Annulering rondreis Australië en Nieuw-Zeeland om bosbranden brengt terechte annuleringskosten met zich mee

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Annulering    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 22951/27379

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De klager zou een reis maken door Australië en Nieuw-Zeeland, maar vanwege de bosbranden wilde hij de reis kosteloos annuleren. De reisorganisator heeft dit verzoek afgewezen en hanteer ook een te hoog annuleringspercentage. De reisorganisator vindt dat zij de klager juist geïnformeerd heeft over de situatie destijds. Zij is klager uit coulance ook tegemoet gekomen met de annuleringskosten. De commissie stelt vast dat de bosbranden slechts een beperkt deel van het reisgebied betrof. Op het moment van annuleren waren er ook nog 3 weken voor de start van de reis. Uiteindelijk is de reis, op een kleine aanpassing na, van andere reizigers gewoon doorgegaan. Kosteloos annuleren is daarom niet mogelijk. De commissie geeft aan dat het afwijkende annuleringspercentage is toegestaan, aangezien de reisorganisator de mogelijkheid heeft om van de boekingsvoorwaarden af te wijken.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 26 augustus 2019 totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor twee personen naar Adelaide in Australië, gevolgd door een rondreis door Australië en Nieuw-Zeeland met een terugreis vanuit Christchurch in Nieuw-Zeeland met verblijf in hotels, voor de periode van 20 januari 2020 t/m 18 februari 2020 voor de som van € 10.025,–.

Klager heeft op 11 februari 2020 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.

Standpunt van klager
Voor het standpunt van klager verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Er is op 26 augustus 2019 een reis Australië-Nieuw Zeeland geboekt met als vertrekdatum 20 januari 2020. Vanwege alarmerende berichten over bosbranden, een vastgestelde calamiteit en een negatief reisadvies is een beroep gedaan op artikel 9.9 ANVR-reizigersvoorwaarden (Als zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis, en is de reis nog niet aangevangen, dan kun je de overeenkomst kosteloos opzeggen en betaalt de organisator alle door jou vooruitbetaalde gelden terug. Je hebt in dit geval geen recht op schadevergoeding.). De reisorganisator heeft dit verzoek afgewezen en wij zijn niet op reis gegaan. Met de reisorganisator zijn wij als annuleringsdatum 20 december 2019 overeengekomen en er is circa 50% teruggestort.

Wij vinden dat de reisorganisator de afwijzing van artikel 9.9 ANVR-voorwaarden onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt en dat de annulering niet volgens artikel 9.2 van de ANVR-voorwaarden is afgewikkeld. Daarin is bepaald: Tenzij de organisator afwijkende bepalingen met jou overeenkomt, gelden de
hieronder afgesproken percentages (gefixeerde schade) die gebaseerd zijn op het tijdstip van opzegging, de eventueel te verwachten kostenbesparingen en inkomsten die de organisator verkrijgt uit het alsnog verkopen van de door jou geannuleerde reis, naast de eventueel verschuldigde reserveringskosten:
(…)
* Bij annulering vanaf de 42e kalender dag (inclusief) tot de 28e kalenderdag
(exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
(…)
Onder reissom wordt in dit kader verstaan de door of namens de organisator gepubliceerde prijs, exclusief reserveringskosten, verzekeringspremies en bijdrage Calamiteitenfonds.

De reisorganisator hanteert echter annuleringsvoorwaarden die inhouden: dat in overeenstemming met artikel 9 lid 2 van de ANVR-reisvoorwaarden per reiziger als annuleringskosten zijn verschuldigd:
(…)
* Bij annulering van 56 tot 28 dagen voor vertrek 50% van de reissom.
(…)

Pas op 6 januari 2020 is aangegeven dat artikel 9.9 van toepassing kan zijn op het traject omschreven in het reisadvies van het Ministerie, maar dat het op dit moment niet mogelijk was om kosteloos te annuleren. In reactie daarop is op 7 januari 2020 aangegeven het niet eens te zijn met de afwijzing. Vanwege ernstige gezondheidsrisico’s – mede gelet op onze leeftijd van 73 en 79 jaar – hebben wij afgezien van de voorgenomen reis.

De reisorganisatie hanteert annuleringsvoorwaarden die afwijken van artikel 9.2 van de reizigersvoorwaarden ANVR.

Omdat we in totaal € 10.703,83 hadden voldaan en de in rekening te brengen annuleringskosten € 5.682,08 bedroegen, ontvingen we slechts € 5.021,75 terug.

Klager verlangt een vergoeding van € 5.682,08.

Standpunt van de reisorganisator
Voor het standpunt van de reisorganisator verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op 26 augustus 2019 is een reis geboekt voor twee personen naar Australië en Nieuw Zeeland met een reisduur van 30 dagen met vertrek op 20 januari 2020 en terugkeer op 18 februari 2020. Op 22 december 2019 werd gevraagd om in verband met de verslechterde situatie rondom de bosbranden in Australië een standpunt in te nemen over het wel of niet laten doorgaan van de reis.

Op 30 december 2019 informeerde een medewerkster klager “………. Momenteel gaan alle reizen naar Australië nog door zoals deze oorspronkelijk gepland staan en we gaan ervan uit dat dit voor uw reis ook zal gelden. Wij hebben dagelijks contact met onze lokale agent en wij houden uiteraard de situatie met betrekking tot de bosbranden zeer nauwlettend in de gaten. Mocht er toch een wijziging plaatsvinden vanwege de bosbranden dan wordt u en de groep hierover geïnformeerd. Dit kan vooraf maar ook ter plaatse nog voorkomen. ………”.

Op 3 januari is het reisadvies aangescherpt voor (uitsluitend) de provincie New South Wales. Op 4 januari ontvingen alle deelnemers naar aanleiding hiervan op hun [reisorganisator] pagina een bericht waarin de reisorganisator aangaf de veranderende situatie te monitoren en te anticiperen op mogelijke ontwikkelingen. Op 5 januari deed klager het verzoek onder toepassing van artikel 9.9 de overeenkomst kosteloos te beëindigen en de vooruitbetaalde gelden terug te storten. Op 6 januari reageerde de Manager Touroperating hierop als volgt: “ …….Bij het besluit tot uitvoering van de reis zullen wij te allen tijde het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken volgen. Daarnaast zijn wij dagelijks in contact met onze agent ter plaatse. Deze heeft weer contacten met de lokale aanbieders en hotels. Op dit moment kunnen wij de reis uitvoeren, conform programma. Zoals ook het reisadvies van het ministerie aangeeft zit het knelpunt momenteel in een gebied rond de stad Canberra richting de kust. De situatie veranderd dagelijks, maar mocht het noodzakelijk zijn dan zullen wij voor de betreffende dagen een licht gewijzigde route en programma aanbieden. Het door u aangehaalde artikel 9.2 is specifiek van toepassing op de inhoudelijke informatie ten aanzien van de reis. Wij zijn van mening u hierin juist te hebben geïnformeerd. Artikel 9.9 kan van toepassing zijn op het hierboven genoemd traject. Echter zoals gezegd, en met de huidige feiten, zal het hier een zeer klein onderdeel van de gehele 28-daagse reis door Australië en Nieuw Zeeland betreffen. Op dit moment is het, conform ANVR reisvoorwaarden en reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, niet mogelijk de reis kosteloos te annuleren. Ook de partners van [de reisorganisator], luchtvaartmaatschappij en samenwerkende partners in Australië, houden zichzelf en [de reisorganisator] aan deze voorwaarden.”

Op 7 januari 2020 gaf klager aan niet deel te willen nemen aan de reis en de reis te willen annuleren. Dit is gebeurd en daarbij zijn uit coulance minder kosten voor gerekend door als annuleringsdatum 22 december 2019 aan te houden.

Op 20 januari 2020 is de betreffende reis van start gegaan met een kleine aangepaste route (zoals hieronder aan de deelnemers gecommuniceerd):
`Samen met onze Australische partner hebben we een alternatief programma (vetgedrukt) voor deze dagen van uw reis samengesteld als de situatie onveranderd blijft. Deze zal er dan als volgt uit komen te zien: 28-01-2020 Beechworth – Canberra 29-01-2020 Canberra – Bathurst 30-01-2020 Bathurst – Blue Mountains – Sydney’.

De reisorganisator is aangesloten bij de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR). Op al onze reizen zijn dan ook de ANVR-reizigersvoorwaarden van toepassing. Dit wordt in de reisvoorwaarden op de website van de reisorganisator aangegeven, zodat de klant hier voor boeking van op de hoogte is. Voordat de reis definitief geboekt wordt, dient de klant aan te geven akkoord te zijn met deze voorwaarden.

Het door klager aangehaalde artikel 9.9 duidt op buitengewone omstandigheden die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis.
Het betreft hier een 30-daagse reis door niet alleen Australië maar ook Nieuw-Zeeland. Het door het ministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven advies op 4 januari 2020 heeft uitsluitend consequenties voor de provincie South Wales en het verblijf in Coorma, Bathurst en Sydney gedurende 4 dagen. Onzes inziens gaat hier niet over omstandigheden die aanzienlijke gevolgen hebben voor de hele reis. Er is hierbij geen grond voor een beroep op artikel 9.9 van de reisvoorwaarden. Uiteindelijk is de reis uitgevoerd met een kleine aanpassing, waarbij uitsluitend het verblijf in Cooma is verruild door een verblijf in Canberra. Bathurst en Sydney zijn bezocht. De overige 28 dagen van de reis zijn conform de gepubliceerde reisroute uitgevoerd.

Wij zijn van mening klager juist geïnformeerd te hebben met de kennis die ons op dat moment ter beschikking stond. Uit coulance zijn wij hem tegemoet gekomen met de gehanteerde annuleringskosten. Dit staat overigens los van zijn verwijzing naar artikel 9.2 van de ANVR voorwaarden. Een iedere reisorganisatie is gemachtigd om afwijkende annuleringsbepalingen te hanteren. Wij hebben gemeend hem enigszins tegemoet te komen in de kosten en hebben in samenspraak met de luchtvaartmaatschappij en onze Australische uitvoerende partij uitsluitend de daadwerkelijke kosten aan klager doorberekend.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie kan zich voorstellen dat klager – mede gezien zijn leeftijd – met interesse het nieuws omtrent de bosbranden in Australië in december 2019/januari 2020 heeft gevolgd, zich heeft afgevraagd wat dit in concreto voor de geboekte reis zou betekenen en dat de vraag rees of het verstandig zou zijn de reis te ondernemen.

Van belang in deze is dat de reis zou aanvangen in Adelaide (21 januari 2020), waarna de reis via Melbourne (25 januari 2020) naar Sydney (30 januari 2020) zou voeren, vanwaar op 1 februari 2020 per vliegtuig naar Nieuw-Zeeland zou worden gereisd, terwijl de bosbranden woedden aan de oostkust van Australië. Het betekent dat de reis slechts in beperkte mate zou voeren door een gebied met (mogelijk) bosbranden. Ook moet in aanmerking worden genomen dat klager de reis annuleerde op het moment dat het nog circa drie weken zou duren voordat klager in het gebied van de (mogelijke) bosbranden zou arriveren, terwijl er slechts een negatief reisadvies was afgegeven voor een beperkt gebied. Oftewel, in die periode van drie weken kon de situatie nog ten goede of ten kwade veranderen. Uiteindelijk is het reisprogramma, zoals de reisorganisator ook heeft aangevoerd, slecht in beperkte mate aangepast. Klager heeft niet aangegeven welke nadelige gevolgen die wijziging voor hem had. Het betekent dat het reisprogramma grotendeels conform het oorspronkelijke reisschema is uitgevoerd en dat klager de reis niet kosteloos kon annuleren.

Daarnaast stelt klager dat de reisorganisator een onjuist annuleringspercentage hanteert van 50 in plaats van 35. Ook daarin volgt de commissie klager niet. In de ANVR-reizigersvoorwaarden wordt in artikel 9.2 een uitgangspunt geformuleerd, waarbij de reisorganisator de mogelijkheid wordt geboden om in de boekingsvoorwaarden af te wijken. De bepaling vangt aan met de woorden `Tenzij de organisator afwijkende bepalingen met jou overeenkomt, gelden …’. In casu heeft de reisorganisator bepaald dat als annuleringskosten zijn verschuldigd: (…) bij annulering van 56 tot 28 dagen voor vertrek 50% van de reissom (…). De commissie meent dat die afwijking geoorloofd is en niet onredelijk bezwarend is.

De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door klager verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, bestaande uit de heer prof. mr. A.W. Jongbloed, voorzitter, de heer W.A.M. Hendrix, de heer mr. P.C. de Klerk, leden, op 9 juni 2020.