Anti-dienstal systeem waarschijnlijk defect geraakt tijdens gebruik

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigverhuur    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 186749/188574

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft het anti-diefstal systeem laten repareren door ondernemer. Daarvoor is € 500,– in rekening gebracht. De consument legt uit hoe het probleem met het systeem is ontstaan en dat hiervoor een monteur is gekomen, die het probleem ook niet kon verhelpen. De consument is het er niet mee eens dat de kosten van de reparatie van de borg is afgehaald. De ondernemer voert aan dat de consument van tevoren een instructiefilmpje heeft ontvangen over het systeem. De ondernemer heeft voldoende uitleg gegeven over het systeem. De ondernemer stelt dat het systeem door toedoen van de consument defect is geraakt. Ook is de consument akkoord gegaan met het bedrag voor de reparatie. De commissie stelt aan de hand van de omstandigheden vast dat het aannemelijk is dat het systeem defect is geraakt door het gebruik door de consument. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 16 april 2022 tussen partijen tot stand gekomen huurovereenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot de verhuur van een camper van het merk Ford, type Custom Nugget, tegen de door de consument te betalen prijs van € 4.150,01.

De overeenkomst is uitgevoerd.

De consument heeft de klacht op 7 juni 2022 voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer verwijt dat door toedoen van de consument het BearLock systeem, een anti-diefstal systeem, defect is geraakt en heeft voor de reparatie een bedrag in rekening gebracht van € 500,– en dit bedrag met de betaalde borgsom verrekend. De consument is het met deze gang van zaken niet eens.
De consument is zich niet bewust van een eventueel foutief gebruik. De consument is van mening dat de voorlichting, in het algemeen en van het BearLock systeem in het bijzonder bij het in ontvangst nemen van de camper, niet professioneel en zeer beperkt was.

Op 5 juni 2022 lukte het de consument en haar partner niet om de automaat in de P-stand te zetten en vervolgens het BearLock systeem in werking te zetten. Op dat moment was de ondernemer niet bereikbaar. Volgens de instructie van de ondernemer heeft de consument contact opgenomen met de alarmcentrale van de verzekeraar. Via de verzekeraar kwam een monteur om het euvel te verhelpen. Dat lukt hem noch zijn collega. De consument moest tot na Pinksteren wachten alvorens een garage beschikbaar was. De monteur wilde de camper meenemen, maar dat kon niet omdat de consument dan geen vervoer of verblijf meer zou hebben. De consument werd verwezen naar een dichtbijgelegen merkgarage en een dichtbijgelegen camping. Op 7 juni 2022 bezocht de consument de garage maar de aanwezige monteurs konden niets uitrichten. De consument werd naar een camperspecialist verwezen. Later bleek dat de contactsleutel door toedoen van de monteurs was verbogen.

Vervolgens nam de consument contact op met de ondernemer. Een vervangende camper was niet beschikbaar. Wel kon de ondernemer de camper in één dag herstellen. Ook zou de koelkast die niet functioneerde worden hersteld. De camper werd in de avond van 7 juni 2022 bij de ondernemer gebracht en kon op 8 juni 2022 weer worden opgehaald. De ondernemer stelde een leenauto ter beschikking.

Na het inleveren van de camper bleek dat door de ondernemer een bedrag van € 500,– van de terug te betalen borg werd ingehouden. De consument verzocht om betaling van het ingehouden bedrag, maar daartoe bleek de ondernemer niet bereid.

De consument verlangt dat aan haar het bedrag van € 500,– wordt terugbetaald, een bedrag van € 517,– wordt vergoed wegens 5 dagen niet genoten huur, derving van vijf niet-genoten vakantiedagen en een compensatie voor de defecte koelkast.

Ter zitting heeft de consument verder nog in hoofdzaak het volgende aangevoerd.

De consument heeft zelf niet gereden. Dat heeft haar partner gedaan, die ervaring heeft met het rijden met bussen met een automaat. De consument is een ervaren kampeerder die zorgvuldig omgaat met de fragiele kampeerspullen. Met de auto kon nog wel worden gereden, maar hij kon niet meer worden afgesloten. Het heeft allemaal 5 dagen gekost. De instructiefilm ging niet over een automaat. De consument wist dat de hendel in P-stand moest worden geplaatst. Op enig moment lukte dat niet meer. De consument kan zich niet voorstellen dat de hendel niet in de P-stand stond. De hendel ging niet meer in de P-stand. De consument weet niet meer in welke stand de hendel stond. Zij reed niet in de camper.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft met haar partner een camper bij de ondernemer gehuurd. Voorafgaand aan de huurperiode ontving de consument een digitale instructiefilm over de werking van de camper. In die film wordt uitleg gegeven over het BearLock systeem. Vervolgens werd bij de aflevering van de camper gedemonstreerd hoe alles werkt, dus ook de werking van het BearLock systeem. Daarnaast wordt ook nog een instructieboekje en folder verstrekt. Voldoende materiaal en uitleg om alles naar behoren te kunnen bedienen.
Het BearLock systeem is erg solide en gaat mits goed gebruikt niet snel kapot. Het is gegaan als volgt. De consument heeft niet de juiste volgorde aangehouden. Er is ergens gestopt in de D-stand en hebben de sleutel van het systeem omgedraaid. Dit is mogelijk in de D-stand. Daarna is geprobeerd om de hendel in de P-stand te zetten, dat lukte niet en toen is met veel kracht geprobeerd de hendel in de P-stand te zetten. Op dat moment wordt een onderdeel van de blokkering van de BearLock ontwricht en is deze onbruikbaar geworden. De ondernemer zal dat ter zitting zo nodig demonstreren. De ondernemer heeft geen bezwaar tegen een onderzoek door een onafhankelijke deskundige.

Er is sprake van verkeerd gebruik. De monteurs in het buitenland hadden kennelijk geen ervaring met dit systeem en konden het probleem niet oplossen. Daarna is in overleg besloten dat de consument terug zou rijden om het herstel te laten uitvoeren door en bij de ondernemer. Ook het herstel van de koelkast. Op 8 juni 2022 vanaf zes uur ’s ochtends is de reparatie uitgevoerd en de sensor van de koelkast vervangen.

Partijen zijn overeengekomen dat de consument een deel van de werkzaamheden, te weten € 500,– zou betalen en de ondernemer uit coulance de rest voor zijn rekening zou nemen. Het kwam op de ondernemer dat de consument daarmee akkoord was en tevreden weer vertrok.

Het voelt niet goed dat de consument later met een andere insteek komt. Het stuit de ondernemer tegen de borst dat men eerst toegeeft en daarop later terugkomt. De ondernemer stemt niet in met de eisen van de consument.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog in hoofdzaak het volgende aangevoerd.

Alleen als de hendel in de P-stand staat kan de pin van het BearLock systeem in de hendel worden gestoken. Als dat niet gebeurt gaat het mis. De pin zat achter de P-stand. Niet elke fout is fataal. Het is mogelijk om de sleutel eruit te halen en de pin weer in de P-stand te zetten.

De ondernemer heeft de garage al om zes uur in de ochtend geopend om de consument snel te kunnen helpen. Alles is toen uitgelegd. Ook het bedrag van de kosten is toen met de consument besproken. Men ging tevreden de deur uit.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

In het onderhavige geschil klaagt de consument over het in rekening brengen door de ondernemer van een bedrag van € 500,– wegens het vervangen van het defect geraakte BearLock systeem, dat in het begin van de huurperiode defect was geraakt.

De consument stelt zich niet bewust te zijn geweest dat een fout bij de bediening van het systeem is gemaakt door haar partner, die de camper steeds bestuurde. Het was op een gegeven moment niet meer mogelijk de hendel in de P-stand te zetten. Zij betwist voorafgaand aan ingebruikneming van de camper een behoorlijke instructie te hebben gehad en niet akkoord te zijn gegaan met het door haar te betalen bedrag dat de ondernemer haar na de reparatie wilde laten betalen.

De ondernemer voert gemotiveerd verweer.

De commissie volgt het standpunt van de ondernemer.

De commissie ziet zich in dit geschil voor de vraag gesteld of sprake is geweest van een onjuist gebruik van het BearLock systeem door de consument, dan wel dat sprake is geweest van een eigen gebrek van het systeem. In het eerste geval stond het de ondernemer vrij om de reparatiekosten in rekening te brengen, in het tweede geval dient de ondernemer de kosten voor eigen rekening te nemen.

De instructie. De commissie volgt het standpunt van de consument dat sprake is geweest van een gebrekkige instructie niet. Eerst na enkele dagen is het systeem defect geraakt, zodat het vermoeden bestaat dat de consument wel op de hoogte was hoe het systeem in werking moest worden gezet en dit ook – aanvankelijk – op juiste wijze heeft gedaan.

Het gebruik. De consument, die zelf niet reed heeft bij herhaling aangegeven niet te weten of de hendel al dan niet in de P-stand stond, toen het systeem niet meer werkte. Van een fout was zij zich niet bewust. Wel staat vast dat met de camper nog kon worden gereden en dat de pin van het systeem derhalve niet in de P-stand was gezet, omdat in dat geval met de auto niet zou kunnen worden gereden. Het betreft immers een anti-diefstalsysteem.

Het is dan ook niet aannemelijk geworden dat de consument geen fout kan worden verweten en dat sprake is geweest van een eigen gebrek van het systeem waar de consument de dupe van is geworden.

Het stond de ondernemer dan ook vrij de herstelkosten, die als zodanig ook niet door de consument zijn betwist, bij haar in rekening te brengen.

De consument heeft mogelijk wel enige hinder ondervonden van de niet goed functionerende koelkast, maar de reparatie is spoedig en gelijktijdig met die van het BearLock systeem uitgevoerd, zodat geen sprake is van voor vergoeding in aanmerking komende schade aan de zijde van de consument, maar louter van enig ongemak.

Op grond van het bovenstaande is de klacht van de consument ongegrond.

Derhalve wordt beslist als volgt.

Beslissing
De commissie wijst het door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Autoverhuur, bestaande uit de heer mr. F.C. Schirmeister, voorzitter, A. Belt en J.M.A. van Haren, leden, op 16 december 2022.