Auto is verkocht met bovenmatige steenslagschade.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Beschadiging    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE97-0121

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op tussen partijen tot stand gekomen koopovereenkomst. De ondernemer heeft zich daar­bij ver­plicht tot levering van een gebruikte auto tegen de daarvoor door de consument te beta­len prijs van f 30.450,–. De levering is geschied op of om­streeks 2 december 1996.   De consument heeft op 26 februari 1997 de klacht voorgelegd aan de onderne­mer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak:   De voorzijde van de door de consument gekochte auto vertoont steenslagschade, die kennelijk dusdanig was weggewerkt dat deze schade ten tijde van de aankoop niet werd opgemerkt. Of de schade al dan niet door de ondernemer zelf is opgemerkt, is hierbij niet relevant. Door de ondernemer wordt de aanwezigheid van de steenslagschade niet ontkend. De claim is binnen de garantieperiode gemeld bij de ondernemer.   De consument verlangt: volledige vergoeding van de kosten van het overspuiten van de voorzijde van de auto.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak:   Indien wij bij het sluiten van de koop op de hoogte waren geweest van dit gebrek aan de auto dan hadden wij deze volledig gerepareerd en was de verkoopprijs hoger uitgevallen. Wij waren van de schade niet op de hoogte bij de verkoop. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mankementen die pas na aankoop worden ontdekt. Uitzondering hierop is het motorische gedeelte van de auto omdat dit niet met het blote oog te zien is. De ondernemer heeft aangeboden de consument tot de helft van de kosten van het overspuiten met Black Magic pareleffectlak tegemoet te komen.   Deskundigenrapport   De door de Commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastge­steld:   Bij inspectie bleek er aanwezig: – steenslag op frontregel grill (ernstig); – steenslag op de motorkap (ernstig); deze was overigens (meetbaar met U-meter) bijgespoten; – steenslag op het linker voorscherm (behoorlijk); – steenslag op het rechter voorscherm (behoorlijk); – steenslag op het dak (lichte mate); – steenslag in de voorruit, koplampen en r.a.w. lampen.   De ernstige steenslag was met behulp van een of andere stift zeer amateuristisch bijgewerkt; niet voldoende en een auto van deze prijsklasse zeker onwaardig! Overigens zou ik aan de steenslag op het dak niet veel doen! Misschien heel voorzichtig met de juiste lak aantippen! De motorkap, grill en de twee voorschermen zou ik overspuiten. De kosten van het overspuiten kunnen worden geraamd op f 1.605,59 (volgens systeem audatex).   Beoordeling van het geschil
  De Commissie heeft het volgende overwogen:   De Commissie is van oordeel dat de consument aannemelijk heeft gemaakt dat de door hem gekochte auto een bovenmatige steenslagschade had op het moment waarop hij de auto, merk VW Golf met een waarde van ongeveer f 32.000,–, exclusief BTW, van de ondernemer heeft gekocht. Het mag van de professionele verkoper ten opzichte van de consument koper worden verwacht, dat de ondernemer bij de verkooponderhandelingen hetzij de consument wijst op niet onaanzienlijke lakschade (als gevolg van steenslag), die weliswaar op eenvoudige wijze is weggewerkt, hetzij de lakschade professioneel repareert met het gevolg dat de auto een hogere verkoopprijs zal hebben. De ondernemer heeft evenwel noch voor het één noch voor het ander gekozen met het gevolg dat achteraf de lakschade alsnog leidt tot een klacht. De consument heeft aangegeven dat vanaf het moment van de koop evenzo lakschade als gevolg van steenslag is opgetreden.   Onder deze omstandigheden is de Commissie van oordeel dat de ondernemer gehouden is de door deskundige vastgestelde lakschade als gevolg van steenslag te doen herstellen door een erkend Focwa schadeherstelbedrijf met dien verstande dat de consument onder de gegeven omstandigheden (ook na de aankoop ontstane lakschade als gevolg van steenslag) een bedrag van f 600,– zal dienen bij te dragen in de kosten van het schadeherstelbedrijf .   Op grond van voorgaande is de Commissie van oordeel dat de klacht gegrond is en dat als volgt dient te worden beslist.   Beslissing   De ondernemer laat de volgende werkzaamheden door een erkend Focwa schadeherstelbedrijf uitvoeren: het herstellen van lakschade als gevolg van steenslag aan frontregel grill, motorkap, linker en rechter voorscherm.   De consument betaalt na het gereedkomen van bovenbedoelde werkzaamheden een bedrag van f 600,– aan de ondernemer als bijdrage in de kosten van het schaderherstelbedrijf.   De overige lakschadeherstelkosten komen voor rekening van de ondernemer.   Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen na de verzenddatum van dit bindende advies.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Auto op 5 november 1997.