Als de voordeur minder dan 10 meter gaans van de openbare weg ligt, kan de consument niet verplicht worden een buitenbus zo dicht mogelijk bij de rijbaan te plaatsen.

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Brievenbusgeschil    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: POS04-0100

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op de plaats van de brievenbus.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Kern van de klacht is dat TPG Post weigert de post langer te bezorgen als wij de brievenbus niet verplaatsen. Wij moeten de brievenbus of aan ons huis bevestigen of aan de rand van de openbare weg plaats.   Onze voordeur bevindt zich op 7,4 meter van de openbare weg. Dus ruim binnen 10 meter. De brievenbus staat tussen de voordeur en de openbare weg op 4,8 meter van de weg. De brievenbus staat op een pleintje en is zeer goed te bereiken. De brievenbus kan niet aan de rand van de weg worden geplaatst, want daar bevindt zich een 1 meter brede leidingenstrook van de gemeente die vrij moet blijven.   Per saldo worden wij dus gedwongen de brievenbus met de nodige kosten en moeite verder van de openbare weg te plaatsen dan hij nu staat. Ook TPG Post zelf heeft hier alleen maar hinder van. Wij begrijpen er niets meer van.   De consument verlangt dat bepaald wordt dat de brievenbus op de huidige plaats kan blijven staan en de ondernemer de postbezorging op ons adres ongewijzigd zal voortzetten.   Standpunt van TPG   Het standpunt van TPG luidt in hoofdzaak als volgt.   Toedracht van het geschil De consument heeft van TPG Post op 24 maart, 21 april en 16 juni 2004 een drietal brieven ontvangen waarin hem telkens werd verzocht een brievenbus zo dicht mogelijk aan de rijbaan van de openbare weg te plaatsen. Zijn brievenbus staat niet, zoals wettelijk is voorgeschre­ven, zo dicht mogelijk bij de rijbaan van de openbare weg, maar staat op het erf voor zijn woning op 4,8 meter van de rand van de rijbaan van de openbare weg. In een gesprek met de consument op 18 juni is door een medewerker van TPG Post nogmaals duidelijk aangegeven waarom de brievenbus niet voldoet aan de wettelijke eisen. De consument heeft hierop de zaak aan de geschillencommissie voorgelegd omdat hij meent dat de stelling van TPG Post niet juist is. Indien de brievenbus zich binnen de grens van 10 meter van de openbare weg bevindt, wordt naar zijn mening wel voldaan aan de wettelijke eisen. Voorts meent hij dat TPG Post, aangezien de brievenbus al vanaf 1988 op deze plaats staat en bovendien twee jaar geleden nog in een betonvoet is gezet, nu geen bezwaren meer kan maken. Voorts is het hem onmogelijk, als TPG Post inderdaad het gelijk aan zijn kant zou hebben, de brievenbus zo dicht mogelijk aan de openbare weg te zetten, omdat de aangrenzende eerste meter van zijn erf vrij moet worden gelaten in verband met een onderliggende leidingenstrook van de gemeente.   Visie TPG Post De Postwet bepaalt in artikel 9 dat de minister van Verkeer en Waterstaat regels stelt omtrent plaats, afmeting en andere hoedanigheden van brievenbussen. Die regels zijn vastgelegd in het Besluit Brievenbussen. Toegespitst op de situatie van de consument staat daarin (artikel 1, lid 1) dat een brievenbus zo dicht mogelijk bij de rijbaan van de openbare weg behoort te zijn aangebracht. Daar op geldt alleen de uitzondering die in artikel 1, lid 4 staat. Indien een brievenbus in de voordeur van de woning zit (brievengleuf) of de brievenbus aan de gevel van de woning is bevestigd terwijl deze brie­venbus zich op niet meer dan tien meter gaans bevindt van de grens van de openbare weg, wordt dit in wettelijke zin opgevat als plaatsing zo dicht mogelijk aan de rijbaan van de openbare weg. Indien het evenwel gaat om een buitenbrievenbus, dat wil zeggen een brievenbus die niet in of aan de woning is bevestigd (wat hier het geval is), dan geldt de onverkorte regel van artikel 1, lid 1 en moet de brievenbus zo dicht mogelijk aan de rijbaan van de openbare weg staan.   Achtergrond van de regels in het Besluit Brievenbussen is het betaalbaar houden van de postbezorging. Het is in het belang van een goed functionerende landelijke postdienst dat de aflevering van post bij geadresseerden op doelmatige wijze kan plaatsvinden. In dat verband dienen bestellers zo min mogelijk af te wijken van de hoofdroute die langs de besteladressen voert. Een en ander is door de minister afgewogen tegen de individuele belangen van geadresseerden. Op basis van die afweging zijn de regels in het Besluit Brievenbussen vastgesteld.   Er zijn in Nederland thans ongeveer 800.000 buitenbussen geplaatst. Uit een recente inventarisatie komt naar voren dat in circa 60.000 gevallen de brievenbussituatie niet voldoet aan de wettelijke eis dat de brievenbus zo dicht mogelijk bij de rijbaan van de openbare weg behoort te zijn aangebracht. Hierdoor wordt de doelmatigheid van de postbezorging aangetast. TPG Post pakt die gevallen succes­sievelijk aan, om op die manier uiteindelijk een jaarlijkse efficiencyverbetering van vele miljoenen Euro’s te bewerkstelligen.   Het staat TPG Post daarbij niet vrij om naar believen in individuele gevallen een ruimere of strakkere interpretatie van de regelgeving te geven. Wanneer een uitzondering zou worden gemaakt, zou dat kunnen leiden tot nieuwe verzoeken om uitzonderingen, omdat een andere situatie ook gelijkenis ver­toont. Behalve gelijkenis zal zo’n situatie ook weer verschillen vertonen, en al doende belandt TPG Post op een hellend vlak. TPG Post kan mede daarom geen individuele uitzonderingen maken op de bestaande regelgeving die voorschrijft dat een buitenbus zo dicht mogelijk aan de rijbaan van de openbare weg dient te zijn aangebracht.   Het feit dat TPG Post de afgelopen 16 jaar nooit bezwaar heeft gemaakt tegen de huidige locatie van de brievenbus schept niet een recht op voortzetting van een van de toepasselijke regelgeving afwijkende situatie. Ten aanzien van het argument van de consument dat de brievenbus niet zo dicht mogelijk aan de openbare weg gezet kan worden omdat de aan de openbare weg grenzende eerste meter van zijn erf vrij moet worden gelaten in verband met een onderliggende leidingenstrook van de gemeente, merk ik op dat TPG Post er niet mee bekend is dat de gemeente daartegen bezwaar zou maken.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is de commissie van oordeel dat de klacht doel treft. Ter zitting heeft de commissie kennis genomen van de situatie ter plaatse en is van oordeel dat in het onderhavige geval aanleiding bestaat regels waarop de ondernemer zich beroept, niet letterlijk toe te passen. Naar het oordeel van de commissie bestaat aanleiding om in de onderhavige situatie de los geplaatste brievenbus gelijk te stellen met een brievenbus aan de gevel van de woning, nu de consument de brievenbus op heel korte afstand van de woning heeft geplaatst en daarmee een goede oplossing heeft bereikt, welke oplossing voor de bezorger van de post minder bezwaarlijk is dan wanneer de woning zich verder van de weg zou hebben bevonden. Het bijzondere van dit geval is naar het oordeel van de commissie daarin gelegen dat bevestiging van de brievenbus aan de gevel van de woning in dit geval niet van de consument mag worden verlangd.   Het besluit brievenbussen is gericht op het betaalbaar houden van de postbezorging in Nederland. Dat kan onder andere door het zo kort mogelijk houden van de route. Of zoals TPG het omschrijft: “Het zo min mogelijk afwijken van de hoofdroute die langs de besteladressen voert”. De wetgever heeft bepaald dat op alle adressen waarvan de voordeur of de woningbrievenbus zich bevindt op meer dan 10 meter gaans van de rijbaan van een voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen berijdbare openbare weg, TPG de verplichting kan opleggen tot het hebben van een buitenbus, zo dicht mogelijk bij de rijbaan. De maatregel is dus niet gericht tegen situaties waarin de afstand van voordeur en/of woningbrievenbus tot de rijbaan korter is. Het gaat immers niet aan om geadresseerden binnen de tien-metergrens te “beboeten” omdat zij TPG tegemoet komen in de afstand die door een besteller moet worden afgelegd.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Bepaald wordt dat de brievenbus van de consument kan blijven staan, waar hij staat en dat de ondernemer de postbezorging in die brievenbus dient voort te zetten.   Bovendien dient TPG overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 12 oktober 2004.