Bedenktijd telefonisch doorgesproken

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE09-0461/26886

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft telefonische verkoop van een energiecontract.

De consument heeft op 9 december 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Ik ben op 14 november 2008 telefonisch benaderd door een medewerker van de ondernemer om een energiecontract te sluiten. Ik heb gezegd dat ik niet op telefonische aanbiedingen inga, omdat ik door gehoorbeperkingen de telefoon heel slecht versta. Het gesprek is selectief opgenomen door de ondernemer. Op de band is goed te horen dat ik het gesprek slecht kan volgen.
Op 20 november 2008 ontving ik schriftelijke documentatie en werd die dag weer gebeld. Men vroeg of ik de informatie had ontvangen en wees mij op de laatste dag van de bedenktijd van zeven werkdagen. Ik heb gezegd dat ik het komend weekend de documentatie rustig wilde doorlezen en dan zou beslissen. Op maandag 24 november 2008 werd weer gebeld en toen heeft mijn vrouw duidelijk gezegd dat wij niet op de aanbieding wilden ingaan. Dat is gedaan binnen de wettelijke bedenktijd van zeven werkdagen. Desondanks ontving ik op 29 november 2008 een bevestiging van de overstap. Ik heb onmiddellijk schriftelijk gereageerd bij brief van 1 december 2008 met de mededeling dat ik niet op de aanbieding inga.
Kortom, als er al sprake zou zijn van een misverstand over het aangaan van een driejarige overeenkomst, wat ik nooit heb gewild, dan hebben wij die binnen zeven werkdagen geannuleerd. Ik wens annulering danwel ontbinding van de overeenkomst en herstel van de overeenkomst met mijn vorige leverancier. Verder wens ik een schadevergoeding van € 300,– wegens gemaakte kosten en compensatie van geleden ongemak.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Uit de geluidsopname van het telefoongesprek op 14 november 2008, welke opname vooraf is toegestuurd aan de consument en welke wij u ter zitting hebben laten horen, blijkt duidelijk dat de consument onvoorwaardelijk heeft ingestemd met een driejarige overeenkomst voor de levering van energie. In dat gesprek is de consument ook gewezen op de mogelijkheid om binnen zeven werkdagen schriftelijk te annuleren. We hebben op 18 november 2008 het welkomstpakket toegestuurd en de consument heeft vervolgens na ontvangst van dit pakket conform de Wet Koop op Afstand zeven werkdagen de tijd gehad om de overeenkomst alsnog te annuleren. We hebben binnen deze periode geen annulering ontvangen en daarom hebben wij op 28 november 2009 een brief gestuurd ter bevestiging van de overeenkomst. Vervolgens is het switch- en inkoopproces in gang gezet, waarmee aanzienlijke kosten gepaard zijn gegaan, en hebben wij bij brief van 24 december 2008 aan de consument bevestigd dat wij per 2 januari 2009 energieleverancier zijn geworden.
Wij hebben de consument inderdaad op 24 november 2008 voor de tweede maal telefonisch benaderd met de vraag of het welkomstpakket ontvangen was en of de consument nog vragen had omtrent de switch. We hebben toen nog eens duidelijk aangegeven dat er reeds op 14 november 2008 een overeenkomst was gesloten en dat de consument op dat moment nog twee werkdagen had deze te annuleren. Tevens is hierbij vermeld dat dit schriftelijk moest gebeuren. De consument heeft echter nagelaten om binnen deze periode een brief, fax of email te sturen om de overeenkomst alsnog te annuleren.
Er is mitsdien een rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen. Wanneer de consument die overeenkomst voortijdig beëindigt zijn wij gerechtigd en genoodzaakt een redelijke opzegvergoeding in rekening te brengen. De consument heeft de overeenkomst nog niet beëindigd en we leveren hem nog steeds vanaf 2 januari 2009. De opzegvergoeding bedraagt tot 1 juli € 250,– en vanaf 1 juli € 200,–.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie heeft de band van het telefoongesprek ter zitting afgeluisterd. Daaruit blijkt genoegzaam dat de consument onvoorwaardelijk heeft ingestemd met een overstap en dat hij is gewezen op de mogelijkheid om binnen zeven werkdagen na ontvangst van het welkomstpakket schriftelijk te annuleren. Uit de bandopname blijkt niet dat de consument als gevolg van gehoorbeperkingen de gestelde vragen niet heeft begrepen. Op 24 november 2008 is de consument nogmaals gebeld door een medewerker van de ondernemer en toen is hij er nog eens op gewezen dat de annuleringstermijn over twee dagen zou verlopen. Omdat er van dat telefoongesprek van 24 november 2008 vanwege privacyredenen geen bandopname beschikbaar is kan niet worden vastgesteld of de echtgenote van de consument heeft gezegd dat men de overeenkomst niet wilde, doch zulks is niet relevant nu de consument wist of redelijkerwijs kon weten dat de annulering schriftelijk diende te geschieden. Nu de schriftelijke annulering van 1 december 2008 buiten de termijn van zeven werkdagen valt moet derhalve worden geconcludeerd dat er een rechtsgeldige overeenkomst tot stand is gekomen.

De klacht dient dan ook ongegrond te worden verklaard.

Beslissing

De commissie verklaart de klacht ongegrond.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 15 juni 2009.