Annulering gerechtvaardigd , nu ondernemer toezeggingen om nog gebreken te herstellen, niet is nagekomen

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Annulering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 52509

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 6 november 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte auto tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 6.250,–. De consument heeft op 3 november 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 17 oktober 2010 heeft de consument een proefrit gemaakt in de door haar gekozen auto. Naar aanleiding daarvan zijn aan de consument mondeling garantietoezeggingen gedaan. Daarop heeft de consument een aanbetaling verricht van € 1.000,–.   Op 3 november 2010 is de consument de auto nogmaals gaan bekijken en toen bleek dat de mondelinge toezeggingen niet waren nagekomen. Om die reden heeft de consument vervolgens geweigerd de koopovereenkomst te tekenen en heeft zij de koop niet door laten gaan. De ondernemer weigert nu de aanbetaling terug te betalen.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik heb eerst een proefrit gemaakt in de auto. Daarbij bleek dat het stuur heel hard begon te trillen bij een snelheid van meer dan 80 kilometer per uur. Dat kwam volgens de ondernemer omdat de originele wielen er niet onderzaten. Dat zou hij herstellen. Bovendien ging de richtingaanwijzer niet meer vanzelf uit na het nemen van een bocht. Na de proefrit is afgesproken dat deze zaken zouden worden hersteld en dat ik BOVAG-garantie zou krijgen. Voorts werd afgesproken dat ik eerst nog een tweede proefrit zou maken, voordat ik de koopovereenkomst zou tekenen. De ondernemer wilde toen een aanbetaling hebben van € 1.000,– en die heb ik betaald.   Toen ik later terugkwam om de koopovereenkomst te tekenen, zag ik dat daarin stond vermeld dat er geen garantie werd gegeven. Daar was ik het niet mee eens, want we hadden anders afgesproken. Daarover is toen een discussie ontstaan die ertoe heeft geleid dat ik uiteindelijk heb besloten van de aankoop af te zien. De ondernemer heeft een BOVAG schild aan de muur hangen, dus dan ga ik er van uit dat hij ook lid is van de BOVAG. Had ik tevoren geweten dat dit zo zou lopen, dan had ik die aanbetaling nooit gedaan.   De consument verlangt terugbetaling van de aanbetaling van € 1.000,–.   Standpunt van de ondernemer   Van de ondernemer werd geen schriftelijke reactie op de klacht ontvangen.   Uit de door de consument overgelegde correspondentie begrijpt de commissie dat het standpunt van de ondernemer in deze kwestie – voor zover relevant – als volgt luidt.   Er is mondeling een koopovereenkomst gesloten, waarbij een prijs is afgesproken van € 5.750,– op basis van meeneemprijs. Dat was een prijs zonder garantie en dat is ook duidelijk naar de consument toe gecommuniceerd. Vervolgens heeft de consument de koop geannuleerd en is zij annulerings-kosten verschuldigd geworden, 15% van de koopsom. Daarbij gaat de ondernemer uit van het bedrag van € 5.750,–. De annuleringsvergoeding bedraagt in dat geval € 862,50. Voor zover de consument meer heeft betaald dan dat bedrag is de ondernemer bereid het meerdere terug te betalen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit het relaas van de consument, dat verder door de ondernemer niet is weersproken, volgt dat de koopovereenkomst betreffende de auto is aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat een aantal gebreken aan de auto zouden worden hersteld. Dat die voorwaarde in vervulling is gegaan, is door de ondernemer niet aangevoerd, noch verder gebleken. Alleen al om die reden moet worden aangenomen dat van een annulering van de overeenkomst geen sprake kan zijn geweest.   Voor wat betreft de discussie over het verlenen van garantie staan de standpunten tegenover elkaar. Dat de consument ooit zou hebben ingestemd met de levering van een auto zonder garantie, heeft de ondernemer niet aangetoond. Als BOVAG-lid dient hij in beginsel bij elke verkoop de BOVAG-garantie te verlenen, tenzij de consument daar uitdrukkelijk van heeft afgezien. Daartoe dient de consument doorgaans een daartoe strekkende verklaring te paraferen of te ondertekenen op het verkoopcontract. In dit geval is niet gebleken dat de consument dat heeft gedaan.   Niet kan daarom worden uitgesloten, dat de consument de overeenkomst heeft ontbonden omdat de ondernemer eenzijdig terugkwam op eerder gemaakte afspraken. Hoe dat nu precies is verlopen, heeft de ondernemer ook niet ter zitting toegelicht.   Al met al is de commissie van oordeel dat niet is gebleken van gronden om van de consument een annuleringsvergoeding te verlangen. Nu vaststaat dat zij een aanbetaling van € 1.000,– heeft gedaan en voorts vast staat dat achteraf de koop niet definitief is geworden, terwijl er geen gronden zijn gebleken om een annuleringsvergoeding in rekening te brengen, dient de ondernemer de door de consument gedane aanbetaling terug te betalen.   Mitsdien wordt beslist als na te melden.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 1.000,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 330,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen op 26 april 2011.