer zal moeten worden gemeld. De commissie zal deze klacht dan ook niet in behandeling nemen en daarover geen uitspraak doen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   De commissie acht het aanbod dat de ondernemer heeft gedaan ter oplossing van de klacht, voordat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, redelijk. De consument is ten onrechte niet op dit aanbod ingegaan. Omdat dit aanbod reeds voor het aanhangig maken van het geschil bij de commissie is gedaan, is de klacht ingevolge het reglement van de commissie in die zin derhalve ongegrond.   De ondernemer is echter gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, nu de commissie dit een redelijke oplossing van het geschil acht.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod inhoudende dat de ondernemer aan de consument een vergoeding betaalt van € 500,–.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Aan de ondernemer wordt een bedrag betaald van € 3.225,–. Aan de consument wordt een bedrag betaald van € 500,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 19 september 2012.