Bed beantwoordt niet aan overeenkomst: consument heeft keuze tussen levering nieuw bed dat aan overeenkomst beantwoordt dan wel ontbinding van de overeenkomst

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 65227

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 4 november 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en monteren van een electrisch verstelbare box spring met hoofdbord, 2 matrassen 90 x 200 cm, een topper en infrarood afstandsbediening (hierna te noemen: het bed) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 3.420,–. De aflevering vond plaats op 30 december 2010.   De consument heeft de klacht op 30 december 2010 voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De (invalide en vaak in bed liggende) consument dacht het bed van haar dromen te kopen, maar het werd een nachtmerrie. Vijf keer opnieuw werd een gebrekkig bed geleverd, dit werd elke keer ook geconstateerd door de monteurs. De (directeur van de) fabrikant is komen kijken en heeft de consument gelijk gegeven. De consument heeft geen vertrouwen meer in de ondernemer, ook al zegt hij dat de consument als compensatie een ander bed mag uitzoeken.   De consument verlangt ontbinding van de koop en (geen tegoedbon maar) geld terug.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Bij levering bleek dat de afstandsbediening niet met infrarood was, er een verkeerd hoofdbord bij zat en de stiksels van de topper los waren, zodat een nieuw bed is besteld. Bij het nieuwe bed was volgens de consument sprake van kleurverschil in de matrassen, maar toen de matrassen werden omgeruild kwam de consument met nieuwe klachten. De leverancier heeft toen gekeken, waarna in overleg met de ondernemer is besloten een duurder bed te leveren. Bij de consument staat nu een bed met transportschade. Een nieuw besteld bed werd vervolgens bij het uitpakken van het hoofdbord meteen door de consument afgewezen en dat zelfde geldt voor een ander wederom aangeboden bed. De ondernemer heeft er alles aangedaan om de klacht op te lossen, maar de consument werkt daar niet aan mee.   De ondernemer heeft bij brief van 3 januari 2012 aangeboden dat de consument zonder kosten een ander bed ter waarde van € 4.500,– mag uitzoeken.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Het hoofdbord is circa 204 cm breed en 124 cm hoog. Het hoofdbord is uitgevoerd in cassetten. Aan de achterkant van het hoofdbord (tegen de muur) heeft men voeringstof zonder cassetten aangebracht. Aan de voor- en zijkanten heeft de stof met stiknaden in vakken verdeeld van circa 28 x 22,5 cm hoog. Vervolgens zijn er op de kruispunten knopen met een doorsnede van 25 cm in de zachte afwerking getrokken. Op de bovenrand zijn zeven vakken aanwezig met een zestal stiknaden. Vanaf rechts zijn er vier naden waarbij de overlap aan de rechter kant circa 10 mm bedraagt. Hierdoor bolt de rand iets omhoog. Bij de resterende twee stiknaden aan de linkerkant is iets minder overlap aangehouden waardoor de bolling minder is. De hoek is hierdoor strakker uitgevoerd. De consument stoort zich aan de vier naden waarbij de iets royalere overlap is aangebracht. Het zijn stoffeerdetails welke nog kunnen worden aangepast.   De circa 8 cm dikke topper is in de lengte circa 3 cm korter dan de boven matras. In de breedte is de topper 1 cm smaller dan de twee boven matrassen. Door het maatverschil over de boven matrassen te verdelen, is het verschil vaktechnisch te aanvaarden. Bij de voorstaand linker ligplaats is, op de plaats waar men meestal met het zitvlak rust, over de gehele breedte een dun zigzagstiksel uit de topper verdwenen. Bij het rechter matras is het vergelijkbare decoratieve stiksel eveneens grotendeels losgeraakt. Er zitten nog slechts vier slagen van het zigzagstiksel in de tijk en de rest is verdwenen. Op twee andere plaatsen op de rechter rand zit eveneens een loszittend stiksel. Het is opgevallen dat de bovenzijde van de topper geelachtig is. Het ziet er enigszins gebruikt uit.   Bij het linker ledikant zit in de gestoffeerde plintregel op de rechter bovenhoek bij het voeteneinde een scheur in het kunstleder. De boogvormige scheur is circa 12 mm breed en is door en door. Het betreft hier een transportschade waarbij de in de romp aanwezige metalen hecht niet de scheur mede heeft veroorzaakt. De hecht niet is nog in de romp te zien. Vlak hierbij zitten in de bekleding van de matras drie kwetsuren in de bekleding. Het betreft een horizontale kras met een winkelhaakje van 10 mm breedte. Hierboven zit een kras van 5 mm. Links hiervan zit een gaatje met een doorsnede van 5 mm welke niet door en door is. De kwetsuren zijn waarschijnlijk transportschades. Bij het voeteneinde is een bekleed paneel van 71 x 23 cm hoog welke de boven matras op zijn plaats houdt. Hier is op de rechter hoek aan de bovenkant (binnenzijde) een verticale scheur met een lengte van 29 mm aanwezig. Bij de bovenrand van de plintregel wees mij de consument op twee indrukken (moeten) van de bevestigingsbeugels in de bekleding. Men ziet dit pas als men het voeteneind elektrisch omhoog zet. Het is een normaal gevolg van de gekozen constructie van het bed. Verder attendeerde de consument mij aan de rechter zijkant van het rechter matras op een indruk van de verstelbare box in de plintregel. Dit is een te accepteren gevolg van de constructie van deze box spring. De linker achterpoot van de linker box spring kan men draaien. De poot kan relatief eenvoudig solide worden vastgezet.   Mijn vaktechnisch oordeel omtrent de omvang van de geconstateerde gebreken: opvallend: wat betreft de scheurtjes in de bekleding; gering: wat betreft de overige klachtonderdelen.   Herstel is technisch mogelijk. Door de achterzijde van de bekleding van het hoofdbord los te maken zijn de stoffeerverschillen door een vakbekwame meubelstoffeerder te verminderen. Het leveren van een geheel nieuw bed is de meest voor de hand liggende technische oplossing voor de onderhavige klacht. De herstelkosten hiervan zullen zijn: de aanschafkosten € 3.420,–.   Toelichting: De ondernemer vertelt dat het bed later is aangekocht, namelijk op 4 november 2010. De ondernemer heeft als opmerking aangegeven dat de complete bed combinatie nummer 4 en 5 alleen op de staat van het nieuwe hoofdbord door de consument zijn afgewezen.   Beoordeling van het geschil   De commissie overweegt het volgende.   De ondernemer weerspreekt niet, althans onvoldoende, gemotiveerd dat het eerst afgeleverde bed niet, althans niet volledig, aan de overeenkomst heeft beantwoord. Verder heeft de ondernemer bij brief van 3 januari 2012 aan de consument geschreven: Wij betreuren het ten zeerste dat uw box spring wederom niet goed is. Wij hebben daarom besloten om met onmiddellijke ingang te stoppen met deze fabrikant. Daar deze [de ondernemer] onwaardige goederen levert. Daar bieden wij onze welgemeende excuses voor aan. maar de ondernemer licht ter zitting toe dat nader overleg met de bedoelde fabrikant tot andere inzichten heeft geleid. Uit het deskundigenrapport volgt dat het huidige bed van de consument in ieder geval niet aan de overeenkomst beantwoordt, met name vanwege aanwezige transportschade. De commissie is echter niet kunnen blijken of de ondernemer nadien is tekortgeschoten in zijn verplichting binnen een redelijke termijn voor de consument zijn afleverings-, herstel- of vervangingsplicht (alsnog) na te komen dan wel of de consument die nakoming door de ondernemer heeft verhinderd door haar medewerking niet te verlenen en de nadien aangeboden bedden vrijwel meteen zonder genoegzame grond te weigeren. De deskundige heeft over de laatstelijk geweigerde bedden ook niet gerapporteerd.   Ter beëindiging van het geschil zal worden bepaald dat de ondernemer de keuze heeft tussen: a. alsnog levering van een nieuw bed dat aan de koopovereenkomst beantwoordt, of: b. ontbinding van de overeenkomst, waarbij een keuze voor a. de ondernemer slechts een éénmalige herkansing zal geven en bij niet-nakoming (zonodig te beoordelen door de deskundige) ook zal leiden tot de ontbinding van de overeenkomst, terwijl ook het niet tijdig maken van een keuze zal leiden tot ontbinding. De commissie oordeelt dit ter beëindiging van het geschil redelijk en billijk.   Op grond van het voorgaande oordeelt de commissie dat de klacht ten dele gegrond is. Daarom dient de ondernemer het betaalde klachtengeld voor de helft aan de consument te vergoeden en een vastgestelde bijdrage in de behandelingskosten te betalen.   De commissie beslist als volgt.   Beslissing   De commissie bepaalt dat de ondernemer de keuze heeft tussen: a. alsnog levering van een nieuw bed dat aan de koopovereenkomst beantwoordt en de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik ervan nodig zijn, of b. ontbinding van de overeenkomst, zodat de ondernemer het bed zonder kosten bij de consument terug moet halen tegen gelijktijdige (terug)betaling aan de consument van € 3.420,–.   De ondernemer dient te zorgen dat de commissie en de ondernemer uiterlijk twee weken na de verzenddatum van dit bindend advies schriftelijk van de gemaakte keuze in kennis zijn gesteld. De ondernemer handelt overeenkomstig de gemaakte keuze binnen vier weken nadat die schriftelijk meegedeelde keuze door de commissie en de consument zijn ontvangen.   Voor het geval dat de ondernemer tijdig kiest voor a. bepaalt de commissie dat de ondernemer slechts een éénmalige herkansing heeft en bij niet-nakoming (zonodig te beoordelen door de deskundige) de overeenkomst zal zijn ontbonden, waarna de ondernemer het bed zonder kosten bij de consument terug moet halen tegen gelijktijdige (terug)betaling aan de consument van € 3.420,–.   Voor het geval dat de ondernemer niet tijdig zijn keuze maakt, bepaalt de commissie dat de overeenkomst zal zijn ontbonden, waarna de ondernemer het bed zonder kosten bij de consument terug moet halen tegen gelijktijdige (terug)betaling aan de consument van € 3.420,–.   Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.   Overeenkomstig het Reglement van de commissie betaalt de ondernemer aan: a. de consument (bovendien) een bedrag van € 62,50 wegens (de helft van) betaald klachtengeld. b. de commissie een bedrag van € 300,– als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil.   De commissie wijst het meer of anders door de consument verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 18 april 2012.