Annulering kort voor vertrek niet kosteloos. Reden annulering was negatieve publiciciteit over ondernemer op social media.

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Kosten    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 84148

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de annulering van een van de ondernemer gehuurde bungalow op vakantiepark Marina Beach in de periode van maandag 5 augustus 2013 tot vrijdag 9 augustus 2013 voor een bedrag van € 415,80.

De consument heeft een bedrag ad € 434,30 onbetaald gelaten en bij de commissie gedeponeerd.

De standpunten van partijen

a. Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 30 juli 2013 heeft de consument via de website van [naam website[ een lastminute bungalow  geboekt en op 2 augustus 2013 heeft zij deze geannuleerd omdat zij na de boeking via Google op de hoogte kwam dat er veel problemen en klachten met betrekking tot [naam bungalowpark] waren. Wegens de vele negatieve berichten over dit park in de media is de consument van mening dat zij de boeking kosteloos mocht annuleren.

b. De ondernemer stelt zich blijkens zijn verweerschrift van 11 april 2014 op het standpunt dat de consument op grond van de van toepassing zijnde voorwaarden als gevolg van de annulering 90% van de huursom moet voldoen. Volgens de ondernemer had de consument zich vóór de boeking kunnen en moeten vergewissen van omstandigheden die haar later deden besluiten om de boeking te annuleren.

c. In reactie op het verweerschrift heeft de consument bij brief van 28 april 2014 aanvullend aangevoerd dat het naar haar mening niet relevant is dat zij zich tevoren had kunnen of moeten vergewissen van de negatieve berichten in de media over [naam bungalowpark]. In haar keuze voor [naam bungalowpark] is zij volledig uitgegaan van de informatie over het park op de website van [naam website]. Daar was uitsluitend positieve informatie over het park te vinden. Als consument mag zij verwachten dat de door de ondernemer verstrekte informatie over het park op de website van [naam website] correct is. Volgens de consument was dat niet het geval blijkens de negatieve berichtgeving over het park. En omdat deze negatieve berichtgeving in verschillende media te lezen was, heeft de consument aangenomen, en heeft zij dit volgens haar ook redelijkerwijs mógen aannemen, dat deze bericht-geving de werkelijke situatie ten tijde van de boeking betrof. Daarom is kosteloze annulering van de boeking naar haar mening gerechtvaardigd.

Beoordeling van het geschil

Waar de consument de toepasselijkheid van de annuleringsvoorwaarden niet heeft betwist, draait dit geschil uitsluitend om de vraag of de consument de boeking kosteloos mocht annuleren.
De commissie beantwoordt deze vraag ontkennend.

De verwachting dat een reeds geboekte vakantie voor een accommodatie, op grond van negatieve ervaringen van anderen in de media over die accommodatie, wel eens zou kunnen tegenvallen, levert geen geldige reden op voor een eenzijdige ontbinding van de betreffende overeenkomst door de consument. Als een consument de mening van anderen over een bepaalde accommodatie bij een boeking van belang vindt, dient de consument zich vóór de boeking op de hoogte te stellen van die mening. Laat de consument dit na en leest hij pas na de boeking allerlei negatieve berichten van anderen over de door hem geboekte accommodatie, dan heeft hij de keuze om óf de accommodatie te annuleren (waarbij op grond van annuleringsvoorwaarden meestal kosten in rekening plegen te worden gebracht) óf toch te gaan. Mocht het verblijf op de geboekte accommodatie in de praktijk vervolgens op wezenlijke punten niet beantwoorden aan de gesloten overeenkomst, kan de consument zich achteraf zo nodig met een klacht tot de commissie wenden met het verzoek om (gehele of gedeeltelijke) schadevergoeding.

Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat de klacht ongegrond is en dat de consument aan de ondernemer het bedrag van € 374,22 zal moeten betalen (€ 415,80 x 90%).

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Het depotbedrag wordt als volgt verrekend. Een bedrag van € 374,22 wordt aan de ondernemer betaald. Het resterende bedrag ad € 60,08 wordt teruggestort aan de consument.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 21 mei 2014.