Akte van hypotheek blijkt niet nodig, cliënte niet eens met terugbetaling notaris

  • Home >>
  • Notariaat >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Notariaat    Categorie: Declaratie / Kosten    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 3297/10336

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De notaris heeft de cliënte een nota gestuurd voor een pakketprijs voor de akte van levering en akte van hypotheek, aangezien de levering van het appartement van cliënte plaatsvond en cliënte aan gaf dat er sprake was van een hypotheek. Toen achteraf bleek dat er geen sprake was van hypotheek, heeft de notaris een gecorrigeerde nota aan de cliënte gestuurd, het teveel betaalde bedrag terugbetaald en haar excuses aangeboden. De cliënte vindt dat zij een hoger bedrag terug moet krijgen. De commissie stelt vast dat de notaris de cliënte tijdig en duidelijk heeft geïnformeerd over de kosten die zij in rekening brengt voor haar werkzaamheden. De cliënte mag niet verwachten dat wanneer er eerst sprake is van een pakketprijs voor twee akten, een losse akte dan automatisch tegen de helft van de pakketprijs wordt doorgerekend. De akte wordt dan duurder en dit is ook door de notaris toegelicht.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De cliënte heeft de klacht voorgelegd aan de notaris.

Het betreft een declaratiegeschil.

Standpunt van de cliënte
Voor het standpunt van de cliënte verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op 23 april vond de levering van het nieuwe appartement van de cliënte plaats. De notaris heeft haar een extra bedrag van €695,– (exclusief BTW) laten betalen voor de hypotheekkosten. Achteraf gezien bleek de akte van hypotheek bij de consument niet nodig. De consument vroeg haar geld terug, maar zij ontving van de notaris maar een bedrag van €477,95 (inclusief BTW). De consument is het niet eens met het bedrag en verlangt het resterende bedrag van €363,– terug.

Standpunt van de notaris
Voor het standpunt van de notaris verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De nota is opgesteld op basis van de door cliënte aan de notaris verstrekte informatie. Daarbij is rekening gehouden met de voorgenomen vestiging van een hypotheekrecht op het betreffende registergoed. De kosten van die akte zijn bij cliënte in rekening gebracht, naast de kosten van de akte van levering. De kosten per akte bedragen in het geval dat de akte van levering gepaard gaat met een akte van hypotheek een bedrag van € 695,– exclusief btw (pakketprijs).

Naderhand bleek de hypothecaire lening niet noodzakelijk. Abusievelijk is die wijziging niet op de nota van afrekening van de cliënte doorgevoerd. De notaris heeft de cliënte nadat zij haar hierop attendeerde een gecorrigeerde nota van afrekening gestuurd en het teveel betaalde bedrag aan haar gerestitueerd, zijnde het restbedrag na aftrek van de kosten voor een afzonderlijke akte van levering (normaal € 995,– exclusief btw).

Ter zitting heeft de notaris verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Bij het bespreken van het koopcontract is door de notaris een bedrag van tweemaal € 695,– doorgegeven. Zij ging ervan uit dat er sprake zou zijn van een hypotheek. Dat werd ook door de cliënte bevestigd. Daarom zijn de kosten indien er geen sprake is van een hypotheek niet met de cliënte besproken.

Voor een koopcontract en levering met volmacht vraagt de notaris een bedrag van € 995,– en zonder volmacht een bedrag van € 895,–. Dit is ook aan de cliënte uitgelegd op deze wijze in een later stadium.
De cliënte heeft geen offerte opgevraagd voor de kosten van de notaris. De makelaar van de cliënte was ook aanwezig.

Bij de akte van levering heeft de notaris gehandeld op grond van een volmacht. Daardoor is er een onjuiste nota van aflevering gestuurd. De nota is aangepast en de notaris heeft haar excuses aangeboden. Dat voor een volmacht en een akte van levering een andere prijs zou gelden heeft de notaris telefonisch met de consument afgestemd.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie beslist naar redelijkheid en billijkheid met inachtneming van de tussen partijen geldende opdracht waarbij zij als maatstaf voor het handelen van de notaris hanteert dat deze heeft gehandeld zoals verwacht mag worden van een redelijk bekwame en redelijk handelende notaris.

In beginsel is het aan de notaris om de cliënte tijdig en duidelijk te informeren over de kosten die zij in rekening brengt voor haar werkzaamheden. De commissie stelt vast dat de notaris dat ook gedaan heeft en wel mondeling. Daarbij heeft zij op basis van de door cliënte verstrekte informatie bedragen genoemd die behoren bij een pakketprijs wanneer er sprake is van een levering en een hypotheek.

De commissie stelt vast dat de notaris de cliënte bij de bespreking van het koopcontract niet heeft geïnformeerd over de kosten van de notaris indien er onverhoopt geen sprake mocht zijn van een hypotheek. Dat behoefde op dat moment ook niet van de notaris verwacht te worden, nu de cliënte had aangegeven dat er van een hypotheek sprake was en zij werd vergezeld door haar makelaar in deze, een professionele partij.

Bij levering was er sprake van een machtiging en wist de notaris nog niet dat er geen sprake was van een hypotheek.

Nadat bleek dat er geen sprake was van een hypotheek, heeft de notaris de akte gecorrigeerd en hierbij haar excuses aangeboden. Zij heeft toen telefonisch besproken tegen welke tarieven zij haar werkzaamheden zou doorrekenen. Dit is door de cliënte onvoldoende betwist.

De cliënte mag ook niet verwachten dat waar er eerst sprake is van een pakketprijs voor twee akten, een losse akte dan automatisch tegen de helft van deze pakketprijs wordt doorgerekend. De akte wordt dan duurder en dat is door de notaris ook toegelicht.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de cliënte verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Notariaat, bestaande uit de heer mr. A.G.M. Zander, voorzitter, de heer mr. R.J. Holtman, mevrouw drs. P.C. Hoogeveen – de Klerk, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. C.C.J. Laenen, secretaris, op 20 november 2019.