B ‘con issues kunnen niet aan de consument worden tegengeworpen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Switchprocedure    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 29983

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de door de ondernemer op de eindnota aangehouden meterstand van de elektriciteitsmeter en het daarop gebaseerde in rekening gebrachte elektriciteitsverbruik.   De consument heeft op 26 januari 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument heeft als gevolg van zijn overstap naar een andere leverancier, van de ondernemer een eindnota ontvangen. Op deze eindnota van 26 januari 2009 is echter een foutieve meterstand gehanteerd. In plaats van een meterstand van 63 562 kWh werd daarop een meterstand van 69 562 aangehouden. Dit resulteerde in een door de consument bij te betalen bedrag van € 1.460,11.   De consument heeft hierover geklaagd bij de ondernemer. Niettemin heeft de ondernemer dit bedrag van de rekening van de consument laten afschrijven. De consument heeft dit bedrag laten storneren.   De ondernemer heeft de consument naar aanleiding van zijn klachten doorverwezen naar de netbeheerder en zijn nieuwe leverancier.   De ondernemer heeft de consument, in weerwil van aan hem verleend uitstel van betaling, diverse aanmaningen gestuurd en gedreigd met afsluiting en hoge kosten aangekondigd.   Uiteindelijk heeft de ondernemer een correctiefactuur van 1 december 2009 aan de consument gezonden. Het door de consument bij te betalen bedrag bedraagt € 642,55.   Bij brief van 2 januari 2010 laat de consument als een reactie op de ontvangen correctienota aan de commissie weten dat geen rekening is gehouden met door de consument eerder betaalde bedragen en dat het voorschot van € 179,– niet is verrekend.   De consument heeft talloze telefoongesprekken moeten voeren om een simpele correctie van een onjuiste meterstand teweeg te kunnen brengen.    Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument kan zich verenigen met het door hem bij te betalen bedrag van € 642,55.   De klacht van de consument betreft thans nog met name de procedure. De consument is van het kastje naar de muur gestuurd. Het heeft bijna een jaar geduurd voordat de fout is gecorrigeerd.   De consument heeft nog geen betaling aan de ondernemer gedaan en geen bedrag in depot gestort.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   In het dossier bevindt zich een brief van de nieuwe leverancier waarin wordt vermeld dat de netbeheerder de ondernemer zou hebben geïnformeerd over de gecorrigeerde stand. Dit is echter niet het geval geweest. De ondernemer heeft contact opgenomen met de netbeheerder. Deze heeft volgens [codenaam] gehandeld en de stand aangepast en deze aan de nieuwe leverancier medegedeeld. De oude leverancier wordt niet op de hoogte gesteld. De netbeheerder gaat ervan uit dat de nieuwe leverancier het verschil met de consument afrekent en vervolgens dit bedrag verrekent met de ondernemer als oude leverancier. De ondernemer vindt dit een omslachtige procedure. Het zou beter zijn als de netbeheerder de gecorrigeerde meterstand ook aan de ondernemer had gecommuniceerd. De netbeheerder zou [codenaam] hebben moeten hanteren.   De ondernemer is van mening dat zij zich heeft te houden aan de standen die de netbeheerder doorgeeft. Naar aanleiding van dit geschil heeft de ondernemer de bevestiging gekregen dat de correctie kon worden uitgevoerd en heeft die uitgevoerd. De ondernemer vindt het vervelend dat de zaak op deze wijze is afgehandeld.   Bij brief van 26 januari 2010 aan de commissie laat de ondernemer weten dat op de eindnota het verbruik tot en met 1 januari 2009 is berekend met in begrip van alle door de consument gedane betalingen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie stelt voorop dat zij als uitgangspunt hanteert dat een energieleverancier, zoals de ondernemer, geen verbruik in rekening mag brengen dat door de consument niet is verbruikt.   De consument die als gevolg van het hanteren van een onjuiste eindstand een verbruik in rekening wordt gebracht dat door hem niet is genoten behoort hierover bij de ondernemer te kunnen klagen en mag verwachten dat de fout door deze ondernemer wordt hersteld.   Het verweer van de ondernemer dat zij gebonden is aan de informatiecode verandert aan voormeld uitgangspunt niets aangezien de bepalingen van de informatiecode waarop de ondernemer zich beroept niet aan de consument, bij gebreke van een wettelijke basis, kunnen worden tegengeworpen. Dit laat onverlet dat het standpunt van de ondernemer dat de door de netbeheerder gehanteerde methode omslachtig is, door de commissie wordt gedeeld.    Gelet op de ter zitting gedane uitlating van de consument dat het gecorrigeerde bedrag juist is, staat in dit geschil vast dat de consument alsnog ter zake van verbruikte energie een bedrag van € 642,55 aan de ondernemer is verschuldigd.   De ondernemer heeft niet betwist dat de consument in deze zich zeer veel moeite heeft moeten getroosten om de gemaakte fout recht te zetten en dat daarin veel tijd is gaan zitten. Ook heeft de ondernemer de consument ten onrechte gedreigd met incassomaatregelen en afsluiting.   Gelet hierop is de commissie van mening dat de ondernemer gehouden is een vergoeding aan de consument te voldoen, gelet op het ongemak en ongerief dat de consument heeft gehad als gevolg van de fout van de ondernemer. Zij begroot dit bedrag naar billijkheid op € 150,–.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gedeeltelijk gegrond is.    Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De consument betaalt binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies aan de ondernemer een bedrag ter grootte van € 492,55 (642,55 -/-150,–).    De commissie wijst het meer of anders verlangde af. Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 25,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 15 september 2010.