Als tegels niet goed waren had de ondernemer moeten weigeren deze te verwerken.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Klussenbedrijven    Categorie: (on)deugdelijke levering / uitvoering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 66321

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 17 juni 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot renovatie van de badkamer tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 4.250,–.   De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 17 juli 2011.   De consument heeft op 31 juli 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik heb over deze werkzaamheden de volgende klachten: Van meerdere (6 stuks) wandtegels in de badkamers zijn hoekjes af. De voegen van de tegels zijn zeer verschillend, van 2 mm tot 5 mm. Meerdere wandtegels (7 stuks) zijn niet vlak aangebracht, en steken wel 3 mm uit. De gemetselde scheidingswand tussen douche en wasgedeelte staat 10 mm uit het lood. De thermostaatkraan van de douche werkt niet goed, wordt veel te heet en is niet in te stellen. De handdouche (lekt!) en stortdouche zijn niet zoals overeengekomen van [het merk] en de stang is niet recht gemonteerd. De afvoer van het badkamermeubel is niet in de muur gefreesd maar loopt over de vloer naar een bestaande afvoer.   De klachten zijn eerder beoordeeld en onderzocht door [een medewerker van de ondernemer]. Door hem is hierover ook gerapporteerd. Dat heeft echter niet tot een oplossing geleid.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik blijf bij wat door mij is aangevoerd. De consument heeft geen afschrift ontvangen van het door de ondernemer op schrift gestelde standpunt. Ter zitting is door mij alsnog een afschrift ontvangen van dat door de ondernemer op schrift gestelde standpunt. Na een korte onderbreking van de mondelinge behandeling, heb ik nog kunnen reageren op dat standpunt van de ondernemer.   De ondernemer heeft aangeboden om een aantal muurtegels te vervangen. Ondanks dat de ondernemer ruim de tijd heeft gehad om de kapotte tegels te vervangen, is dat niet gelukt. Uiteindelijk is de ondernemer daartoe een laatste termijn gesteld, maar ook dat heeft niet geholpen. De ondernemer bleef maar zeggen dat de tegels er aan kwamen. De consument heeft op een en ander dus tevergeefs lang gewacht. Het probleem met de thermostaatkraan bestaat ook nog steeds. Deze wordt bij de stand op 34 graden Celsius gewoon veel te heet. Volgens mij is die kraan kapot. De ondernemer heeft alle materialen aangeschaft en niet de consument. Juist is dat de ondernemer mij heeft bericht dat hij geen materiaal van [het merk] kon aanschaffen. Hij had daarom materiaal van naar eigen zeggen gelijksoortige kwaliteit meegenomen. Daar ben ik bij wijze van vervanging toen mee akkoord gegaan omdat het dezelfde kwaliteit als [het merk] zou betreffen. Later bleek dat niet het geval te zijn want het geleverde was m.i. van veel minder goede kwaliteit. Over de afvoer onder het badmeubel heeft de ondernemer mij verklaard dat het niet mogelijk was om die afvoer in de muur aan te brengen. Daarom heb ik ingestemd met de huidig zichtbare aanpak. Het aanbrengen van een koof was voor mij niet nodig. De deskundige vertelde tijdens diens bezoek dat de afvoer wel uit zicht in de wand had kunnen worden aangebracht. Op zich beschouw ik deze klacht niet als ernstig.   De consument verlangt een financiële oplossing. Nakoming/herstel door de ondernemer zie ik bij nader inzien niet meer zitten.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Ongeveer 6 tegels vertonen een fabricagefout. Het is mij niet gelukt vervangende tegels te verkrijgen. Verder is de consument gewaarschuwd dat de tegels qua maat afwijkend kunnen zijn en ook krom. De [merk]kraan was niet leverbaar. De huidige kraan is als alternatief aangeboden en daarmee is de consument toen akkoord gegaan. Dat de tussenwand uit het lood staat komt door de tegelkeuze (krom en scheef) van de consument. Met de consument is afgesproken dat de afvoer in het zicht zou blijven. De scheidingswand met de slaapkamer is ook maar 7 cm dik. De afvoer in de muur frezen, was dus geen optie. De consument had zich kosten kunnen besparen door sneller naar de commissie te stappen.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik blijf bij wat door mij is aangevoerd. Ook de ondernemer wenst een financiële oplossing van het geschil. Het is me inderdaad niet gelukt om de voor vervanging vereiste tegels te verkrijgen. De thermostaatkraan deugt inderdaad niet. De consument is akkoord gegaan met de meegenomen vervanging voor het [merk] materiaal. Het betreft materiaal van dezelfde kwaliteitsklasse. Alles is door mij bij [een leverancier] aangeschaft. Ik heb bij de aanleg van de riolering onder het badmeubel tegen de consument gezegd dat ik geen voorstander was van het hakken in deze dunne wand. De consument is daarin meegegaan. Ik heb aangeboden om de riolering uit zicht te houden middels een koof. Dat wilde de consument echter niet. In het rapport van de deskundige kan ik mij voor het overige in grote lijnen vinden. In totaal ben ik met deze klus ongeveer een week bezig geweest.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Alleen de consument was aanwezig bij mijn bezoek ter plaatse. De ondernemer is daartoe uitgenodigd op 11 juni 2012. Ik heb toen gesproken met [een medewerker].   Mijn bevindingen zijn dat er snel en slordig gewerkt is. Zulks blijkt met name ook uit de foto’s. De geconstateerde klachten zijn mijns inziens ernstig te noemen.   Herstel is technisch mogelijk en wel als volgt: – alle wandtegels verwijderen; – de wandtegels opnieuw vlak aanbrengen met een gelijkmatige voeg; – het scheidingswandje voor de helft afbreken; – de pvc afvoer voor het badmeubel in de muur frezen en monteren; – het scheidingswandje weer waterpas opmetselen en betegelen; – een nieuwe thermostaatkraan monteren; – een nieuwe handdouche en stortdouche van het merk Grohe monteren.   De kosten van herstel bedragen bij benadering:   Arbeidsloon 40 uur à € 45,–:€ 1.800,– Materialen: tegels, tegellijm, voegmiddel, douchekraan, douchegarnituur, kit, pvc spullen: € 850,– Subtotaal: € 2.650,– 19% BTW: € 503,50 Totaal: € 3153,50   Dit aanbevolen herstel levert een mooie opgeleverde badkamer op.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Genoegzaam is vast komen te staan dat partijen zijn overeengekomen dat de riolering onder het badmeubel niet wordt ingefreesd in de wand, maar zichtbaar blijft tegen de wand onder dat badmeubel. Niet kan naar het oordeel van de commissie gezegd worden dat de ondernemer hier evident verkeerd heeft geadviseerd door de afvoer aan te leggen zoals deze is uitgevoerd.   Ook staat vast dat door de consument alsnog is ingestemd met de levering en montage van materialen niet zijnde van [het merk] maar gelijkwaardig. Gebleken is dat inderdaad materialen van voldoende gelijkwaardige kwaliteit zijn geleverd. Ditzelfde geldt naar het oordeel van de commissie dus ook voor de geleverde handdouche en de stortdouche.   Voor het overige wordt aangesloten bij wat door de deskundige van de commissie is gerapporteerd. Dit ook nu daartegen door partijen geen bedenkingen (meer) zijn verwoord.   Daarmee staat vast dat door de ondernemer op een aantal onderdelen toerekenbaar is tekortgeschoten in de deugdelijke nakoming van wat met de consument is afgesproken. De ondernemer kan en mag zich hier niet verschuilen achter de door hem gestelde “ruwheid” van de wandtegels. Allereerst omdat niet is komen vast te staan dat juist de vorm van die tegels mede oorzaak is van het (deels) onvolkomen resultaat maar ook – in het geval daarvan welk sprake zou zijn geweest – de ondernemer had moeten weigeren om deze door hem zelf aangebrachte tegels aan te brengen. De ondernemer heeft immers zelfs een aanmerkelijk aantal evident beschadigde tegels verlijmd terwijl dat niet had gemogen.   Voor adequaat herstel is vereist dat alle wandtegels worden verwijderd, nieuwe wandtegels worden aangebracht en ook dat het betreffende scheidingswandje eerst ook voor de helft wordt afgebroken en weer opgebouwd. De meergenoemde thermostaatkraan moet worden vervangen door een nieuw deugdelijk werkend exemplaar. De douchegarnituur behoeft dus geen vervanging maar moet wel lekvrij worden gemaakt en moet opnieuw en nu recht worden gemonteerd.   Hiervoor zal de commissie indachtig het hiervoor overwogene een vervangende schadevergoeding toekennen voor arbeid en materialen van in totaal € 2.780,– inclusief BTW.   Toekenning van dit bedrag als vervangende schadevergoeding betekent dat het door partijen overeengekomene partieel moet worden ontbonden en wel in die zin dat de ondernemer ter zake de voorliggende klachten wordt ontheven van de verplichting om nakomings- en herstelwerkzaamheden uit te voeren en van de verplichting om de daartoe benodigde materialen aan te reiken.   Nu deels terecht door de consument is geklaagd is de ondernemer op basis van het reglement van de commissie tevens gehouden om het klachtengeld te voldoen aan de consument.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument voormelde vervangende schadevergoeding van € 2.780,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Het door partijen overeengekomene wordt in verband hiermee gedeeltelijk ontbonden, en wel aldus dat de ondernemer ter zake de voorliggende klachten wordt ontheven van de verplichting om nakomings- en herstelwerkzaamheden uit te voeren en van de verplichting om de daartoe benodigde materialen aan te reiken.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Wijst af wat meer of anders is verzocht.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Klussen- en Vloerenbedrijven op 10 augustus 2012.