Bak van rolluik niet goed afgekit waardoor vochtproblemen zijn ontstaan. IJsvorming en schimmelvorming aan achterzijde van rolluik

  • Home >>
  • Zonwering >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Zonwering    Categorie: Uitvoering overeenkomst    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 57379

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een in of omstreeks mei 2009 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van rolluiken tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 3.850,– inclusief BTW. De overeenkomst is uitgevoerd op 4 mei 2009.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In de winter ontstaat er ijsvorming aan de achterkant van de rolluiken. Hierdoor zijn de rolluiken niet te openen en sluiten deze slecht. Tijdens het ontdooien ontstaat schimmelvorming. De schimmel tast het hout aan. De rolluikbanden zijn beschimmeld en zouden door de leverancier vervangen worden. Een lamel die beschadigd is, wordt niet vervangen. Een schroef van de geleider is afgebroken en wordt ook niet vervangen. De leverancier reageert niet op telefoon of aangetekende brieven om dit op te lossen.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Er moeten twee lamellen vervangen worden wegens beschadigingen. Ook moeten de rolluikbanden vervangen worden. Dat is ook toegezegd door de ondernemer. Ik heb er geen bezwaar tegen indien de herstelwerkzaamheden door de ondernemer worden uitgevoerd. De problemen doen zich alleen voor met de rolluiken boven. Gedurende de nacht zijn de rolluiken gesloten en staat het raam in kantelstand open. De problemen doen zich niet voor bij de rolluiken beneden. Het raam beneden kan niet open en heeft geen ventilatierooster.   De consument verlangt dat de geconstateerde gebreken worden hersteld.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar te maken.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De kwaliteit van de geplaatste rolluiken is prima. De montage is prima verzorgd, de maatvoering is juist en vakkundig ingemeten. De rolluikkasten steken ver uit de gevel waardoor op de kasten veel water kan blijven staan. Er was geen sprake van ijsvorming op de dag van het onderzoek. Hoewel het een droge dag was, waren de pantsers allemaal redelijk vochtig aan de binnenzijde. De meest waarschijnlijke oorzaak is dat er veel sneeuw op de rolluikkasten heeft gelegen wat is gaan smelten, waarna het smeltwater is aangevroren op het dichte pantser. Dat kan gebeuren als de rolluiken lange tijd dicht zijn en er geen afkitrand zit aan de achterzijde van de kast zodat het smeltwater weg kan via de achterzijde van het rolluik. Een aantal rolluiken vertoonde enige schimmelvorming, die echter gemakkelijk te verwijderen was. De banden waren door de consument zelf al schoongemaakt. Er waren sporen van schimmelvorming zichtbaar. Op het pantser van de ouderslaapkamer zat een kras en een deukje. De deskundige weet niet wanneer dit is veroorzaakt, maar het lijkt hem iets dat tijdens de montage is ontstaan. De ontbrekende schroef bij geleiderail 1 is storend en niet vakkundig opgelost.   Het vochtprobleem wordt veroorzaakt door een samenloop van omstandigheden. Het zou zinvol zijn de aansluiting van de bakken naar de gevel en de popnagels alsnog goed af te kitten. De beschadigde lamel dient vervangen te worden. De zijgeleider met de ontbrekende schroef moet opnieuw worden gemonteerd. Mijn voorstel zou zijn de rolluiken te demonteren, netjes schoon te maken, een lamel te vervangen en de rolluiken daarna terug te plaatsen en juist af te kitten. De zijgeleider dient ook hersteld te worden. Hierna controle door een onafhankelijke deskundige. De herstelkosten bedragen € 650,–.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De consument heeft per brief van 18 juli 2011 gereageerd op het deskundigenrapport. De consument heeft in deze brief aangegeven dat hij wel voldoende heeft willen luchten, maar dat dit niet mogelijk was, omdat de rolluiken volledig waren dichtgevroren. Overdag staan de rolluiken minimaal in ventilatiestand en als mogelijk vrij ver open. In de avond zijn ze geheel gesloten in verband met licht en geluid van buiten.   De ondernemer heeft geen verweer gevoerd. In het dossier bevindt zich geen schriftelijk stuk waaruit blijkt dat de ondernemer de klacht weerspreekt en op grond waarvan hij dit doet. De ondernemer is ter zitting niet verschenen, hoewel hij daarvoor wel behoorlijk is opgeroepen.   Uit het deskundigenrapport blijkt dat de klacht van de consument in ieder geval gegrond is voor zover deze betrekking heeft op de twee lamellen die zijn beschadigd, de rolluikbanden die zijn beschimmeld en de zijgeleider met de ontbrekende schroef. De ondernemer heeft dit ook niet weersproken. De ondernemer dient de beschadigde lamellen en de rolluikbanden te vervangen, alsmede de zijgeleider met de ontbrekende schroef opnieuw te monteren en het gat netjes op te vullen.   De deskundige heeft in zijn deskundigenrapport gesteld dat het vochtprobleem veroorzaakt wordt door het niet op alle plaatsten volledig afkitten van de aansluiting van de bakken naar de gevel en van de popnagels. Nu de ondernemer dit niet heeft weersproken en onvoldoende kitwerk zeker een van de oorzaken van het vochtprobleem kan zijn, zal de commissie de ondernemer overeenkomstig het deskundigenrapport opdragen de (bewegende delen van de) rolluiken te demonteren, schoon te maken, opnieuw te monteren en juist af te kitten.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   De commissie voegt hier nog het volgende aan toe. Hoewel de commissie de situatie ter plaatse niet heeft onderzocht, is het de commissie bekend dat vochtproblemen als hier aan de orde (mede) veroorzaakt kunnen worden door onvoldoende ventilatie. De omstandigheid dat de vochtproblemen zich alleen voordoen bij de rolluiken boven (met de openstaande ramen) en niet beneden (bij het gesloten raam) doet de commissie vermoeden dat onvoldoende ventilatie een van de oorzaken van de vochtproblemen zou kunnen zijn. Immers, de vochtige lucht zoekt zijn weg door het openstaande raam naar de koudste plek en dat is het gesloten rolluik. Dit doet niet af aan de gegrondheid van de klacht, maar de consument dient zich dit te realiseren teneinde herhaling van de problemen in de toekomst te voorkomen. De commissie adviseert de consument de rolluiken ’s nachts in ventilatiestand te zetten en niet volledig gesloten te houden. Het raam kan dan in kantelstand open blijven staan. Indien de problemen in de toekomst uitsluitend veroorzaakt worden door onvoldoende ventilatie zal de consument de ondernemer daarvoor niet kunnen aanspreken.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer voert de volgende werkzaamheden uit: vervangen van de twee beschadigde lamellen; vervangen van alle rolluikbanden; opnieuw monteren van de zijgeleider me de ontbrekende schroef en het gat netjes opvullen, demonteren van de rolluiken, deze schoonmaken, monteren en juist afkitten.   Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van vier weken na de verzenddatum van dit bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 75,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 150,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Zonwering op 30 augustus 2011.