Annulering door ondernemer niet terecht, omdat consument wijziging wenste. Consument had vergoeding moeten aanbieden

  • Home >>
  • Verhuizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Verhuizen    Categorie: Verhuizing    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VER08-0030

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 14 februari 2008 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst.   De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van een verhuizing tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.405,–.   De verhuizing heeft niet plaats gevonden.   De consument heeft een bedrag van € 1.405,– bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 18 februari 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   We hebben 10 dagen voor de geplande verhuisdatum 28 februari 2008 aan de ondernemer doorgegeven dat we de verhuisdatum niet konden halen omdat de werkzaamheden in de nieuwe woning nog niet af waren. We wilden slechts een wijziging en geen annulering. De ondernemer heeft ons direct op basis van artikel 13 van de AVVV 2006 75% van de verhuisprijs in rekening gebracht. De algemene voorwaarden hebben we niet bij het via de e-mail sluiten van de overeenkomst ontvangen. Daarom hebben wij de nietigheid van genoemd artikel 13 ingeroepen. De commissie verwijst verder kortheidshalve naar de brief van de raadsvrouw van de consument aan de ondernemer d.d. 11 september 2008. De inhoud hiervan wordt als hier herhaald en ingelast beschouwd.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Wij hebben nadat via de e-mail het contract was gesloten pas per post de algemene voorwaarden van de ondernemer ontvangen. Het betreffende exemplaar is bovendien niet leesbaar. De consument toont het betreffende exemplaar aan de commissie.   De consument verlangt beëindiging van het geschil met gesloten beurzen nu de ondernemer een aanbod van 10% van de verhuisprijs heeft verworpen en de consument extra kosten heeft moeten maken om de verhuizing te doen uitvoeren door een derde.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Doordat de consument op 18 februari 2008 de verhuisdatum twee weken wilde verschuiven, diende zich voor ons het planmatige probleem aan dat wij op 28 februari 2008 stilstand hadden voor vier verhuizers en een verhuiswagen. Het is onmogelijk op zo korte termijn deze ploeg nog een keer te verkopen aan een ander verhuisklant. Op basis van de annuleringsregel in de voorwaarden hebben we 75% van de verhuiskosten in rekening gebracht. De algemene voorwarden zijn op onze website vermeld. Bovendien zijn de voorwaarden met de post meegezonden. Dat was reeds bij het taxatiegesprek aangekondigd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Van annulering of opzegging van de overeenkomst door de consument is geen sprake geweest. Annulering of opzegging heeft tot gevolg dat de overeenkomst definitief van de baan is en dat als gevolg daarvan de ondernemer verwachte omzet/winst zal derven. Hiervan was geen sprake. De consument wenste een wijziging als bedoeld in artikel 12 van de AVVV 2006. De ondernemer doet ten onrechte een beroep op artikel 13. De consument had een redelijke vergoeding als bedoeld in artikel 12 dienen aan te bieden. De commissie is van oordeel dat een aanbod van € 100,–, zoals door de consument gedaan, te laag is gezien de korte tijd tussen de dag van het wijzigingsverzoek en de verhuisdatum (9 dagen). De commissie stelt het bedrag vast op € 250,–.   De vraag of de algemene voorwaarden al of niet op tijd door de consument zijn ontvangen, doet er niet zo veel toe, omdat zonder toepassing van artikel 12 ervan ook de redelijkheid en de billijkheid tot bovengenoemd oordeel zou leiden. Afgezien van een en ander oordeelt de commissie dat de consument via de site van de ondernemer kennis van de voorwaarden had kunnen nemen alvorens het contract met de ondernemer te sluiten. Indien dat om een technische reden niet was gelukt, dan had men ze kunnen opvragen. In ieder geval zijn ze toegezonden. De commissie acht het ter zitting getoonde exemplaar van de voorwaarden wel leesbaar.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is. De commissie ziet hierin aanleiding de vergoeding van het klachtengeld en de betaling van de behandelingskosten door de ondernemer te matigen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De consument betaalt aan de ondernemer een vergoeding van € 250,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Een bedrag van € 1.155,– wordt overgemaakt aan de consument en een bedrag van € 250,– aan de ondernemer.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 37,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 100,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Verhuizen op 12 maart 2009.