Als ondernemer stelt punctueel vervoer naar Schiphol aan te kunnen bieden, dient hij rekening te houden met vertraging op maandagmorgen alsmede het ophalen op twee adressen.

  • Home >>
  • Taxivervoer >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Taxivervoer    Categorie: Vertraging    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TAX05-0007

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil betreft de vraag of de ondernemer aansprakelijk is voor het te laat aanrijden en het missen van de vlucht.
 
De consument heeft in november 2004 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.
 
Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Als gevolg van vermoedelijk een planningsfout heeft de ondernemer er niet voor zorg gedragen dat de taxi op een zodanig tijdstip kwam voorrijden dat men de beoogde vlucht kon halen.
 
De consument verlangt een vergoeding van schade te weten de extra kosten als gevolg van het wijzigen van het ticket om een volgende vlucht te kunnen halen ten bedrage van in totaal € 160,–.
 
Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Dit komt er op neer dat vermoedelijk als gevolg van een fout van het reisbureau de taxi te laat is geboekt. Verder doet men een beroep op uitsluiting van gevolgschade.

Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
Van de volgende feitelijke gang van zaken kan worden uitgegaan.
Via het reisbureau had de consument ten behoeve van een reis op 25 oktober 2004 tezamen met haar moeder naar Barcelona een taxireis geboekt teneinde tijdig de vlucht naar Barcelona van 09.45 uur op die dag te kunnen halen. Op het desbetreffende formuleringsformulier was aanvankelijk een tijdstip van 09.45 uur opgenomen voor het ophalen met de taxi, maar doorgegeven is tijdig dat dit tijdstip 07.45 uur zou moeten zijn. Het was de bedoeling dat eerst de moeder van de consument zou worden opgehaald en vervolgens de consument, waarna men naar Schiphol zou rijden teneinde te kunnen inchecken en het vliegtuig te kunnen halen. Blijkens de door de ondernemer overgelegde uitdraai is de chauffeur te 07.26 uur uit Purmerend vertrokken, derhalve op een zodanig tijdstip dat hij onmogelijk op de twee adressen de beide passagiers kon ophalen teneinde tijdig op Schiphol te zijn. In feite was de chauffeur bij het eerste adres te circa 08.15 uur en op het tweede adres te circa 08.45 uur. Op de desbetreffende maandagmorgen stonden er files in en rond Amsterdam, zoals gebruikelijk. De ondernemer doet zich erop voorstaan gespecialiseerd te zijn in het vervoer naar Schiphol met het oog op het kunnen halen van vluchten.
 
Uit genoemde uitdraai, die door de ondernemer is overgelegd, blijkt zonneklaar dat men voor de onderhavige rit aanzienlijk te laat is vertrokken nu het de bedoeling was dat in elk geval men op het tweede adres aanwezig zou zijn te 07.45 uur althans daaromtrent, zodat men reeds eerder op het eerste adres aanwezig moet zijn. De vertrektijd was van dien aard dat dit nooit gehaald kon worden.
 
Van een ondernemer die zich erop laat voorstaan goed en punctueel het vervoer naar Schiphol te kunnen regelen, mag worden verwacht dat hij niet alleen rekening houdt met het feit dat op de beide adressen mensen opgehaald moeten worden teneinde tijdig op Schiphol te zijn maar bovendien ook dat er op een maandagmorgen extra drukte en files zijn. Onder deze omstandigheden moet worden geoordeeld dat de ondernemer zijn bijzondere verplichting als Schipholtaxi niet heeft gehonoreerd en dat hij als gevolg van de gemaakte fout aansprakelijk is voor een schade als de onderhavige, te weten de kosten van het omboeken van het ticket.
 
Al hetgeen in de briefwisseling door de ondernemer is aangevoerd, kan niet tot een ander oordeel leiden. In het bijzonder kan van de consument in omstandigheden als de onderhavige niet meer worden verwacht dan dat men enige regelmaat bij de centrale informeert waar de taxi blijft en dat in het bijzonder de situatie zo onduidelijk kan worden (aangegeven wordt dat de taxi onderweg is) dat het geen zin meer heeft om een andere taxi te bellen of een andere vervoersmogelijkheid te overwegen.
 
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
 
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 160,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.
 
Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Taxivervoer, op 2 augustus 2005.