Bakfiets moest in het eerste jaar drie keer gerepareerd worden, consument vordert ontbinding

  • Home >>
  • Webshop >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Webshop    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 170564/178173

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft een bakfiets van de ondernemer gekocht. Binnen het eerste jaar is de fiets drie keer teruggestuurd voor reparatie. De consument is van mening dat de fiets ondeugdelijk is en wenst terugbetaling van het betaalde bedrag. De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een verweerschrift in te dienen. De commissie oordeelt, nu de vordering van de consument niet is weersproken, dat de klacht gegrond is. De ondernemer moet het reeds betaalde dan ook terugbetalen.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Webshop (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 10 januari 2023 te Utrecht.

De commissie heeft de behandeling van het geschil op basis van de stukken, zonder mondelinge behandeling, afgedaan.

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de kwaliteit van een door de ondernemer aan de consument geleverde bakfiets.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

In december 2020 heeft de consument bij de ondernemer een bakfiets ([naam fiets]) gekocht. Binnen één jaar moest de fiets drie keer teruggestuurd worden voor een reparatie. De motor is twee keer defect geraakt en er waren andere mankementen (rem, licht, versnelling en achterwiel). De laatste keer dat de consument de fiets ter reparatie heeft aanboden duurde het zes weken voordat deze gerepareerd was. Het achterwiel functioneerde niet en is vervangen door een niet origineel wiel, omdat naar zeggen van de ondernemer de fabrikant de onderdelen niet kon leveren.

De fiets is kwalitatief ondeugdelijk en het valt te verwachten dat er binnen korte tijd weer wat mee is en dan valt het niet meer binnen de garantie. Daarom hebben wij besloten om de koop ongedaan te maken. We hebben een betrouwbare fiets nodig om dagelijks onze drie kinderen naar en van school te kunnen vervoeren. Daarnaast was de fiets door de herhaalde reparaties weken niet beschikbaar. De consument heeft dan ook de koop ontbonden en eist het aankoopbedrag terug.

De ondernemer gaat hier niet in mee en bood een vervangende bakfiets met de mogelijkheid van maar twee zitplaatsen in plaats van de benodigde drie. De consument moet immers dagelijks zijn drie kinderen vervoeren en heeft dit aanbod dan ook geweigerd. Er kan dus geen vergelijkbaar product door de ondernemer worden geleverd. De gerepareerde bakfiets staat bij de ondernemer. De ondernemer heeft niet meer op onze berichten gereageerd.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer is bij brief van 28 juni 2022 verzocht verweer te voeren tegen de klacht van de consument maar heeft niet gereageerd. Daarop is de ondernemer kenbaar gemaakt dat de zaak verder schriftelijk zal worden afgedaan.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Ondanks het verzoek daartoe van de commissie heeft de ondernemer in deze op geen enkele wijze willen reageren op de klacht van de ondernemer.

De commissie kan dan ook niet anders dan de klacht, nu deze niet door de ondernemer is weersproken en de commissie ook niet ongegrond of onrechtmatig voorkomt, gegrond te verklaren.

De overeenkomst tussen partijen zal dan ook worden ontbonden.

De bakfiets is inmiddels in verband met een reparatie reeds in het bezit van de ondernemer. Gelet op de vele reparaties in korte tijd en de totale reparatieduur acht de commissie het redelijk en billijk dat de ondernemer het gehele aankoopbedrag, zijnde € 2.288,95, binnen vier weken na verzending van dit advies terug zal betalen aan de consument.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Verklaart de klacht gegrond en bepaalt dat de ondernemer binnen vier weken na verzending van dit advies € 2.288,95 zal betalen aan de consument.
Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Webshop, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, mevrouw mr. H.F. Lankhorst, de heer mr. P.B. Vos, leden, op 10 januari 2023.