Alle rechten consument bij contractovername over op nieuwe leverancier. Spelregels ACM niet boven wettelijke bepaling.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: contractovername / salderingsregeling    Jaartal: 2024
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 233462/237113

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Door de bedrijfsbeëindiging van de ondernemer ontgaat de consument de mogelijkheid binnen één verbruiksjaar de door haar opgewekte energie geheel te salderen. Omdat er sprake is van contractovername door de opvolgende leverancier, is de commissie van oordeel dat ook het door de consument opgebouwde recht ter zake van de saldering behoorde over te gaan. Nu dat niet gebeurd is, lijdt de consument schade die vergoed behoort te worden door de ondernemer.

Volledige uitspraak

Samenvatting

Door de bedrijfsbeëindiging van de ondernemer ontgaat de consument de mogelijkheid binnen één verbruiksjaar de door haar opgewekte energie geheel te salderen. Omdat er sprake is van contractovername door de opvolgende leverancier, is de commissie van oordeel dat ook het door de consument opgebouwde recht ter zake van de saldering behoorde over te gaan. Nu dat niet gebeurd is, lijdt de consument schade die vergoed behoort te worden door de ondernemer.

Beoordeling

Tussen partijen is een overeenkomst voor de levering van energie van kracht geworden met ingang van 1 mei 2023. Onderdeel van de overeenkomst was de levering van energie door de consument (zonnepanelen). De ondernemer heeft zijn bedrijfsuitoefening gestopt met ingang van 1 oktober 2023. Het contract is in juridische zin overgenomen door leverancier (naam). De ondernemer heeft met de consument afgerekend per 1 oktober 2023. Niet alleen het verbruik na saldering heeft hij afgerekend, maar ook de door de consument meer geleverde energie dan gesaldeerd kon worden. Die laatste afrekening vond plaats tegen een laag tarief. Bij leverancier (naam) start op 1 oktober 2023 voor de saldering een nieuw jaar.

De consument klaagt erover dat, indien het contract na 1 oktober 2023 doorgelopen zou zijn, alle door haar opgewekte energie gesaldeerd zou zijn met haar verbruik voor en na 1 oktober 2023. Door de saldering zou zij in feite voor die geleverde energie een hogere vergoeding ontvangen hebben dan nu per 1 oktober 2023 is afgerekend. De ondernemer betoogt dat hij conform de door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) opgestelde spelregels gehandeld heeft (afrekening bij bedrijfsbeëindiging dient plaats te vinden op dezelfde manier als bij overgang naar een andere leverancier).

De commissie overweegt dat de ondernemer met leverancier (naam) een contractovername is overeengekomen. Dat impliceert dat alle rechten en verplichtingen uit het contract op leverancier (naam) zijn overgegaan. Dat uit zich bijvoorbeeld in de overname van het tussen partijen overeengekomen tarief. De consument heeft een recht opgebouwd, dat volgens haar eruit bestaat dat zij, bij het doorlopen van het contract na 1 oktober 2023, aan het eind van het verbruiksjaar alle door haar in dat jaar opgewekte energie zou hebben kunnen salderen. De commissie is van oordeel dat spelregels van de ACM, die niet tussen partijen overeengekomen zijn, niet kunnen derogeren aan het principe bij contractovername dat ook alle rechten overgaan. Dat de redelijkheid en billijkheid zouden moeten leiden tot het volgen van de spelregels van de ACM vermag de commissie niet in te zien. Immers tussen de ondernemer en leverancier (naam) zouden betreffende over te nemen rechten afspraken te maken kunnen zijn. Dat dat niet gebeurd is regardeert de consument niet.

De commissie is van oordeel dat de consument, anders dan de ondernemer aanvoert, door diens handelen schade heeft geleden. Weliswaar start bij leverancier (naam) voor de saldering een nieuwe jaar, maar, hoelang de overeenkomst met leverancier (naam) ook duurt, de tot 1 oktober 2023 meer opgewekte energie dan gesaldeerd blijft afgerekend tegen het lage tarief.

Uit het verhandelde ter zitting blijkt dat de door de ondernemer per 1 oktober 2023 afgerekende geleverde energie die niet gesaldeerd kon worden, in de maanden na 1 oktober 2023 gesaldeerd zou zijn bij overname van het door de consument opgebouwde recht. Ter zitting herhaalde de consument het door haar in haar brief d.d. 29 november 2023 ingenomen standpunt dat door de wijze van afrekening door de ondernemer haar een bedrag van € 675,– ontgaan is. Dat bedrag had zij berekend op basis van de door leverancier (naam) berekende tarieven. De ondernemer heeft dat betoog niet weersproken. De commissie komt tot het oordeel dat de ondernemer door te handelen als hij gedaan heeft toerekenbaar tekortgeschoten is en derhalve de door de consument geleden schade ad € 675,– dient te vergoeden.

Voor zover de ondernemer betoogt dat de consument haar schade had kunnen beperken door voor 1 oktober 2023 over te stappen naar een andere leverancier, wijst de commissie dat betoog af. Immers de consument zou dan haar rechten op afrekening behorend bij contractovername opgegeven hebben, hetgeen niet van haar verlangd kan worden.

De commissie realiseert zich dat zij afwijkt van de beslissing van deze commissie d.d. 30 januari 2024 onder nummer 229747/233181. Dat redelijkerwijs saldering niet mogelijk is, is hiervoor in het kader van het volgen van de spelregels van de ACM besproken. Dat er enkele praktische bezwaren kleven aan het overgaan van de rechten van de consument is juist, maar dat zou opgelost kunnen zijn door afspraken tussen de ondernemer en leverancier (naam). De commissie ziet dan ook onvoldoende aanleiding die uitspraak te volgen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer dient aan de consument binnen 14 dagen na verzending van deze beslissing € 675,– te betalen. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, dient over dat bedrag de wettelijke rente vergoed te worden tot de dag van algehele betaling

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Deze behandelingskosten worden geheel betaald.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, bestaande uit de heer mr. R.J. Paris, voorzitter, de heer mr. F.J. Pirard, mevrouw J.M.A. van Haren, leden, op 22 februari 2024.