Ambulante begeleider nodig bij het onderhouden van privétuin

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 28049/28193

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De cliënt heeft een aandoening aan zijn hersenen, waardoor hij niet goed kan functioneren met veel geluid in zijn omgeving. De cliënt heeft van de zorgaanbieder een stuk privétuin gekregen om te verzorgen. Die kan hij alleen bereiken via de gemeenschappelijke tuin, waar veel geluid is. Hierdoor heeft hij begeleiding nodig om de privétuin te bereiken. De cliënt is niet tevreden met de begeleiders. Hij kent ze niet en ze zijn niet op de hoogte zijn van zijn gezondheid. De zorgaanbieder vindt dat er veel energie in de zaak is gestopt. De begeleiders weten van de situatie van cliënt en staan open om hem te begeleiden bij het onderhouden van zijn tuin. Volgens de commissie heeft de zorgaanbieder zich voldoende ingespannen om de cliënt te helpen. De commissie vindt het voorstel van de zorgaanbieder, dat de ambulante begeleider van de cliënt hem helpt de privétuin te bereiken, redelijk. De zorgaanbieder is niet tekort geschoten.

Volledige uitspraak

In het geschil
[Client], wonende te [woonplaats]

en

Stichting GGZ Breburg groep, gevestigd te Tilburg, (verder te noemen: de zorgaanbieder).

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overlegde stukken.

Het geschil is ter zitting behandeld op 5 maart 2020 te Eindhoven.

Beide partijen zijn ter zitting verschenen. De cliënt werd ter zitting bijgestaan door [naam], patiënten vertrouwenspersoon en [naam], ambulant begeleider. De zorgaanbieder werd ter zitting vertegenwoordigd door [naam], leer- en werkcoach, [naam], regio-coördinator en [naam], stafjurist.

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft de gang van zaken rond het toekennen van een privétuintje.

Standpunt van de cliënt
Voor het standpunt van cliënt verwijst de commissie naar het vragenformulier met bijlagen, dat zij op 21 februari 2019 heeft ontvangen. Het standpunt van de cliënt komt in het kort op het volgende neer.

Binnen het tuinproject in Dongen heeft cliënt een stuk privétuin mogen verzorgen. In de nieuwe tuinopzet mochten er geen privétuinen meer zijn.
Naar aanleiding van de klacht die hij bij de commissie heeft ingediend, heeft de zorgaanbieder aan cliënt een privétuin toegewezen. Cliënt is hier heel erg blij mee. Echter gelet op zijn klachten als gevolg van Autosomaal Dominant Cerebellaire Ataxie (ADCA), klusterhoofpijn en tinnitus kan cliënt niet zelfstandig zijn tuin bereiken. Hij moet via de centrale (gemeenschappelijke) tuin zijn stukje land bereiken en gelet op het omgevingslawaai is dit zonder begeleiding niet te doen.

Cliënt verwijt de zorgaanbieder dat de begeleiders die voor in het tuinproject zijn aangesteld niet voldoende op de hoogte zijn gebracht van zijn klachten. Hun houding is stroperig en is te laconiek aangaande zijn klachten. Er lopen nu ook allemaal nieuwe begeleiders rond die hij niet kent.

Cliënt verzoekt de commissie te bewerkstelligen dat de begeleiding op de hoogte wordt gebracht van zijn psychische en fysieke gezondheid en dat hij begeleiding krijgt als hij in zijn tuin wil werken.

Standpunt van de zorgaanbieder
Het standpunt van de zorgaanbieder zoals ter zitting nader is toegelicht luidt kortheidshalve als volgt.

Aan cliënt is naast de tuinkas een stukje tuin aangeboden om te onderhouden. Afgesproken is dat hij iedere vrijdag naar die tuin zou komen. De begeleiding zou worden georganiseerd door de participatiecoach. Cliënt is een aantal keren verschenen en heeft zich toen niet voorgesteld aan de nieuwe participatiecoaches en hij wilde ook geen contact met hen hebben. Cliënt wenste de regie over de gehele tuinkas te krijgen maar dat was uiteraard niet de bedoeling. De tweede keer ging het mis in de communicatie en is cliënt weggelopen.

De zorgaanbieder heeft veel energie in deze zaak gestopt. Vooraf zijn goede afspraken met cliënt gemaakt. De leerwerkcoach heeft aangegeven dat de begeleiders een heel pakket met informatie over het ziektebeeld van cliënt hebben ontvangen en openstaan om, indien cliënt dit wenst, hem bij het onderhouden van zijn eigen stukje tuin te begeleiden. Dat de personele bezetting in de tuin periodiek wijzigt is onvermijdelijk. De tuin is een openbare plaats waar alle cliënten kunnen komen.

De zorgaanbieder stelt voor dat de ambulant begeleider met cliënt mee zou kunnen komen naar de tuin.

De zorgaanbieder betreurt het dat cliënt nog steeds niet tevreden is over de gang van zaken.

Beoordeling van het geschil
Naar aanleiding van het door partijen over en weer gestelde overweegt de commissie het volgende.

De commissie dient te oordelen of de zorgaanbieder tekort is geschoten in het nakomen van de zorgovereenkomst met cliënt.

De commissie stelt vast dat de klacht van cliënt op 26 juni 2019 ter zitting is behandeld. Naar aanleiding van het verhandelde ter zitting is tussen de zorgaanbieder en cliënt een schikking getroffen.
De zorgaanbieder is met cliënt overeengekomen dat hij een eigen stukje tuin zou krijgen naast de tuinkas en daarbij op verzoek van cliënt de begeleiding zou krijgen bij het onderhouden ervan. Uit het dossier en het verhandelde ter zitting valt geenszins op te maken dat de zorgaanbieder deze schikking niet is nagekomen.

Ter zitting heeft cliënt aangegeven dat hij vanwege omgevingsgeluiden zijn stuk tuin moeilijk kan bereiken, dat de personele bezetting is gewijzigd en dat hij de begeleiders die in de tuin aanwezig zijn niet kent en dat deze niet op de hoogte zijn van zijn medische geschiedenis.

De commissie is van oordeel dat de zorgaanbieder zich in deze voldoende heeft ingespannen. Cliënt kan te allen tijde vragen om begeleiding bij het onderhoud van zijn stukje tuin. Dat de personele bezetting met regelmaat wijzigt kan aan de zorgaanbieder niet worden tegengeworpen.
Voorts heeft de leerwerkcoach aangegeven dat de begeleiders een heel pakket met informatie over het ziektebeeld van cliënt hebben ontvangen. Ter zitting heeft de zorgaanbieder aangeboden dat de ambulant begeleider van cliënt hem naar zijn stukje tuin kan begeleiden. De commissie acht dit een redelijk voorstel.

Van een tekortschieten in de zorgverplichting van de zorgaanbieder is naar het oordeel van de commissie dan ook geen sprake. De klacht is ongegrond.

Hetgeen partijen ieder voor zich verder nog naar voren hebben gebracht, behoeft naar het oordeel van de commissie geen verdere bespreking, nu dat niet tot een ander oordeel kan leiden.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht van de cliënt ongegrond en wijst zijn vordering af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg, bestaande uit de heer mr. A.R.O. Mooy, voorzitter, mevrouw drs. F. Zwanepol klinisch psycholoog/ psychotherapeut, de heer mr. R.P. Gerzon, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. W. Hartong van Ark, secretaris, op 5 maart 2020.