Als aanwezigheid tuin essentieel was voor sluiten overeenkomst, dan had de consument dat moeten melden aan de ondernemer

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Informatie    Jaartal: 2012
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 59896

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

 

Het geschil heeft betrekking op een van de ondernemer gehuurde vakantiebungalow in de periode van 8 juli 2011 tot 22 juli 2011 voor een bedrag van ruim € 2.273,–.

 

Standpunt van de consument

 

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument mocht verwachten dat de door hem gehuurde bungalow beschikte over een normale tuin. In plaats daarvan was er slechts een overdekt terras. De beschikking over een eigen tuin was echter essentieel voor het gezin van de consument met twee kinderen in de leeftijd van vijf en acht jaar. Door het ontbreken van een tuin werden de consument en zijn gezin gedwongen naar elders te gaan. Dat heeft extra kosten met zich gebracht.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De consument is in 2010 op het betreffende vakantiepark geweest en heeft toen gezien dat de vakantiebungalows waren voorzien van tuinen. Daarom heeft hij besloten voor de vakantie in 2011 op dat park een bungalow te huren. Uit de plattegrond van het park heeft hij begrepen dat bij de bungalow met het door hem opgegeven nummer, een tuin aanwezig was. Door het ontbreken van een tuin konden zijn kinderen alleen buiten spelen onder toezicht van de ouders. De consument heeft tevoren niet bij de ondernemer nagevraagd of de bungalow beschikte over een tuin.

De consument verlangt vergoeding van een bedrag van € 2.100,–.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Op de website en in de betrokken informatiebrochure vermeldt de ondernemer met betrekking tot het type bungalow dat de consument heeft geboekt, dat deze bungalow is voorzien van een terras met meubilair. Dit terras was ook daadwerkelijk bij de bungalow aanwezig zodat de ondernemer in dit opzicht aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. Uit de parkplattegrond valt in het geheel niet af te leiden dat de door de consument gehuurde bungalow beschikt over een tuin. Uit die plattegrond kan alleen worden opgemaakt dat naast de betrokken bungalow openbaar groen aanwezig is. Indien de consument het van essentieel belang had gevonden te kunnen beschikken over een grote tuin bij de door hem te huren bungalow, had hij dit tevoren kenbaar moeten maken aan de ondernemer. Dan hadden partijen daarover kunnen overleggen. De ondernemer tekent verder aan dat de kinderen van de consument konden spelen op een grasveldje dat is gelegen direct naast de struiken achter de betrokken bungalow. De ondernemer concludeert te hebben voldaan aan alle verplichtingen uit de overeenkomst.

Subsidiair voert de ondernemer aan dat hij de consument ter oplossing van het geschil heeft aangeboden een korting te geven op een volgend verblijf van € 150,– of een gratis weekend in een soortgelijke bungalow op zijn park. Dit aanbod heeft de consument afgeslagen.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De grasvelden op het park vormen openbaar groen; geen enkele vakantiebungalow beschikt er over een eigen tuin. Ook het gazon bij de bungalow tegenover die van de consument, is niet privé en is bestemd voor algemeen gebruik van de bezoekers van het park. Uit de plattegrond blijkt weliswaar dat de bungalows met groen zijn omgeven, maar daaruit kan zeker niet worden afgeleid dat het daarbij gaat om tuinen die behoren bij een bepaalde bungalow.

Inmiddels heeft de ondernemer de struiken die het terras van de betreffende bungalow scheidden van het grasveld, weggehaald waardoor er rechtstreeks en zonder belemmering toegang is van het terras naar dit veld.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Onvoldoende is komen vast te staan dat de consument op grond van uitlatingen of mededelingen van de ondernemer mocht verwachten dat de door hem gehuurde bungalow zou beschikken over een eigen tuin. Uit de door de consument aangehaalde, door hem ter zitting getoonde, plattegrond van het park kan weliswaar worden afgeleid dat de bungalows in het parkgedeelte waar de betrokken bungalow staat, door groen worden omgeven, maar daaruit blijkt niet dat die bungalows – ook niet die van de consument – beschikken over een eigen tuin. Verder is niet gesteld of gebleken dat de consument uit brochures, folders of de website van de ondernemer mocht afleiden dat bij de bungalow een tuin was. Indien de aanwezigheid van een eigen tuin voor de consument essentieel was voor het sluiten van de huurovereenkomst, had het op zijn weg gelegen de ondernemer daarvan uitdrukkelijk op de hoogte te stellen. Een en ander betekent dat niet is komen vast te staan dat de ondernemer bij de nakoming van de betrokken overeenkomst tekortgeschoten is.

De klacht van de consument moet derhalve worden afgewezen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie, op 13 januari 2012.